كامل الزيارات

 باب اول: ثواب زيارت پيغمبر اكرم و اميرالمومنين و حسنين صلوات الله عليهم اجمعين 


 باب دوم: ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه و آله 

 

باب سوم زيارت قبر رسول خدا صلى الله عليه و آله و خواندن دعاء نيز بر آن

 

باب چهارم فضيلت خواندن نماز در مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله و ثواب و اجر آن 

باب پنجم زيارت حضرت حمزه عموى گرامى رسول خدا صلى الله عليه و آله و قبور شهداء  
 

باب ششم فضيلت و ثواب زيارت مشاهد مشرفه در مدينه 
 

باب هفتم وداع قبر رسول خدا صلى الله عليه و آله 

باب هشتم فضيلت نماز خواندن در مسجد كوفه و مسجد سهله و ثواب آن

 

باب نهم روشن نمودند و تعيين كردن مكان قبر امير المومنين عليه السلام 

 

باب دهم ثواب زيارت اميرالمومنين عليه السلام

 

باب يازدهم زيارت قبر امير المومنين عليه السلام و كيفيت زيارت و خواندن دعا در آنجا

 

باب دوازدهم وداع قبر امير المومنين عليه السلام

 

باب سيزدهم فضيلت آب فرات و نوشيدن و غسل نمودن در آن

 

باب چهاردهم در بيان محبت حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله به حضرت امام حسن و امام حسين عليه السلام و امر نمودن حضرت به محبت داشتن و ثواب محبت به آن دو بزرگوار

 

باب پانزدهم زيارت حضرت حسن بن على عليه السلام و قبور ائمه معصومين عليه السلام درقبرستان بقيع

 

باب شانزدهم در بيان خبر دادن جبرئيل عليه السلام از شهادت حضرت حسين بن على عليه السلام

 

باب هفدهم سخن جبرئيل با رسول خدا صلى الله عليه و آله و اينكه امت بعد از شما حسين عليه السلام را مى كشند و نشان دادن سرزمينى را كه امام مظولم عليه السلام در آن كشته مى شود به رسول خدا صلى الله عليه و آله

 

باب هيجدهم آياتى كه درباره شهادت حضرت امام حسين عليه السلام نازل شده و بيان انتقام حق تعالى از قاتلين اگر چه در زمانى بس متاخر باشد

 

باب نوزدهم آگاه بودن انبياء از شهادت حضرت حسين بن على عليه السلام

 

باب بيستم آگاهى فرشتگان از شهادت حضرت حسين بن على عليه السلام

 

باب بيست و يكم در بيان لعنت نمودن حق تبارك و تعالى و انبياء عظام در حق قاتلين حسين بن على عليه السلام

 

باب بيست و دوم در بيان كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله بعد از من امت من حسين عليه السلام را مى كشند

 

باب بيست و سوم گفتار امير المومنين عليه السلام راجع به شهادت امام حسين عليه السلام و مقاله امام حسين عليه

السلام و جواب آن حضرت

 

باب بيست و چهارم نشانه ها و علامت هائى كه در بلاد وجود داشته و به آنها بر شهادت حسين بن على عليه السلام استدلال شده

 

باب بيست و پنجم آنچه درباره كشنده امام حسين و يحيى بن زكريا عليه السلام وارد شده

 

باب بيست و ششم گريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على عليه السلام

 

باب بيست و هفتم گريستن فرشتگان بر حضرت حسين بن على عليه السلام

 

باب بيست و هشتم گريستن آسمان و زمين بر شهادت حضرت حسين عليه السلام و يحيى بن زكريا عليه السلام

 

باب بيست و نهم نوحه سرائى طائفه جن بر حسين بن على عليه السلام

 

باب سى ام نفرين و لعنت نمودن كبوتران در حق قاتلين حضرت امام حسين عليه السلام

 

باب سى و يكم نوحه سرائى و ذكر مصيبت نمودن جغد بر حضرت امام حسين عليه السلام

 

باب سى و دوم ثواب كسى كه بر حضرت حسين بن على عليه السلام گريه كند

 

باب سى و سوم ثواب كسى كه كه بواسطه گفتن شعر در مصيبت حضرت امام حسين عليه السلام گريه كند و ديگران را بگرياند

 

باب سى و چهارم ثواب كسى كه آب نوشيده و ياد امام حسين عليه السلام نموده و كشنده آن حضرت را لعنت كند

 

باب سى و پنجم گريستن حضرت على بن حسين بر حسين بن على سلام الله عليهم

 

باب سى و ششم حضرت امام حسين عليه السلام كشته اشگ بوده و هيچ مومنى او را ياد نمى كند مگر آنكه برايش مى گريد

 

باب سى و هفتم در بيان رواياتيكه دلالت دارند بر اينكه حضرت امام حسين عليه السلام سيد الشهداء مى باشند

 

باب سى و هشتم زيارت انبياء عليه السلام حضرت حسين بن على عليه السلام را

 

