BAHAGIAN KEEMPAT

Pujian terhadap Syi'ah, kisah lapan keping roti, Amir al-Mukminin a.s bersama Iblis, Kias, dialog Mukmin al-Taq dengan Abu Hanifah tentang talak, riwayat sahabat kami dan orang lain, Hadis Mubahalah dan lain-lain.


Hadis Abu Basir Daripada Abu Abdullah A.S Tentang Pujian Terhadap Syi'ah Imamiah

Muhammad bin al-Hasan bin Ahmad bin al-Walid daripada al-Hasan bin Mattil daripada Ibrahim bin Ishaq al-Nahawandiy daripada Muhammad bin Sulaiman al-Dailami daripada Abu Sulaim al-Dailami daripada Abu Basir berkata: Aku datang kepada Abu Abdullah a.s selepas aku menjadi tua. Beliau a.s. bertanya kepadaku tentang al-Nafs al-'Ali (keluhan hati)? Beliau a.s. berkata: Wahai Abu Muhammad! Apakah itu al-Nafs al 'Ali ? Aku berkata kepadanya: Umur aku telah tua, tulang aku telah reput, dan ajal aku telah hampir sedangkan aku tidak mengetahui apakah aku akan jadi pada akhirat.

Beliau a.s. berkata: Wahai Abu Muhammad! Anda mengucapkan kata-kata seperti ini? Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda bagaimana aku tidak berkata sedemikian? Beliau a.s. berakta: Tidakkah anda mengetahui bahawa Allah memuliakan pemuda-pemuda (al-Syabab) daripada kamu dan malu kepada mereka tua (al-Kuhul)? Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, bagaimana Dia memuliakan pemuda-pemuda di kalangan kita dan Dia malu kepada mereka tua? Beliau a.s. berkata: Dia memuliakan pemuda-pemuda daripada kamu supaya Dia tidak menyeksa mereka dan Dia malu kepada mereka tua daripada kamu supaya Dia tidak menghisabkan mereka. Adakah aku telah menggembirakan anda? Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku, kerana kami telah melakukan perkara yang buruk, belakang kami telah pecah, hati kami telah mati, penguasa-penguasa telah menghalalkan darah kami di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh para ulama mereka.

Beliau a.s. berkata: al-Rafidhah? Aku berkata: Ya. Beliau a.s. berkata: Bukan mereka yang telah menamakan kamu dengannya, malah Allah yang telah menamakan kamu dengan nama tersebut. Tidakkah kamu mengetahui bahawa bersama Fir'aun adalah tujuh puluh lelaki daripada Bani Israel yang beragama dengan agamanya. Ketika ternyata bagi mereka kesesatan Fir'aun dan hidayat Musa, maka mereka Rafadhu (menolak) Fir'aun.

Kemudian mereka menyertai Musa dan berada di dalam kem Musa dan dikenali sebagai yang kuat beribadat dan berijtihad. Mereka telah menolak Fir'aun. Maka Allah telah mewahyukan kepada Musa supaya menetapkan nama ini untuk mereka di dalam Taurat. Sesungguhnya aku telah menggunakan nama mereka, kemudian Allah menyimpan nama ini sehingga Dia menamakan kamu dengannya, kerana kamu telah menolak (Rafadhattum) Fir'aun, Haman dan tentera-tentera mereka berdua. Kamu telah mengikut Muhammad dan keluarga Muhammad, wahai Abu Muhammad! Adakah aku telah menggembirakan anda?
Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Manusia telah berpecah kepada beberapa golongan dan syi'ah, tetapi kamu telah menjadi syi'ah Ahlu l-Bait Nabimu. Maka kamu telah berpegang kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kamu memilih apa yang telah dipilihkan oleh Allah.

