Bab 23. Sesungguhnya para imam a.s dikurniakan ilmu yang ditetapkan di dalam dada mereka

Sesungguhnya Para Imam A.S Dikurniakan ilmu Dan Ditetapkannya Di Dalam Dada Mereka (inna al-Aimmata a.s qad uutu al-'Ilma wa- uthbita fi suduri-him)

(127)-1. Ahmad bin Mihran, daripada Muhammad bin Ali, daripada Hammad bin Isa, daripada al-Husain bin al-Mukhtar, daripada Abu Basir berkata: Aku telah mendengar Abu Ja'far a.s telah berkata tentang firman Allah a.w "Sebenarnya al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalan dada mereka yang diberi ilmu" Lalu beliau a.s telah memberi isyarat dengan tangannya kepada dadanya.

(128)-2. Daripadanya, daripada Muhammad bin Ali, daripada Ibn Mahbub, daripada 'Abd al-'Aziz al-'Abdi, daripada Abu Abdillah a.s tentang firman Allah a.w "Sebenarnya al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalan dada mereka yang diberi ilmu" Beliau a.s telah berkata: Mereka adalah para imam a.s.

(129)-3. Dan daripadanya, daripada Muhammad bin Ali, daripada Uthman bin Isa, daripada Sammaa'ah, daripada Abu Basir berkata: Abu Ja'far a.s telah berkata tentang ayat ini "Sebenarnya al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalan dada mereka yang diberi ilmu"… Kemudian beliau a.s telah berkata: Adapun kemudian daripada itu, demi Allah, wahai Abu Muhammad, Dia tidak berfirman di antara dua kulit mashaf [mengenai ayat tersebut selain daripada kami]? Aku telah berkata: Siapakah mereka? Aku telah menjadikan diriku tebusan anda? Beliau a.s telah berkata: Siapakah mereka selain daripada kami (para imam a.s)?

(130)-4. Muhammad bin Yahya, daripada Muhammad bin al-Husain, daripada Yazid Sya'ar, daripada Harun bin Hamzah, daripada Abu Abdillah a.s telah berkata: Aku telah mendengarnya berkata tentang firman-Nya "Sebenarnya al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalan dada mereka yang diberi ilmu" Beliau a.s telah berkata: Mereka adalah para imam a.s secara khusus.
(131)-5. Daripada beberapa orang sahabat kami, daripada Ahmad bin Muhammad, daripada al-Husain bin Sa'id, daripada Muhammad bin al-Fudhail berkata: Aku telah bertanya kepadanya tentang firman Allah a.w "Sebenarnya al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalan dada mereka yang diberi ilmu" Beliau a.s telah berkata: Mereka adalah para imam a.s secara khusus.