Imama dan Hujjah 3

Bab 81. Penjelasan di antara dakwaan orang yang benar dan orang yang batil tentang urusan imamah

Bab 82. Bab makruh menetapkan waktu

Bab 83. Bab pemeriksaan dan ujian

Bab 84. Sesungguhnya sesiapa yang telah mengetahui imamnya, maka cepat atau lewatnya urusan ini, tidak akan memudaratkannya

Bab 85. Sesiapa yang telah mendakwa imamah, tetapi beliau tidak mempunyai kelayakan dan sesiapa yang telah mengingkari para imam a.s atau sebahagian daripada mereka dan sesiapa yang telah menetapkan imamah kepada orang yang tidak mempunyai kelayakan

Bab 86. Tentang orang yang telah beragama dengan agama Allah a.w tanpa imam daripada Allah jalla jalaalah

Bab 87. Sesiapa yang telah mati dan tiada baginya imam daripada para imam petunjuk iaitu daripada bab pertama

Bab 88. Tentang orang yang telah mengetahui kebenaran daripada Ahlu l-Bait dan orang yang telah mengingkarinya

Bab 89. Perkara yang wajib bagi manusia ketika matinya imam a.s

Bab 90. Tentang imam a.s bilakah beliau mengetahui urusan imamah berpindah kepadanya

Bab 91. Keadaan para imam a.s tentang umur

Bab 92. Sesungguhnya seorang imam a.s tidak akan dimandikan (jenazahnya) melainkan oleh seorang imam daripada para imam a.s

Bab 93. Kelahiran para imam a.s

Bab 94. Penciptaan badan para imam, roh mereka dan hati mereka a.s

Bab 95. Penerimaan sepenuhnya dan kelebihan mereka yang menerima sepenuhnya

Bab 96. Kewajipan orang ramai selepas menunaikan manasik haji supaya mendatangi imam a.s untuk bertanya kepadanya tentang tanda-tanda agama

Bab 97. Sesungguhnya para imam a.s dikunjungi oleh para malaikat di rumah mereka, menjejaki hamparan mereka dan mendatangi mereka dengan berita-berita

Bab 98. Sesungguhnya jin mendatangi mereka dan bertanya mereka tentang tanda-tanda agama dan merujuk kepada mereka a.s

Bab 99. Tentang para imam a.s, sesungguhnya apabila mereka terserlah, mereka menghukum dengan hukuman Daud dan keluarga Daud dan mereka tidak bertanya saksi, di atas mereka salam

Bab 100. Sesungguhnya sumber ilmu adalah daripada rumah keluarga Muhammad s.a.w

Bab 101. Tidak ada sesuatu kebenaran di tangan manusia melainkan apa yang telah keluar dari sisi para imam a.s dan sesungguhnya setiap sesuatu yang tidak keluar dari sisi mereka a.s, maka ia adalah batil

Bab 102. Sesungguhnya hadis mereka adalah sulit dan menyulitkan

Bab 103. Apa yang diperintahkan oleh Nabi s.a.w tentang rujukan nasihat kepada para imam muslimin dan penyertaan mereka dan siapakah mereka?

Bab 104. Apa yang wajib daripada hak seorang imam a.s ke atas rakyat dan hak rakyat ke atas seorang imam a.s

Bab 105. Sesungguhnya bumi semuanya untuk imam a.s

Bab 106. Sirah imam a.s pada dirinya, pada makanannya dan pakaiannya apabila beliau menjalankan urusan

Bab 107. Bab tentang perkara yang pelik

Bab 108. Anekdot dan kutipan daripada al-Qur'an tentang wilayah

Bab 109. Kutipan dan kumpulan riwayat tentang wilayah

Bab 110. Mengetahui para wali dan penyerahan kepada mereka a.s