فضيلت گريه براى امام حسين ع

امام صادق (ع) فرمود: و هيچ چشم و اشكى نزد خدا محبوب تر از چشم و اشگى نيست كه بگريد و بر آن حضرت جارى گردد و هيچ گريه كننده اى نيست كه بر آن جناب بگريد مگر آن كه گريه اش به حضرت فاطمه عليه السلام رسيده و آن بانو را يارى مى كند و نيز گريه اش به حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله رسيده و بدين وسيله حق ما را ادا كرده .
و هيچ بنده اى نيست كه روز قيامت محشوئر شود مگر آنكه چشمانش گريان است غير از گريه كنندگان بر جدم حضرت حسين بن على عليه السلام چه آنكه ايشان در حالى كه چشمانى روشن و باز دارند محشور مى گردند و آثار سرور و شادى در صورتشان نمايان مى باشد، مردم در فزع و ناراحتى بوده ولى ايشان از هر غم و محنتى در امان هستند، مردم متفرق و پراكنده و مضطرب بوده ولى ايشان در زير عرش و سايه آن به ياد حسين عليه السلام بوده و درباره آن جناب گفتن حديث به مشغولند، از ناملايمات و نارحتيهاى روز حساب هيچ خوف و هراسى ندارند.
به ايشان گفته مى شود: داخل بهشت شويد ولى آنها از ورود به بهشت امتناع نموده و مجلس ذكر حسين عليه السلام را اختيار مى كنند، فرشتگان و حورالعين به آنها پيغام مى دهند كه ما با ولدان مخلد مشتاق شما هستيم ولى ايشان از فرط سرور و نشاطى كه در مجلسشان دارند سرشان را بالا نكرده و به آنها نمى نگرند.
دشمنان ايشان در آخرت دو گروه هستند:
الف : كسانى كه موى جلو سر ايشان را فرشتگان عذاب گرفته و آنها را روى زمين كشان كشان به طرف جهنم مى برند.
ب : آنانكه از روى حسرت مى گويند: ما لنا من شافعين و لا صديق حميم . نه شفيعى داريم و نه دوستى كه از ما حمايت كند.
دشمنان ايشان مقام و منزل آنها را ديده ولى نمى توانند نزديك ايشان شوند.
فرشتگان از طرف همسرهاى ايشان در بهشت و نگهبانان بر ايشان پيغام آورده كه چه كرامت و عطايائى به آنها اعطاء شده .
ايشان در جواب مى گويند: انشاء الله نزد شما خواهيم آمد و پس از اين گفتار به نزد آنها بازگشته و وقتى همسرانشان به آنها خبر مى دهند كه در نزديكى حضرت حسين عليه السلام مى باشند شوقشان زياد گشته واز شعف دل مى گويند:
حمد مى كنيم حق تعالى را كه ما را از فزع اكبر و وحشت هاى قيامت در امان داشت و از آنچه هراس داشتيم نجات داد.
خداوند متعال به ايشان مركب ها و اسبهاى نيكوئى كه بر پشت آنها زين نهاده شده اعطاء فرمود و ايشان بر آنها سوار شده ودر حالى كه خداى منان را ستوده و حمد و ثناء گفته و صلوات بر محمد و آل محمد مى فرستند حركت نموده تا به منازل و جايگاه خويش مى رسند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كامل الزيارات ص167، عنه البحار ج45 ص206، مستدرك الوسائل ج10 ص313، مدينة المعاجز ج4 ص167، العوالم ص462 جميعهم عن كامل الزيارات