باب سى و نهم زيارت فرشتگان حسين بن على عليه السلام را

 

باب چهلم دعاء نمودن رسول خدا صلى الله عليه و آله و امير المومنين و فاطمه و ائمه عليه السلام در حق زائرين امام حسين عليه السلام

 

باب چهل و يكم دعاء فرشتگان در حق زائرين قبر امام حسين عليه السلام

 

باب چهل و دوم

 

باب چهل و سوم وجوب زيارت حضرت امام حسين عليه السلام بر هرمرد و زن مسلمان و عهد و فرض بودنش براى آن جناب و جميع ائمة صلوات الله و سلامه عليهم

 

باب چهل و سوم وجوب زيارت حضرت امام حسين عليه السلام بر هر مرد و زن مسلمان و عهد و فرض بودنش براى آن جناب و جميع ائمه صلوات الله و سلامه عليهم

 

باب چهل و چهارم ثواب كسى كه به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام رفته يا ديگرى را به زيارت آن حضرت بفرستد

 

باب چهل و پنجم ثواب كسى كه با ترس و هراس به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام برود

 

باب چهل و ششم اجر و ثواب آنچه شخص در زيارت حضرت امام حسين عليه السلام انفاق مى كند

 

باب چهل و هفتم در بيان آنچه مكروه است اتخاذ و همراه بردنش براى زيارت حضرت حسين بن على عليه السلام

 

باب چهل و هشتم در بيان اينكه واجب است زائر حضرت حسين بن على عليه السلام چه گونه باشد

 

باب چهل ونهم ثواب كسى كه سواره يا پياده به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام برود و خواندن و مناجات حق تعالى زائر قبر مطهر را

 

باب پنجاهم كرامت خداوند تبارك و تعالى در حق زوار حضرت حسين بن على صلوات الله عليهما

 

باب پنجاه و يكم ايام زيارت حضرت حسين بن على عليه السلام جزء عمر زائر شمرده نمى شود

 

باب پنجاه و دوم زائرين امام حسين عليه السلام همسايه رسول خدا صلى الله عليه و آله و حضرت على و فاطمه عليه السلام مى باشند

 

باب پنجاه و سوم زائرين امام حسين عليه السلام قبل از همه مردم وارد بهشت مى شوند

 

باب پنجاه و چهارم ثواب كسيكه زيارت امام حسين عليه السلام را نموده در حالى كه عارف به حق آن بزرگوار باشد

 

باب پنجاه و پنجم در بيان اجر كسى كه بخاطر حب به رسول خدا و اميرالمومنين و فاطمه سلام الله عليهم اجمعين به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام برود

 

باب پنجاه و ششم ثواب كسيكه از روى شوق به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام برود

 

باب پنجاه هفتم ثواب كسى كه به اميد اجر از خدا به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام برود

 

باب پنجاه و هشتم زيارت حضرت امام حسين عليه السلام افضل اعمال مى باشد

 

باب پنجاه ونهم كسى كه حضرت امام حسين عليه السلام را زيارت كند مثل كسى است كه در عرش خدا را زيارت كرده و او را در اعلى عليين قرار مى دهند

 

باب شصتم زيارت حضرت امام حسين و ائمه هدى سلام اله عليهم اجمعين معادل با زيارت رسول خدا صلى الله عليه و آله مى باشد

 

باب شصت و يكم زيارت حضرت امام حسين عليه السلام عمر را طولانى و روزى را فراخ نموده و ترك آن عمر را كوتاه و روزى را تنگ مى كند

 

باب شصت و دوم زيارت امام حسين عليه السلام گناهان را محو مى كند

 

باب شصت و سوم

 

باب شصت و چهارم زيارت حضرت امام حسين عليه السلام معادل يك حج مى باشد

 

باب شصت و پنجم در بيان اينكه زيارت حضرت امام حسين عليه السلام معائل يك حج و يك عمره مى باشند

 

باب شصت و هفتم زيارت حضرت امام حسين معادل با آزاد كردن بندگان مى باشد

 

باب شصت و هشتم زوار حضرت امام حسين عليه السلام شفاعت ديگران را مى كنند

 

باب شصت و نهم زيارت حضرت امام حسين عليه السلام غم و اندوه را بر طرف كرده و به واسطه اش حوائج بر آورده مى شود

 

 

باب هفتادم ثواب زيارت امام حسين عليه السلام در روز عرفه

 

باب هفتاد و يكم ثواب كسى كه در روز عاشوراء امام حسين عليه السلام را زيارت كند

 

دنباله حديث هفتم و كيفيت خواندن زيارت عاشورا

 

دنباله حديث هفتم و بقيه زيارت عاشوراء

 

دنباله حديث هفتم و بقيه زيارت عاشوراء

 

دنباله حديث هفتم و بقيه زيارت عاشوراء

 

باب هفتاد و دوم ثواب زيارت حضرت امام حسين عليه السلام در نيمه شعبان

 

فصل ما يجب العمل به ليلة النصف من شعبان

 

