BAHAGIAN KEDUA

Dialog Rasulullah s.a.w dengan Abdullah bin Salam, sifat al-Qalam dan Lauh Mahfuz, Muhammad bin Muslim al-Thaqafi, hadis Daud al-Raqiy dengan seorang Khawarij dan lain-lain.


Dialog Rasulullah S.A.W Dengan Abdullah Bin Salam

Daripada Ibn Abbas bahawa sesungguhnya apabila Allah mengutus Muhammad s.a.w, maka Dia telah memerintahkannya supaya menyeru makhluk kepada syahadah tiada tuhan melainkan Allah Yang Satu, tiada sekutu bagi-Nya. Orang ramai segera menyahut seruannya, lantas baginda s.a.w. memberi peringatan kepada mereka. Jibrail menyuruh baginda s.a.w. supaya menulis surat kepada Ahlu l-Kitab iaitu Yahudi dan Nasrani. Jibrail melakukan imlak ke atas suratnya. Penulisnya pada masa itu ialah Sa'd bin Abu Waqqas, maka baginda s.a.w. telah mengutus surat kepada Yahudi Khaibar:

Bismillahi r-Rahmani-r-Rahim daripada Muhammad bin Abdullah al-Ummiyyu, Rasulullah kepada Yahudi Khaibar.

Amma ba'd Adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya bumi adalah milik Allah. Dia mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki daripada hamba-hamba-Nya. Balasan yang baik bagi mereka yang bertakwa. Tiada helah dan kekuatan melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Beliau menghantar surat itu kepada Yahudi Khaibar. Setelah suratnya sampai kepada mereka, maka surat itu dibawa kepada ketua mereka bernama Abdullah bin Salam: Ini adalah surat Muhammad kepada kita, anda bacalah kepada kami, lalu Abdullah membacanya dan berkata kepada mereka: Apakah yang kamu dapati di dalam surat ini? Mereka berkata: Kami dapati bukti (alamat)nya di dalam Taurat. Jika inilah Muhammad yang diberitahu oleh Musa, Daud dan Isa a.s, maka dia akan membekukan Taurat, menghalalkan kepada kita apa yang telah diharamkan ke atas kita sebelumnya, sekiranya kita tetap di atas agama kita adalah lebih baik bagi kita. Abdullah bin Salam berkata: Wahai kaum! Kamu telah memilih dunia ke atas akhirat dan azab ke atas rahmat?

Mereka menjawab: Tidak. Abdullah berkata: Kenapa kamu tidak mengikuti pendakwah Allah? Mereka berkata: Wahai Ibn Salam! Kami tidak mengetahui bahawa Muhammad itu benar tentang apa yang dikatakannya. Abdullah berkata: Jika begitu, kita akan bertanya kepadanya tentang Pencipta dan makhluk-Nya, nasikh dan mansuh. Sekiranya dia seorang nabi, maka dia akan menerangkan kepada kita sebagaimana dilakukan oleh para nabi sebelumnya.

Mereka berkata: Wahai Ibn Salam! Pergilah anda kepada Muhammad sehingga anda menentang percakapannya dan anda lihat bagaimana dia memberi jawapan kepada anda. Abdullah berkata: Kamu adalah kaum yang jahil. Sekiranya inilah Muhammad yang telah diberitahu kepada kita oleh Musa, Daud dan Isa ibn Maryam, maka dia adalah penutup para nab. Jika manusia dan jin berkumpul untuk memberi jawapan walaupun satu kalimat atau satu ayat kepada Muhammad, nescaya mereka tidak mampu dengan izin Allah. Mereka berkata: Anda memang benar wahai Ibn Salam, lantaran itu apakah muslihatnya? Abdullah berkata: Aku akan mengguna Taurat, aku akan membawa Taurat kepadanya, aku akan menyalin seribu empat masalah daripadanya. Setelah itu Abdullah bin Salam berjumpa dengan Nabi s.a.w pada hari Isnin selepas solat subuh. Abdullah berkata: Salam ke atas anda wahai Muhammad!. Nabi s.a.w bersabda: Ke atas mereka yang mengikut pertunjuk, rahmat Allah dan berkat-Nya. Siapakah anda? Abdullah menjawab: Aku ialah Abdullah bin Salam daripada ketua-ketua Bani Israel di kalangan mereka yang telah membaca Taurat dan aku adalah wakil kaum Yahudi kepada anda. Bersamaku beberapa ayat daripada Taurat supaya anda menerangkan kepada kami dan kami melihat anda daripada mereka yang baik-baik.

