Bab 26. Sesungguhnya al-Qur'an memberi petunjuk kepada imam a.s

Sesungguhnya Al-Qur'an Memberi Petunjuk Kepada Imam A.S (inna al-Qur'an yahdi li-al-Imam)

(138)-1. Muhammad bin Yahya, daripada Ahmad bin Muhammad bin Isa, daripada al-Hasan bin Mahbub berkata: Aku telah bertanya Abu al-Hasan al-Ridha a.s tentang firman Allah a.w "Bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapa, kaum kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan mereka yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka" Beliau a.s telah berkata: Sesungguhnya ia dimaksudkan dengan para imam a.s, kerana merekalah Allah telah bersumpah setia dengan kamu.

(139)-2. Ali bin Ibrahim, daripada bapanya, daripada Ibn Abu 'Umair, daripada Ibrahim bin 'Abd al-Hamid, daripada Musa bin Akil al-Namiri, daripada al-'Ala' bin Siyabah, daripada Abu Abdillah a.s tentang firman Allah a.w "Sesungguhnya al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus" Beliau a.s telah berkata: Ia memberi petunjuk kepada imam a.s.