فصل در بيان اعمال نيمه ماه شعبان

 

فصل در بيان اعمال نيمه ماه شعبان

 

باب هفتاد و سوم ثواب كسى كه حضرت امام حسين عليه السلام را در رجب زيارت كند

 

باب هفتاد و چهارم ثواب كسى كه حضرت امام حسين عليه السلام را در غير روز عيد و عرفه زيارت كند

 

باب چهل و پنجم ثواب كسى كه با ترس و هراس به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام برود

 

باب هفتاد و ششم جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين عليه السلام

 

باب هفتاد و هفتم در بيان اينكه زائرين حضرت امام حسين عليه السلام كه به حق آن حضرت عارف هستند فرشتگان به مشايعت و استقبالشان رفته و هنگام مرض عيادتشان نموده و در هنگام مرگ بر بالين آنها حاضر شده و براى ايشان تا روز قيامت طلب مغفرت مى كنند

 

باب هفتاد و هشتم درباره كسانى كه زيارت حضرت امام حسين عليه السلام را ترك مى كنند

 

باب هفتاد ونهم در نقل زيارات وارده براى حضرت حسين بن على عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت

 

زيارت چهارم زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

زيارت چهاردهم زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

زيارت پانزدهم زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

زيارت هفدهم زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

زيارت مختصر ديگر زيارت نامه نوزدهم حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

زيارت ديگر زيارت نامه بيست و يكم حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

دنباله زيارت نامه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام

 

باب هشتادم كيفيت خواندن نماز نزد قبر حضرت امام حسين عليه السلام

 

باب هشتاد و يكم قصر شدن نماز واجب و رخصت در خواندن نماز مستحبى در حائر و تمام مشاهد مشرفه

 

باب هشتاد و يكم قصر شدن نماز واجب و رخصت در خواندن نماز مستحبى در حائر و تمام مشاهد مشرفه

 

باب هشتاد و دوم تمام خواندن نماز كنار قبر حضرت امام حسين عليه السلام و تمام مشاهد مشرفه

 

باب هشتاد و سوم نماز فريضه در حرم امام حسين عليه السلام معادل حج و نماز نافلة معادل عمره محسوب مى شود

 

باب هشتاد و چهارم وداع با قبر حضرت حسين بن على صلوات الله عليهما

 

باب هشتاد و پنجم زيارت قبر حضرت عباس بن على عليه السلام

 

باب هشتاد و ششم وداع با قبر حضرت عباس بن على عليه السلام

 

باب هشتاد و هفتم وداع با قبور شهداء عليه السلام

 

باب هشتاد و هشتم فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين عليه السلام

 

باب هشتاد ونهم فضيلت زائر حسينى عليه السلام و حرمت آن

 

باب نود حائر حسينى عليه السلام از مواضعى است كه دعاء در آن محبوب خدا مى باشد

 

باب نود و يكم شفاء بودن تربت قبر حضرت امام حسين عليه السلام و مقدار مستحب بودن آن

 

باب نودودوم تربت قبر حضرت امام حسين عليه السلام شفاء و امان مى باشند

 

باب نود و سوم مكان و كيفيت اخذ تربت قبر حضرت امام حسين عليه السلام

 

باب نود و چهارم آنچه شخص هنگام تناول نمودن تربت مى گويد

 

باب نود و پنجم حرمت خوردن تمام تربت ها مگر تربت قبر امام حسين عليه السلام زيرا شفاء هر دردى مى باشد

 

باب نود و ششم كيفيت زيارت نمودن كسى كه منزل و وطنش از قبر حضرت سيد الشهداء دور مى باشد

 

باب نود و هفتم مكروه بودن جفاء نسبت به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام

 

باب نود و هشتم كمترين مدتى كه در آن حضرت امام حسين عليه السلام را مى بايد زيارت كرد و حد اكثرى كه زيارت آن جناب را غنى و فقير مى توانند تاخير بياندازند

 

باب نود و نهم ثواب زيارت قبر حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر و محمد بن على الجواد عليه السلام در بغداد

 

باب صدم در بيان زيارت نامه حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر و ابى جعفر حضرت محمد بن على الجواد عليه السلام

 

باب صد و يكم ثواب زيارت حضرت ابى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام در طوس

 

باب صد و دوم زيارت قبر حضرت ابى الحسن الرضا عليه السلام

 

باب صدو سوم زيارت حضرت ابى الحسن على بن محمد الهادى و حضرت ابى محمد الحسن بن على العسكرى

 

باب صد و چهارم زيارت نامه جميع ائمه عليه السلام زيارت جامعه

 

باب صد و پنجم فضيلت زيارت مومنين وكيفيت آن


باب صد وششم فضيلت زيارت حضرت فاطمه دختر موسى بن جعفر صلوات الله عليه در شهر قم

 

باب صدو هفتم فضيلت زيارت قبر حضرت عبد العظيم بن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى در رى

 

باب صد و هشتم زيارت نادره