Nabi s.a.w bersabda: Segala puji bagi Allah di atas nikmat-Nya wahai Ibn salam! Adakah anda datang kepada kami sebagai seorang yang bertanya atau sebagai seorang yang degil? Abdullah menjawab: Sebagai seorang yang bertanya wahai Muhammad!. Baginda s.a.w. bersabda: Adakah di atas kesesatan atau di atas pertunjuk? Abdullah menjawab: Malah di atas pertunjuk wahai Muhammad!. Maka Nabi s.a.w bersabda: Bertanyalah apa yang anda kehendaki. Abdullah berkata: Aku sedar wahai Muhammad! Beritahu kepada aku tentang anda, adakah anda seorang nabi atau seorang rasul? Baginda s.a.w. bersabda: Aku adalah nabi dan rasul sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Mukmin(40):78 "Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada mu dan di antara mereka (pula) ada yang kami tidak ceritakan kepada mu".

Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu kepadaku: adakah Allah telah bercakap kepada anda sebelumnya? Baginda s.a.w. bersabda: Tidak ada seorang hamba yang Allah bercakap kepadanya melainkan secara wahyu atau di sebalik tabir. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku: adakah anda menyeru kepada agama anda atau kepada agama Allah? Baginda s.a.w. bersabda: Malah tidak ada agama bagi aku selain daripada agama Allah.

Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku: kepada siapakah anda dakwahkan? Baginda s.a.w. bersabda: Kepada Islam dan Iman kepada Allah. Abdullah berkata: Apakah Islam? Baginda s.a.w. bersabda: Syahadah bahawa tiada tuhan melainkan Allah Yang Satu, tiada sekutu bagi-Nya. Sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, sesungguhnya Kiamat akan berlaku tanpa syak. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan mereka yang berada di dalam kubur. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad!: Beritahu aku berapakah agama bagi Allah Tuhan semesta alam? Baginda s.a.w. bersabda: Satu agama, Allah adalah satu, tiada sekutu bagi-Nya. Abdullah berkata: Apakah agama Allah? Baginda s.a.w. bersabda: Islam. Abdullah berkata: Adakah para nabi sebelum anda beragama dengannya? Baginda s.a.w. bersabda: Ya. Abdullah berkata: Bagaimana dengan syariat-syariat? Baginda s.a.w. bersabda: Syariat adalah bermacam-macam sebagaimana telah berlalu kepada mereka yang terdahulu. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad!: Beritahu aku tentang syurga adakah mereka memasukinya dengan Islam atau Iman atau amal? 

Baginda s.a.w. bersabda: Di antara mereka ada yang memasukinya dengan ketiga-tiganya iaitu bagi seorang muslim, mukmin dan beramal. maka dia memasuki syurga dengan tiga amalan atau dia seorang Nasrani atau seorang Yahudi, maka dia menjadi muslim beriman dengan Allah, membuang kekafiran daripada hatinya, lalu dia meninggal dunia di tempatnya tanpa meninggal mana-mana amalan, maka dia adalah daripada penghuni syurga itu adalah iman tanpa amalan. Bagi seseorang Yahudi atau Nasrani yang bersedekah atau melakukan infak kepada selain daripada zat Allah, maka dia adalah di atas kekafiran dan kesesatan, menjadi penyembah makhluk bukan khalik.

Jika dia meninggal dunia di atas agamanya, maka dia adalah di atas amalannya di neraka pada hari Kiamat, kerana Allah tidak akan menerima melainkan daripada mereka yang bertakwa. Abdulah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku adakah kitab diturunkan ke atas anda? Baginda s.a.w. bersabda: Ya. Abdullah berkata: Kitab yang mana satu? Baginda s.a.w. bersabda: Furqan. Abdullah berkata: Kenapa Tuhan anda menamakannya dengan Furqan? Baginda s.a.w. bersabda: Kerana ia mempunyai ayat-ayat dan surah-surah yang berasingan diturunkan bukan secara alwah (loh-loh) dan mashaf berbanding dengan Taurat, Injil dan Zabur yang diturunkan sebahagiannya di alwah dan kertas-kertas. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku: manakah permulaan al-Qur'an? Baginda s.a.w. bersabda: Permulaan al-Qur'an adalah Bismillahi r-Rahmani r-Rahim.

Abdullah berkata: Apakah tafsir huruf Abjad Hawwaz? Baginda s.a.w. bersabda: Al-Alif adalah aalaa' Allah (nikmat Allah). Al-Ba' adalah bahaa' Allah (cahaya Allah). Al-Jim adalah jamalu l-Lah (kecantikan Allah). Al-Daal adalah dinu l-Lah (agama Allah). Al-Haa' adalah al-Hawiyah (neraka). Al-Wau adalah wailun li-ahli al-Nar (celakalah bagi penghuni neraka). Adapun al-Zai adalah zawiyah fi al-Nar (sudut neraka).

Abdullah berkata: Beritahu aku tentang empat perkara yang Allah telah menjadikan mereka dengan tangannya? Baginda s.a.w. bersabda: Allah telah menjadikan syurga Adan dengan tangan-Nya, menanam pokok Tuba di syurga dengan tangan-Nya, menjadikan Adam a.s dengan tangan-Nya dan menulis Taurat dengan tangan-Nya.

Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Siapakah yang telah memberitahu anda semua ini? Baginda s.a.w. bersabda: Jibrail. Abdullah berkata: Jibrail daripada siapa? Baginda s.a.w. bersabda: Daripada Mikail. Abdullah berkata: Mikail daripada siapa? Baginda s.a.w. bersabda: Daripada Israfil. Abdullah berkata: Israfil daripada siapa? Baginda s.a.w. bersabda: Daripada Lauh Mahfuz. Abdullah berkata: Lauh daripada siapa? Baginda s.a.w. bersabda: Daripada al-Qalam. Abdullah berkata: Al-Qalam daripada siapa? Baginda s.a.w. bersabda: Daripada Tuhan semesta alam. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad.

Abdullah berkata: Beritahu aku tentang Jibrail: adakah ia daripada jenis wanita atau lelaki. Baginda s.a.w. bersabda: Daripada jenis lelaki, bukan daripada jenis wanita. Abdullah berkata: Apakah makanan dan minumannya? Baginda s.a.w. bersabda: Makanannya adalah tasbih dan minumannya adalah tahlil. Abdullah berkata: Anda memang benar. Abdullah berkata: Beritahu aku berapakah panjangnya? Baginda s.a.w. bersabda: Ia seperti malaikat lain. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ia mempunyai lapan puluh perwatakan. Kisah Ja'dah dan Hilal adalah di depannya, bersinar cahayanya di kalangan malaikat seperti sinaran cahaya di malam yang gelap. Ia mempunyai dua puluh empat sayap kehijauan yang disaluti permata delima dan dihiasi pula dengan mutiara serta di atasnya kalung. Lapisannya adalah rahmat, butang bajunya adalah kekeramatan, belakangnya adalah ketenangan, bulunya adalah kekuningan, dahi yang terang berhidung mancung, berjanggut, berpendirian segak, tidak makan dan minum, tidak jemu dan lupa. Dia melaksanakan perintah Allah sehingga hari Kiamat. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! 

Abdullah berkata: Apakah satu, apakah dua, apakah tiga, apakah empat, apakah lima, apakah enam, apakah tujuh, apakah lapan, apakah sembilan, apakah sepuluh, apakah sebelas, apakah dua belas, apakah tiga belas, apakah empat belas, apakah lima belas, apakah enam belas, apakah tujuh belas, apakah lapan belas, apakah sembilan belas, apakah dua puluh, apakah dua puluh satu, apakah dua puluh dua, apakah dua puluh tiga, apakah dua puluh empat, apakah dua puluh lima, apakah dua puluh enam, apakah dua puluh tujuh, apakah dua puluh lapan, apakah dua puluh sembilan, apakah tiga puluh, apakah empat puluh, apakah lima puluh, apakah enam puluh, apakah tujuh puluh, apakah lapan puluh, apakah sembilan puluh sembilan, dan apakah seratus?

Baginda s.a.w. bersabda: Ya, wahai Ibn Salam! Adapun satu, maka ia adalah Allah Yang Satu, Perkasa, tiada sekutu bagi-Nya, tiada teman wanita dan tiada mempunyai anak, menghidupkan dan mematikan. Pada tangan-Nya kebaikan dan Dia berkuasa di atas setiap sesuatu.

Adapun dua, maka ia adalah Adam dan Hawa, sepasang suami isteri di syurga iaitu sebelum mereka berdua dikeluarkan daripadanya. Adapun tiga, maka ia adalah Jibrail, Mikail dan Israfil. Mereka adalah ketua-ketua malaikat dan mereka di bawah perintah Tuhan semesta alam. Adapun empat, maka ia adalah Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Adapun lima, maka ia telah diturunkan ke atas aku dan umat aku lima solat yang tidak diturunkan kepada mereka sebelum aku dan tidak difardukan ke atas umat selepas aku kerana tiada nabi selepas aku. Adapun enam, adalah Allah telah menjadikan langit dan bumi dalam enam hari. Adapun tujuh, tujuh langit yang kukuh seperti firman-Nya Surah al-Naba' (78):12 "Dan kami bangun di atas kamu tujuh langit yang kukuh". Adapun lapan ialah firman-Nya Surah al-Haqah (69):17 "Dan pada hari itu lapan malaikat membawa Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka".

Adapun sembilan firman-Nya di dalam Surah al-Isra' (11):101 "Sesungguhnya kami telah memberi kepada Musa sembilan ayat (mukjizat) yang nyata".

Adapun sepuluh ialah firman-Nya di dalam Surah al-Baqarah (2):196)"Itulah sepuluh (hari) yang sempurna". Adapun sebelas adalah kata-kata Yusuf kepada bapanya sebagaimana firman-Nya di dalam Surah Yusuf ((12):4 "(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada bapanya: Wahai bapaku sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang". 