Kamu mencintai mereka yang telah dicintai oleh Allah, kamu telah kehendaki mereka yang telah dikehendaki oleh Allah, maka terimalah berita gembira ini. Demi Tuhan, sesungguhnya kamu dirahmati Allah (al-Marhumun), Dia menerima amalan baik kamu dan menolak amalan jahat kamu. Siapa yang tidak berjumpa dengan Allah seperti kamu, maka Allah tidak akan menerima amalan baiknya dan tidak memaafkan kejahatannya. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya meluruhkan dosa-dosa daripada belakang syi'ah kami sebagaimana angin meluruhkan daun daripada pohon pada masa luruhnya sebagaimana firman-Nya di dalam Surah al-Syura (42):5 "para malaikat bertasbih dan memuji Tuhan mereka dan memohon ampun bagi mereka yang ada di bumi" Istighfaru-hum (permohonan ampun) para malaikat adalah untuk kamu bukan untuk alam ini. Adakah aku telah menggembirakan kamu wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku? Beliau a.s berkata: Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya Surah al-Ahzab (33):23 "Di antara mereka mukmin itu ada 

mereka yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya)" 

Demi Allah, sesungguhnya Dia tidak maksudkan selain daripada kamu, kerana kamu telah menyempurnakan perjanjian kamu (mithaqa-kum) tentang wilayah kami dan kamu tidak menukarkan kami dengan orang selain daripada kami. Jika kamu berbuat sedemikian, nescaya Allah akan menghina kamu sebagaimana 
Dia telah menghina orang lain selain daripada kamu di dalam kitab-Nya Surah al-A'raf (7):102 "Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji, sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka mereka yang fasiq" Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku? Beliau a.s berkata: Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya Surah al-Zukhruf (43): 67 "Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali mereka yang bertakwa" Makhluk, demi Tuhan, besok menjadi musuh selain daripada kami dan syi'ah kami. Allah tidak maksudkan dengan al-Muttaqin selain daripada kami dan selain daripada syi'ah kami. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambah lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya Surah al-Nisa' (4): 69 "Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan mereka yang dianugerahi nikmat oleh Allah iaitu para nabi, para siddiqin, mereka yang mati syahid dan mereka soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya"

Muhammad s.a.w adalah al-Nabiyyin, kami adalah al-Siddiqin dan al-Syuhada', dan kamu adalah al-Salihun. Kamu dinamakan dengan al-Salihin sebagaimana Allah telah menamakan kamu. Demi Tuhan, Dia tidak maksudkan selain daripada kamu. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?
Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda. Beliau a.s berkata: Allah telah mengumpulkan kami, wali kami dan musuh kami di dalam satu ayat di dalam kitab-Nya Surah al-Zumar (39):9 "Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran" Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya Surah al-Sad (38):62 "Dan (mereka derhaka) berkata: Mengapa kami tidak melihat mereka yang dahulu(di dunia) kami anggap sebagai mereka jahat" Kamu yang akan dicari di neraka manakala di syurga, demi Tuhan, kamu dihormati. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah telah menyebut dan melindungi kamu daripada syaitan yang dilaknati di dalam kitab-Nya Surah al-Hijr (15): 42 dan Surah al-Isra'(17):65 "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka"

Demi Tuhan, Dia tidak maksudkan selain daripada kita dan selain daripada syi'ah kita (ma'anna ghaira-na wa ghaira syi'ati-na). Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Aku berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya Allah telah menyebut kamu di dalam kitab-Nya, maka Dia telah mewajibkan keampunan untuk kamu. Dia berfirman dalam Surah al-Zumar (39):53 " Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya"

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, bukan begitu yang kita membacanya, sesungguhnya kita membacanya Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya"
Beliau a.s berkata: Wahai Abu Muhammad! Jika Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, maka siapakah yang diseksanya? Demi Tuhan, Dia tidak maksudkannya selain daripada kita dan selain daripada syi'ah kita. Ianya secara khusus untuk kami dan kamu. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda, tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Demi Tuhan, Dia tidak mengecualikan seorang di kalangan para wasi dan pengikut mereka selain daripada Amir al-Mukminin a.s, dan syi'ahnya. Allah berfirman di dalam Surah al-Dukhan (44) :41-2 "Iaitu hari seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan dapat pertolongan, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah. 
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang" 

Demi Tuhan, Dia tidak maksudkan dengan "rahmat" selain daripada Amir al-Mukminin a.s dan syi'ahnya. Adakah aku telah menggembirakan anda wahai Abu Muhammad?

Abu Basir berkata: Aku jadikan diri aku tebusan anda,tambahkan lagi untuk aku. Beliau a.s berkata: Ali bin al-Husain a.s berkata: Tidak di atas fitrah Islam selain daripada kita dan selain daripada syi'ah kita. Sementara orang lain adalah terlepas daripadanya (fitrah Islam). Adakah aku telah meyakinkan anda wahai Abu Muhammad? 


