Bab 21. Sesungguhnya mereka yang disifatkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dengan ilmu adalah para imam a.s

Sesungguhnya Mereka Yang disifatkan Allah Di Dalam Kitab-Nya Dengan Ilmu Adalah Para Imam A.S (inna man wasafa-hu llahu ta'ala fi kitabi-hi bi al-'Ilm hum al-Aimmatu a.s)

(122)-1. Ali bin Ibrahim, daripada bapanya, daripada Abdullah bin al-Mughirah, daripada 'Abd al-Mu'min bin al-Qasim al-Ansari, daripada Sa'd bin Jabir, daripada Abu Ja'far a.s tentang firman Allah a.w "Adakah sama mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? "Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran" Abu Ja'far a.s telah berkata: Sesungguhnya kamilah orang yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui adalah musuh kami dan Syiah kami adalah Ulu al-Albab. 

(123)-2. Beberapa orang daripada sahabat kami, daripada Ahmad bin Muhammad, daripada al-Husain bin Sa'id, daripada al-Nadhar bin Suwaid, daripada Jabir, daripada Abu Ja'far a.s tentang firman Allah a.w "Adakah sama mereka yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? "Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran" Beliau a.s telah berkata: Kamilah orang yang mengetahui sementara musuh kami tidak mengetahui dan Syiah kami adalah Ulu al-Bab.