Adapun dua belas, setiap tahun adalah dua belas bulan, iaitu juga kata-kata Yusuf dalam Surah Yusuf (12):4 "matahari dan bulan ku lihat semuanya sujud kepadaku"

Adapun tiga belas, maka ia adalah saudara-saudara Yusuf. Matahari dan bulan adalah ibu dan bapa. Empat belas adalah empat belas lampu daripada cahaya yang tergantung di antara 'Arasy dan Kerusi, panjang setiap lampu sama dengan perjalanan seratus tahun. Lima belas adalah al-Furqan yang diturunkan dalam masa lima belas hari secara mufassalat selain pada bulan Ramadhan yang diturunkan al-Qur'an sebagai pertunjuk kepada manusia.

Enam belas adalah enam belas saf malaikat berlingkar di sekeliling 'Arasy sebagaimana firman-Nya di dalam Surah al-Zumar(39): 79 "berlingkar di sekeliling Arasy"

Tujuh belas adalah tujuh belas ialah nama-nama Allah yang tertulis di antara syurga dan neraka. Tanpanya, maka neraka membakar mereka yang berada di langit dan di bumi. Lapan belas adalah lapan belas hijab daripada cahaya yang tergantung di antara Kerusi dan hijab-hijab. Tanpanya bukit-bukit yang tinggi akan menjadi cair, manusia dan Jin akan terbakar akibat cahaya Allah.

Abdullah berkata: Anda memang benar, wahai Muhammad!. Baginda s.a.w. bersabda: Sembilan belas adalah Saqar sebagaimana firman-Nya Surah al-Muddathir (74):28-30 "Saqar itu tidak meninggal dan tidak membiarkan. Pembakar kulit manusia. Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga)"

Dua puluh adalah kerana Zabur diturunkan kepada Daud dalam masa dua puluh hari selain daripada bulan Ramadhan . Firman-Nya di dalam Surah al-Isra' (17): 55 "Dan kami berikan Zabur kepada Daud"

Dua puluh satu adalah hari kelahiran Sulaiman bin Daud. Bukit-bukit bertasbih bersamanya. Dua puluh dua adalah hari pengampunan kepada Daud, dan hari Allah melembutkan besi untuknya bagi membuat baju besi. Dua puluh tiga adalah hari kelahiran Isa bin Maryam dan hari turunnya hidangan dari langit . Dua puluh empat adalah hari Allah bercakap-cakap dengan Musa. Dua puluh lima adalah hari Allah membelah laut untuk Musa dan Bani Israel. Dua puluh enam Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Dua puluh tujuh adalah hari ikan paus memuntahkan Yunus dari perutnya. Dua puluh lapan Allah mengembalikan penglihatan Ya'qub. Dua puluh sembilan Allah mengangkat Idris ke tempat yang tinggi. Tiga puluh adalah firman-Nya di dalam Surah al-A'raf (7):142 "dan telah kami janjikan kepada Musa tiga puluh malam dan kami sempurnakan jumlah itu dengan sepuluh,maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam"

Lima puluh adalah lima puluh hari bersamaan lima puluh ribu tahun. Enam puluh adalah kerana bumi mempunyai enam puluh jenis. Tujuh puluh adalah kerana Musa telah memilih tujuh puluh orang lelaki. Lapan puluh adalah kerana peminum arak disebat lapan puluh kali selepas ia diharamkan. Sembilan puluh sembilan adalah firman-Nya Surah al-Sad (38):23 "Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing"

Seratus adalah firman-Nya Surah al-Nur(24): 2 "Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya seratus sebatan"

Abdullah berkata: Anda memang benar, wahai Muhammad! Beritahu aku tentang Adam: bagaimana dia diciptakan dan daripada apakah diciptakannya?

Rasulullah s.a.w. bersabda: Ya, sesungguhnya Allah s.w.t dengan segala pujian terhadap-Nya, Maha Suci nama-nama-Nya dan tiada tuhan selain daripada-Nya yang telah menciptakan Adam daripada tanah. Tanah yang berasasl daripada buih dan buih dari ombak. Manakala ombak berasal dari laut dan laut dari kegelapan. Kegelapan daripada cahaya dan cahaya daripada huruf dan huruf daripada ayat. Ayat daripada bentuk dan bentuk daripada delima dan delima dari kun dan kun dari tiada sesuatu (la syai').

Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku berapakah malaikat bagi seorang hamba Allah? Baginda s.a.w. bersabda: Setiap orang hamba mempunyai dua malaikat. Satu malaikat di kanannya dan satu malaikat di kirinya. Pada kanannya menulis kebaikan sementara pada kirinya menulis kejahatan. Abdullah berkata: Di manakah tempat duduk dua malaikat, apakah al-Qalam mereka berdua, bekas dakwat mereka berdua dan lauh mereka berdua?