Hukuman Ajaib Amir al-Mukminin A.S Tentang Lapan Keping Roti

Abu Ahmad daripada seorang lelaki daripada Abu Abdullah atau Abu Ja'far a.s berkata: Dua orang lelaki berkumpul untuk makan. Salah seorangnya mempunyai tiga keping roti sementara seorang lagi mempunyai lima keping roti.

Beliau a.s. berkata: Seorang lelaki datang dan memberi salam kepda mereka berdua. Mereka berdua berkata: Wa alaika al-Salam, dijemput makan bersama. Lalu lelaki itu duduk dan makan bersama mereka berdua. Apabila selesai makan, dia berdiri dan memberi lapan dirham kepada mereka berdua sambil berkata: Ini adalah sebagai ganti kepada kamu berdua terhadap apa yang aku telah makan daripada makanan kamu berdua. Beliau a.s. berkata: Mereka berdua bertengkar mengenai bayaran itu. Lelaki yang mempunyai tiga keping roti berkata: Separuh adalah untuk aku dan separuh adalah untuk anda. Lelaki yang mempunyai lima keping roti pula berkata: Untuk aku lima dirham dengan kadar lima keping roti aku dan untuk anda tiga dirham dengan kadar tiga keping roti anda. Masalah mereka tidak selesai dan terus bertengkar sehingga mereka berjumpa dengan Amir al-Mukminin a.s dan memberitahunya mengenainya. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya perkara yang kamu berdua bertengkar ini adalah sedikit nilainya, justeru kamu berdua tidak patut membawanya ke pengadilan.

Kemudian Ali a.s berjumpa dengan lelaki yang mempunyai tiga keping roti sambil berkata: Aku fikir sahabat anda telah mencadangkan untuk memberi kepada anda tiga dirham, kerana rotinya adalah lebih banyak daripada roti anda, maka redailah cadangannya. Dia berkata: Tidak, demi Tuhan, wahai Amir al-Mukminin, aku tidak reda melainkan dengan berlalunya pengadilan. Beliau a.s berkata: Sesungguhnya jika pengadilan dilakukan, maka anda berhak satu dirham. Lantaran itu, ambillah satu dirham dan berilah kepadanya tujuh dirham. Dia berkata: Subhana l-Lah! Wahai Amir al-Mukminin! dia telah mencadangkan kepada aku tiga dirham, maka aku enggan. Bagaimana aku akan mengambil satu dirham sahaja? Beliau a.s berkata: Beliau telah mencadangkan kepada anda tiga dirham adalah untuk perdamaian, tetapi anda telah bersumpah bahawa anda tidak reda melainkan dilakukan pengadilan.

Jika pengadilan dilakukan, anda berhak satu dirham. Dia berkata: Berikan penjelasan kepada aku? Beliau a.s berkata: Tidakkah anda mengetahui bahawa tiga yang anda miliki itu adalah sama dengan sembilan dibahagikan dengan tiga. Dia berkata: Ya. Beliau a.s berkata: Tidakkah anda mengetahui bahawa limanya itu adalah menyamai lima belas dibahagikan dengan tiga? Dia berkata: Ya. Jadi semuanya adalah dua puluh empat dibahagikan dengan tiga. Engkau telah memakan lapan, tetamu telah memakan lapan dan sahabat anda telah memakan lapan. Maka tinggallah daripada sembilan anda itu satu dan telah dimakan oleh tetamu. Dan tinggal daripada lima belasnya adalah tujuh, maka ia telah dimakan oleh tetamu, lantaran itu, dengan tujuhnya, ia mendapat tujuh dan anda dengan satu anda yang telah dimakan oleh tetamu maka anda mendapat satu .


Hadis Amir al-Mukminin A.S Bersama Iblis

Al-Qasim bin Muhammad al-Hamdani berkata: Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Kufi telah memberitahu aku berkata: Abu al-Husain Yahya bin Muhammad al-Farisi telah memberitahu kami daripada bapanya daripada Abu Abdullah daripada bapanya a.s daripada Amir al-Mukminin a.s berkata: Pada suatu hari aku keluar ke luar Kufah dan di hadapan ku adalah Qanbar. Aku berkata kepadanya: Wahai Qanbar! Adakah anda melihat apa yang aku lihat? 
Beliau berkata: Allah telah memberi cahaya kepada anda wahai Amir al-Mukminin sementara mata aku tidak dapat melihatnya. Beliau a.s. berkata: Wahai sahabat kami, adakah kamu melihat apa yang aku lihat? Mereka berkata: Tidak, sesungguhnya Allah telah memberi cahaya kepada anda wahai Amir al-Mukminin sementara mata kami tidak dapat melihatnya. Beliau a.s. berkata: Demi Yang telah membelah biji-bijian dan melepaskan jiwa, kamu akan melihatnya sebagaimana aku melihatnya dan kamu akan mendengar suaranya sebagaimana aku mendengarnya.

