Bab 9. Sesungguhnya para imam a.s adalah saksi-saksi Allah ke atas makhluk-Nya

Sesungguhnya Para Imam Adalah Saksi-Saksi Allah Ke Atas Makhluk-Nya. (fi anna al-A'immah Syuhadaa' Allah a.w 'ala khalqi-hi)

(66)-1. Ali bin Muhammad, daripada Sahal bin Ziyad, daripada Ya'qub bin Yazid, daripada Ziyad al-Qandiy daripada Sama'ah berkata: Abu Abdillah a.s telah berkata tentang firman Allah a.w "Maka bagaimanakah apabila Kami mendatangkan seorang saksi bagi setiap umat dan Kami mendatangkan kamu sebagai saksi di atas mereka?" Beliau a.s telah berkata: Ayat ini telah diturunkan kepada umat Muhammad s.a.w secara khusus, pada setiap kurun seorang imam daripada kami akan menjadi saksi ke atas mereka dan Muhammad s.a.w adalah menjadi saksi ke atas kami pula"

(67)-2. Al-Husain bin Muhammad, daripada Mu'alla bin Muhammad, daripada al-Hasan bin Ali al-Wasyaa', daripada Muhammad bin 'A'idh, daripada 'Umar bin Udhinah, daripada Buraid al-'Ajaliy berkata: Aku telah bertanya Abu Abdillah a.s tentang firman Allah a.w "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu umat yang adil agar kamu menjadi saksi atas manusia" Beliau a.s telah berkata: Kamilah umat yang adil (ummatan wasatan) dan kamilah saksi-saksi Allah ke atas makhluk-Nya dan Hujjah-Hujjah-Nya di bumi-Nya (nahnu al-Ummat al-Wusta wa nahnu syuhadaa' llahi wa hujaji-hi fi ardi-hi). Aku telah bertanya tentang firman Allah a.w "Agama bapa kamu Ibrahim" 
Beliau a.s telah berkata: Kamilah yang dimaksudkan dengan ayat ini secara khusus "Dialah yang telah menamakan kamu Muslimin sebelumnya" di dalam kitab-kitab yang terdahulu (dan pada ini) al-Qur'an (Supaya Rasul menjadi saksi ke atas kamu) Justeru Rasul adalah saksi ke atas kami di atas apa yang telah kami sampaikan daripada Allah a.w dan kamilah saksi-saksi di atas manusia. Lantaran itu, sesiapa yang membenarkan kami, maka kami akan membenarkan mereka pada hari Kiamat. Dan sesiapa yang membohongi kami, maka kami akan membohongi mereka pada hari Kiamat"

(68)-3. Daripada sanad-sanad yang sama, daripada Mu'alla bin Muhammad, daripada al-Hasan bin Ali, daripada Ahmad bin 'Umar al-Halal berkata: Aku telah bertanya Abu al-Hasan a.s tentang firman Allah a.w "Apakah orang yang mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi daripada-Nya" Maka beliau a.s telah berkata: Amir al-Mukminin a.s adalah saksi ke atas Rasulullah s.a.w dan Rasulullah s.a.w adalah bukti daripada Tuhan-Nya"

(69)-4. Ali bin Ibrahim, daripada bapanya, daripada Muhammad bin Abu 'Umair, daripada Ibn Udhinah, daripada Buraid al-'Ajaliy berkata: Aku telah bertanya kepada Abu Ja'far a.s mengenai firman Allah a.w "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu umat yang adil agar kamu menjadi saksi atas manusia" Beliau a.s telah berkata: Kamilah umat yang adil (wasatan), kamilah saksi-saksi Allah ke atas makhluk-Nya dan Hujjah-Hujjah-Nya di bumi-Nya. Aku bertanya mengenai firman-Nya "Wahai mereka yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu" 
Beliau a.s telah berkata: Ianya dimaksudkan kepada kami dan kamilah yang terpilih. "Dan Dia tidak menjadikan untuk kami di dalam agama suatu kesempitan" Kesempitan itu adalah lebih teruk daripada kesesakan. "Agama bapa kami Ibrahim" Ianya dimaksudkan kepada kami secara khusus.
"(Dia) telah menamakan kamu Muslimin" Allah telah menamakan kami Muslimin "sebelumnya" di dalam kitab-kitab yang terdahulu (dan pada ini) al-Qur'an (Supaya Rasul menjadi saksi ke atas kamu) Justeru Rasul adalah saksi ke atas kami di atas apa yang telah kami sampaikan daripada Allah a.w dan kamilah saksi-saksi atas manusia. Lantaran itu, sesiapa yang membenarkan kami, maka kami akan membenarkan mereka pada hari Kiamat. Dan sesiapa yang membohongi kami, maka kami akan membohongi mereka pada hari Kiamat" 

(70)-5. Ali bin Ibrahim, daripada bapanya, daripada Hammad bin Isa, daripada Ibrahim bin 'Umar al-Yamaniy, daripada Sulaim bin Qais al-Hilali, daripada Amir al-Mukminin a.s telah berkata: Sesungguhnya Allah telah membersihkan kami, menjaga kami dan telah menjadikan kami saksi-saksi ke atas makhluk-Nya. Kamilah Hujjah-Hujjah-Nya di bumi-Nya. Dia telah menjadikan kami bersama al-Qur'an dan al-Qur'an bersama kami, kami tidak berpisah dengannya dan ia tidak berpisah dengan kami"