Rasulullah s.a.w. bersabda: Tempat duduk mereka berdua adalah di atas kedua bahunya, al-Qalam mereka berdua adalah lidahnya, bekas dakwat mereka berdua adalah kerongkongnya. Dakwat mereka berdua adalah air liurnya. Lauh mereka berdua adalah hatinya. Mereka menulis amalan-amalan seseorang hamba sehingga kematiannya. Allah berfirman Surah al-Isra' (17):14 "Bacalah kitabmu dan cukuplah dirimu pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu". Sifat Al-Qalam dan Lauh Mahfuz

Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu kepada aku apakah Allah menjadikan selepas itu? Baginda s.a.w. bersabda: Al-Nun dan al-Qalam . Abdullah berkata: Apakah tafsir al-Nun dan al-Qalam? Baginda s.a.w. bersabda: Al-Nun adalah Lauh Mahfuz dan al-Qalam adalah cahaya yang terang sebagaimana firman-Nya di dalam Surah al-Qalam (68):1"Al- Nun, demi al-Qalam dan apa yang mereka tulis". Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku berapakah panjangnya, lebarnya, apakah dakwatnya dan tempat mengalirnya?

Rasulullah s.a.w. bersabda: Panjang al-Qalam adalah lima ratus tahun perjalanan dan lebarnya pula lapan puluh tahun perjalanan, ia mempunyai lapan puluh mata. Dakwat keluar di celah-celahnya pada Lauh Mahfuz dengan perintah Allah dan kekuasaan-Nya. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku tentang Lauh Mahfuz apakah ia? Baginda s.a.w. bersabda: Dari Zamrud hijau, di tepinya dilekatkan mutiara dan batangnya adalah rahmat. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku berapa detik bagi Tuhan semesta alam di Lauh Mahfuz setiap hari dan malam? Baginda s.a.w. bersabda: Tiga ratus enam puluh detik .

Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku apakah sifat biji (habbatan) yang diturunkan bersama Adam? Baginda s.a.w. bersabda: Sebesar telur ayam yang besar. Abdullah berkata: Apakah Adam buat dengan biji bersamanya? Baginda s.a.w. bersabda: Ia telah diturunkan bersama Adam dari syurga dan dipotong kepada enam ratus potongan, maka Adama a.s. telah menanamkan biji itu. Setelah itu tumbuhlah gandum dan biji-bijian yang lain. Abdullah berkata: Di manakah Adam diturunkan? Rasulullah s.a.w. bersabda: Di India. Abdullah berkata: (Dimanakah) Hawa' (diturunkan)? Baginda s.a.w. bersabda: Di Jeddah. Abdullah berkata: Iblis?. Baginda s.a.w. bersabda: Di Isfahan. Abdullah berkata: Ular? Baginda s.a.w. bersabda: Di Saqtariy.

Abdullah berkata: Apakah pakaian Adam ketika diturunkan dari syurga? Rasulullah s.a.w. bersabda: Tiga helai daun dari daun syurga, satu dijadikan sarung, satu diletak di tubuhnya dan satu lagi dililit di kepalanya. Abdulah berkata: Apakah pakaian Hawa'? Baginda s.a.w. bersabda: Rambutnya sehingga sampai ke tanah. Abdullah berkata: Di manakah mereka berdua bertemu? Rasulullah s.a.w. bersabda: Di 'Arafat. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku tentang rumah pertama dibina oleh Allah di bumi? Baginda s.a.w. bersabda: Rumah di Makkah sebagaimana firman-Nya di dalam Surah Ali Imran (3):96 "Sesungguhnya rumah yang pertama dibangunkan untuk (tempat beribadat) manusia ialah Baitullah di Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada semua manusia". Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku: adakah Adam diciptakan daripada Hawa' atau hawa' diciptakan daripada Adam?

Rasulullah s.a.w. bersabda: Hawa' diciptakan daripada Adam, jika Adam diciptakan daripada Hawa', nescaya talak berada di tangan wanita bukan di tangan lelaki. Abdullah berkata: Keseluruhannya atau sebahagiannya? Beliau bersabda: Sebahagiannya, jika Hawa' diciptakan keseluruhannya (berasal dari Adam a.s.), nescaya kuasa hukuman (al-Qadha') dibolehkan kepada wanita sebagaimana lelaki. Abdullah berkata: Adakah daripada zahirnya atau daripada batinnya? Baginda s.a.w. bersabda: Malah daripada batinnya. Jika ia diciptakan daripada zahirnya, nescaya wanita boleh mendedahkan (sebahagian badan) sebagaimana lelaki, justeru itu wanita perlu menutup auratnya. 

Abdullah berkata: Adakah dari kanan Adam atau dari kirinya? Baginda s.a.w. bersabda: Malah dari kirinya, jika Hawa diciptakan dari kanan Adam a.s., nescaya bahagian (warisan) lelaki dan wanita adalah sama. Dalam perkara ini, lelaki berhak dua bahagian dan bagi wanita satu bahagian. Dua orang wanita menyamai seorang lelaki. Abdullah berkata: Di tempat manakah Hawa' diciptakan daripada Adam? Baginda s.a.w. bersabda: Daripada tulang rusuk kirinya.