Kami telah menunggu beberapa ketika, kemudian seorang tua berpendirian tegap, mempunyai dua mata yang agak panjang ternampak di hadapan kami. Dia berkata: Salam ke atas anda wahai Amir al-Mukminin dan rahmat Allah dan berkat-Nya. Beliau a.s. berkata: Dari manakah anda datang wahai yang terkutuk? Dia berkata: Daripada manusia. Beliau a.s. berkata: Dan ke manakah anda tuju? Dia berkata: Manusia. Beliau a.s. berkata: Sejahat-jahat orang tua adalah anda. Dia berkata: Kenapakah anda berkata sedemikian wahai Amir al-Mukminin? Demi Tuhan, aku akan memberitahu anda satu hadis mengenai aku daripada Tuhan, tidak ada di antara kita orang yang ketiga. Beliau a.s. berkata: Wahai yang dilaknati tentang anda daripada Tuhan, tidak ada di antara anda berdua orang yang ketiga? 

Dia berkata: Ya, sesungguhnya aku turun disebabkan kesalahan aku di langit ke empat. Aku telah menyeru Tuhanku: Aku tidak menjangka Engkau telah menciptakan makhluk yang lebih celaka daripada aku? Maka Allah telah berkata: Ya, sesungguhnya Aku telah menciptakan makhluk yang lebih celaka daripada anda, maka pergilah kepada Malik, ia akan memperlihatkannya kepada anda, aku datang kepada Malik dan berkata: Salam ke atas anda dan berkata: Anda perlihatkan kepada aku orang yang paling celaka. Malik bersama aku pergi ke neraka, maka Malik telah mengangkat tingkat pertama. Maka api berwarna hitam keluar.

Aku menyangka ia telah memakan aku dan memakan Malik tetapi Malik berkata kepadanya: Bertenanglah, maka ia menjadi tenang. Kemudian beliau pergi bersama aku ke tingkat kedua, maka api yang lebih hitam dan panas keluar daripadanya. Malik berkata kepadanya: Padam, maka ia padam sehingga Malik pergi bersama-sama aku ke tingkat tujuh. Setiap api yang keluar daripada tingkat-tingkat tersebut adalah lebih panas daripada yang pertama. Api keluar, maka aku menyangka sesungguhnya ia telah memakan aku dan memakan Malik, serta semua makhluk Allah. Aku telah meletakkan tangan aku ke atas mata aku sambil berkata: Perintahkan ia supaya padam, maka ia berkata: Sesungguhnya anda tidak akan dipadamkan sehingga waktu yang ditetapkan.

Malik memerintahkannya, maka ia padam. Aku melihat dua orang lelaki. Di atas tengkuk mereka berdua terdapat rantai daripada api (fa-raiatu rajulaini fi a'naqi-hima salasila al-Niran mua'aliqaini bi-ha ila fauq) tergantung dengannya ke atas dan di atas kepala mereka berdua. Satu kumpulan yang mempunyai tukul daripada api bersama mereka berdua (maqami' al-Niran). Kumpulan itu memukul mereka berdua dengan tukul itu. Aku berkata kepada Malik: Siapakah dua lelaki ini? Malik berkata: Tidakkah anda telah membaca di tiang 'Arasy dan anda sebelum ini telah membacanya; sebelum Allah menciptakan dunia dua ribu tahun "tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, aku telah memperkuatkannya dan menolongnya dengan Ali". Malik berkata: Dua lelaki ini adalah daripada musuh-musuh mereka atau mereka yang menzalimi mereka (Hadha ni min a'da'i ulaika au zalimi-him) .