Abdullah berkata: Siapakah yang menduduki bumi sebelum Adam? Rasulullah s.a.w. bersabda: Jin. Abdullah berkata: Sebelum Jin? Baginda s.a.w. bersabda: Malaikat. Abdullah berkata: Sebelum malaikat? Rasulullah s.a.w. bersabda: Adam . Abdullah berkata: Berapakah masa di antara Jin dan malaikat? Baginda s.a.w. bersabda: Tujuh ribu tahun. Abdullah berkata: Di antara malaikat dan Adam? Baginda s.a.w. bersabda: Dua juta tahun. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad! Beritahu aku tentang Adam: adakah dia telah mengerjakan haji? Rasulullah s.a.w. bersabda: Ya. Abdullah berkata: Siapakah yang telah mencukur kepala Adam? Baginda s.a.w. bersabda: Jibrail. Abdullah berkata: Siapakah yang telah mengkhatankan Adam? Baginda s.a.w. bersabda: Berkhatan dengan sendirinya. Abdullah berkata: Siapakah yang berkhatan selepas Adam? Baginda s.a.w. bersabda: Ibrahim al-Khalil. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad!.

Abdulah berkata: Beritahu aku tentang satu tempat yang telah disinari cahaya matahari sekali sahaja dan ia tidak akan menyinarinya lagi? Baginda s.a.w. bersabda: Ketika Musa memukul laut dengan tongkatnya, maka laut terbelah kepada dua belas potongan. Matahari menyinari tempatnya (tanahnya). Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya, laut bercantum semula. Matahari tidak menyinari lagi tempat itu sehingga hari Kiamat. Abdullah berkata: Anda memang benar wahai Muhammad!

Abdullah berkata: Beritahu aku tentang rumah yang mempunyai dua belas pintu yang darinya dikeluarkan dua belas rezeki untuk dua belas orang lelaki? Baginda s.a.w. bersabda: Setelah Musa a.s. memasuki laut, dia menemui satu batu besar berwarna putih. Bentuknya empat persegi seperti rumah. Pada saat itu, Bani Israil dalam keadaan dahaga. Mereka membangkitkan keadaan itu kepada Musa a.s. Musa a.s. memukul batu itu dengan tongkatnya. Maka keluarlah daripadanya dua belas pancutan mata air daripada dua belas pintu. Muhammad Bin Muslim al-Thaqafi, Hadisnya dan Kezuhudannya

Ja'far bin Muhammad bin Quluwaih telah memberitahu aku daripada Ja'far bin Muhammad bin Mas'ud daripada bapanya Muhammad bin Mas'ud al-'Iyasyi berkata: Aku telah bertanya kepada Abdullah bin Muhammad bin Khalid daripada Muhammad bin Muslim, berkata: Muhammad bin Muslim al-Thaqafi adalah seorang lelaki yang mulia. Abu Ja'far a.s berkata kepadanya: Anda bertawaduklah wahai Muhammad!. Ketika Muhammad pulang ke Kufah, dia mengambil satu karung buah kurma bersama penimbang, lalu duduk di pintu Masjid Jamik di Kufah.

Dia memanggil orang ramai kepadanya. Mereka datang kepadanya seraya berkata: Anda telah menggemparkan kami. Muhammad berkata: Sesungguhnya maulaku telah memerintahkan aku melakukan sesuatu. Maka aku tidak akan menyalahinya, aku tidak akan berhenti sehingga aku selesai menjual apa yang ada di dalam karung ini. Orang ramai berkata kepadanya: Jika anda ingin meneruskan kerja niaga, maka duduklah bersama tukang-tukang kisar angin. Anda sediakan kisaran dan unta. Muhammadpun melakukan kerja mengisar. Abu Muhammad bin Abdullah bin Khalid al-Barqi menyebutkan bahawa Muhammad bin Muslim al-Thaqafi adalah seorang yang terkenal dengan amal ibadat pada zamannya .

Ja'far bin Muhammad telah memberitahuku daripada Ahmad bin Syadhan bin Na'im daripada Fadhl bin Syadhan, berkata: Bapa aku telah memberitahuku daripada sebilangan sahabat kita, Harun bin Musa telah memberitahu aku daripada Ali bin Muhammad bin Ya'qub daripada Ali bin al-Hasan bin Ali bin Fadhdhal daripada Ja'far Muhammad bin Hakim daripada bapanya Muhammad bin Hakim yang menjadi sahabatnya. Abu Muhammad berkata: Namanya telah dipadamkan dari buku bapa aku. Mereka berdua berkata: Kami telah melihat Syarik berdiri di dinding polan, salah seorang daripada kami berkata kepada sahabatnya: Adakah anda menjauhkan diri daripada Syarik? 

Maka kami datang kepada Syarik dan memberi salam kepadanya. Syarik membalas salam kami. Kami berkata: Wahai Abu Abdullah (Syarik), kami ada pertanyaan. Syarik berkata: Tentang apa? Kami berkata: Tentang solat. Syarik berkata: Tanyalah apa yang terlintas di hati kamu. Kami berkata: Kami tidak mahu anda berkata: Seseorang berkata begini dan seseorang lain berkata begitu. Apa yang kami mahu ialah anda sandarkannya kepada Nabi s.a.w. Maka Syarik berkata: Tidakkah ia tentang solat? Kami berkata: Ya. Syarik berkata: Tanyalah. Kami berkata: Berapakah jarak wajib memendekkan (qasr) solat? Syarik berkata: Ibn Mas'ud berkata: Janganlah kamu tertipu dengan orang ramai kita ini. Syarik berkata: Seseorang berkata (begini). Maka kami berkata: Kami telah mengecualikan anda supaya tidak bercakap melainkan jawapan itu datang daripada Nabi s.a.w.

Syarik berkata: Demi Allah, sesungguhnya ia adalah suatu keburukan seorang syeikh bertanya tentang persoalan tentang solat daripada Nabi s.a.w sedangkan dia tidak ada sesuatu di sisinya, lebih buruk lagi jika dia berbohong ke atas Rasulullah s.a.w. Kami berkata: Persoalan lain? Syarik berkata: Tidakkah ia tentang solat? Kami berkata: Ya. Syarik berkata: Tanyalah. Kami berkata: Di atas siapakah wajibnya Jumaat? Syarik berkata: Persoalan telah berulang kerana aku tidak ada sesuatu (jawapan yang bersandarkan) daripada Rasulullah s.a.w. Maka kami pun mahu pulang. Syarik berkata: Sesungguhnya kamu tidak akan bertanya soalan seperti ini melainkan di sisi kamu seorang yang berilmu.

Kami menjawab: Ya, Muhammad bin Muslim al-Thaqafi telah memberitahu kami daripada Muhammad bin Ali daripada bapanya daripada datuknya daripada Nabi s.a.w. Lalu Syarik berkata: Al-Thaqafi yang berjanggut panjang? Kami berkata: Ya. Syarik berkata: Dia adalah seorang yang beramanah tentang hadis, tetapi mereka berkata: Dia juga adalah keras orangnya. Syarik berkata: Apakah mereka telah meriwayatkan? Kami berkata: Mereka telah meriwayatkan daripada Nabi s.a.w bahawa sesungguhnya taqsir solat boleh dilakukan apabila cukup dua Barid . Apabila cukup lima orang, maka seorang daripada mereka menjadi imam solat dan mereka hendaklah menjamakkannya .

Beberapa orang sahabat kita telah memberitahu aku daripada Muhammad bin Ja'far al-Muaddib daripada Ahmad bin Abu Abdullah daripada sebahagian daripada sahabat daripada Abdullah bin Abd al-Rahman al-Assam daripada Madlaj daripada Muhammad bin Muslim berkata: Aku telah keluar ke Madinah dalam keadaan sakit tenat. Ada orang berkata: Muhammad bin Muslim sakit tenat. Maka Abu Ja'far a.s. mengutus kepada aku minuman yang ditutupi dengan kain sapu tangan berserta seorang hamba lelakinya. Hamba itu telah memberikannya kepada aku.

Hamba itu berkata: Minumlah kerana aku dierintahkan supaya aku tidak pulang sehingga anda meminumnya. Aku pun mengambilnya, maka aku dapati bauan harum daripadanya. Minuman yang sedap dan sejuk. Apabila aku meminumnya, hamba itu berkata kepada ku: Abu Ja'far a.s berkata kepada aku apabila anda telah meminumnya, maka datanglah kepada aku. Aku memikir apa yang Abu Ja'far a.s. katakan kepadaku kerana aku masih tidak mampu berdiri. Apabila minuman berada di dalam perutku, aku seolah-olah terlepas daripada ikatan, maka aku pun sampai di pintu Abu Ja'far. Aku memohon izin daripadanya. Abu Ja'far a.s. berkata: Masuklah, masuklah. Aku masuk sambil menangis. Aku memberi salam serta mencium tangan dan kepalanya. Abu Ja'far a.s. berkata kepadaku: Apakah yang membuatkan anda menangis wahai Muhammad?

Aku berkata: Aku jadikan diri aku sebagai tebusan anda. Aku menangis kerana aku berjauhan dari negeri aku (Ightirabi), menghadapi kesusahan hidup dan kurang mampu berdamping dengan maqam di sisi anda dan melihat anda. Abu Ja'far a.s. berkata kepadaku: Mengenai kurang mampunya anda (qillatu l-Maqdirah), adalah kerana Allah telah menjadikan para wali-Nya dan mereka yang mencintai kami sedemikian. Dia telah menjadikan bala kepada mereka lebih cepat (sari'an). Adapun berjauhan dari negeri anda, maka bagi anda kepada Abu Abdullah a.s menjadi ikutan kerana beliau berada di negeri yang jauh daripada kita iaitu di Furat (Iraq). Mengenai kesusahan hidup yang anda sebutkan itu, adalah kerana mukmin di dunia ini sebagai gharib (perantau). Makhluk ini menjadi terbalik sehingga dia keluar dari dunia ini kepada rahmat Allah. Mengenai cinta anda berdamping dengan kami dan melihat kami, sesungguhnya anda tidak mampu melakukannya kerana Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati anda. Allah akan memberi ganjaran yang sewajarnya kepada anda mengenainya .

Muhammad bin al-Hasan telah memberitahu aku daripada Muhammad bin a-Hasan al-Saffar daripada Ibrahim bin Hasyim daripada Ibn Abu Umair sesungguhnya Hisyam bin Salim telah berkata kepadanya: Aku dan Zararah tidak pernah berselisih faham melainkan kami mendatangi Muhammad bin Muslim. Kami bertanya kepadanya tentang sesuatu sehingga beliau berkata: Abu Ja'far a.s telah berkata tentangnya sedemikian dan Abu Abdullah a.s telah berkata tentangnya sedemikian .

Abu Abdullah a.s. di dalam hadisnya yang panjang bahawa al-Mansur telah berkata kepadanya: Beritahu aku sebuah hadis tentang kelebihan datuk anda yang tidak pernah diberitahu oleh orang ramai? Abu Abdullah a.s berkata: Bapa aku telah memberitahu aku daripada bapanya daripada datuknya berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Ketika aku dinaikkan ke langit pada waktu malam yang kadar perjalanannya satu hari, maka penglihatan aku dipertingkatkan seperti penunggang melihat sesuatu menerusi lubang jarum.

Tuhanku telah berjanji ('ahida) kepadaku dengan beberapa kalimat tentang Ali a.s. Allah berfirman di dalam hadis kudsi: Wahai Muhammad !. Maka aku bersabda: Labbai-ka ya Rabb! Dia berfirman: Sesungguhnya Ali adalah Amir al-Mukminin, Imam para muttaqin, Pemimpin kepada muka-muka yang berseri, Ya'sub (ketua) kepada mukminin. Harta adalah ya'sub bagi orang yang zalim iaitu kalimat yang aku mewajibkannya ke atas para muttaqin tentang Ali kerana mereka lebih berhak dengannya dan mereka adalah ahlinya. Justeru berilah berita gembira ini kepadanya (Ali). Abu Abdullah a.s berkata: Kemudian Nabi s.a.w menyampaikan berita itu kepada Ali a.s, lantas Ali a.s berkata: Wahai Rasulullah! Aku disebut juga di sana? Baginda s.a.w bersabda: Ya. Sesungguhnya anda disebut di tempat yang tinggi. Al-Mansur berkata: Demikianlah itu kelebihan Allah, Dia memberi kepada siapa yang Dia kehendaki.Hadis Daud al-Raqiy Dengan Seorang Khawarij

Muhammad bin al-Hasan daripada Muhammad bin al-Hasan al-Saffar dan al-Hasan bin Mattil daripada Ibrahim bin Hasyim daripada Ibrahim bin Muhammad al-Hamdani daripada al-Salami daripada Daud al-Raqiy berkata: Seorang lelaki Khawarij telah bertanya kepada aku tentang firman Allah s.w.t Surah al-An'am(6):143-4 "Sepasang dari biri-biri dan sepasang dari kambing" sehingga firman-Nya " sepasang dari unta dan sepasang dari lembu". 

Apakah yang telah dihalalkan Allah daripadanya? Dan apakah yang telah diharamkan Allah daripadanya? Al-Raqiy berkata: Aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Ketika aku mengerjakan haji dan bertemu dengan Abu Abdullah a.s. Aku berkata: Aku jadikan diri aku sebagai tebusan anda, sesungguhnya seorang lelaki Khawarij telah bertanya kepadaku tentang "perkara tersebut". Abu Abdullah a.s berkata: Sesungguhnya Allah s.w.t telah menghalalkan di Mina bagi biri-biri dan kambing ternakan (al-Ahliyyah) untuk dijadikan binatang korban. Allah mengharamkan biri-biri dan kambing jenis liar (al-Jabaliyyah) sebagaimana firman-Nya "sepasang dari biri-biri dan sepasang dari kambing". Dan sesungguhnya Allah s.w.t telah menghalalkan di Mina unta jenis al-'Arab untuk dijadikan binatang korban dan Allah mengharamkan padanya jenis al-Bakhati. Allah menghalalkan lembu ternakan (al-Ahliyyah), dan mengharamkan lembu liar (al-Jabaliyyah) sebagaimana firman-Nya "sepasang dari unta dan sepasang dari lembu". Al-Raqiy berkata: Maka aku pun kembali kepada sahabatku yang bertanya. Aku memberitahunya dengan jawapan tersebut. Dia berkata: Ini adalah perkara yang ditanggung oleh unta di Hijaz