Bab Kias

Mu'alla bin Muhammad bin Ja'far daripada sebahagian sahabat kita telah meriwayatkannya secara marfu' kepada Abu Abdullah a.s berkata: Sesungguhnya orang yang pertama menggunakan kias adalah Iblis. Dia berkata: Engkau telah menciptakan aku daripada api dan Engkau telah menciptanya daripada tanah. Jika Iblis mengetahui ciptaan Allah pada Adam, nescaya dia tidak akan bermegah ke atasnya. Kemudian beliau berkata: Sesungguhnya Allah a.w telah mencipta malaikat daripada cahaya, Jin daripada api, sebahagia Jin daripada angin dan sebahagiannya daripada air. Dia telah mencipta Adam daripada tanah.

Kemudian Dia telah mengadunkan pada Adam cahaya (al-Nur), api, angin dan air. Maka dengan cahaya Adam dapat melihat, memikir dan memahami. Dengan api Adam dapat makan dan minum jika tidak ada api di tali perut, maka ia tidak akan melumatkan makanan. Jika tidak ada angin di dalam perut manusia yang menyalakan api di dalam tali perut, nescaya ia tidak menyala. Jika tidak ada air di dalam perut manusia memadamkan kepanasan tali perut, nescaya api akan membakar perut manusia. Justeru Allah telah menghimpunkan pada Adam lima sifat (termasuk tanah). Sementara Iblis memiliki satu sifat sahaja. Dengannya dia telah bermegah ke atas Adam .


Dialog Mukmin al-Taq Bersama Abu Hanifah Tentang Talak

Ya'qub bin Yazid al-Baghdadi daripada Muhammad bin Abu Umair berkata: Abu Hanifah telah berkata kepada Abu Ja'far Mukmin al-Taq: Apakah pendapat anda tentang talak tiga? Mukmin al-Taq berkata: Adakah di atas dasar menyalahi kita dan sunnah? Abu Hanifah berkata: Ya. Mukmin al-Taq berkata: Ianya tidak boleh (la yajuzu). Abu Hanifah berkata: Kenapa tidak boleh? Mukmin al-Taq berkata: Kerana pernikahan adalah akad yang dilakukan berdasar ketaatan. Justeru ia tidak dibolehkan dengan maksiat. Jika tidak boleh pernikahan dilakukan di pihak maksiat. Maka talak juga tidak boleh dilakukan di pihak maksiat. Jika membolehkan ianya berlaku dengan maksiat, bererti menghina Allah a.w tentang apa yang diperintahkannya dan menghina Rasul-Nya tentang apa yang telah disunatkannya, kerana melakukan perkara yang menyalahi kedua-duanya, tidak ada erti bagi kedua-duanya, kerana ternyata di dalam kata-kata kami: Siapa yang menyalahi kedua-duanya, maka ia dikembalikan kepada kedua-duanya di dalam keadaan hina (man syazza 'an-huma rudda ilai-hima wa huwa saghirun) .
Abu Hanifah berkata: Para ulama telah mengharuskannya. Mukmin al-Taq berkata: Sejahat-jahat ulama adalah ulama yang telah membolehkan bagi hamba beramal dengan maksiat dan mengamalkan sunnah syaitan di dalam agama Allah. Tidak ada yang lebih alim daripada kitab dan sunnah, kenapa kamu membolehkan bagi hamba Allah menghimpunkan apa yang telah dipisahkan Allah tentang talak tiga pada satu masa sedangkan kamu tidak membolehkan baginya menghimpunkan apa yang telah dipisahkan oleh Allah tentang solat yang lima? Pada membolehkan sedemikian, adalah suatu pembekuan terhadap kitab Allah dan merosakkan sunnah. Allah telah berfirman di dalam Surah al-Talaq (65):1 "Sesiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri" 

Justeru orang yang melanggar hukum-hukum Allah adalah dengan memisahkannya.
Apakah pendapat anda, wahai Abu Hanifah, tentang seorang lelaki yang telah menceraikan isterinya menurut sunnah syaitan? Adakah harus baginya talak tersebut?

Abu Hanifah berkata: Dia telah menyalahi sunnah dan isterinya tercerai secara ba'in, dan dia telah menderhaka Tuhannya.
Mukmin al-Taq berkata: Ia sebagaimana kami telah katakan bahawa apabila dia telah menyalahi sunnah Allah, maka dia telah beramal dengan sunnah syaitan, siapa yang berjalan di atas sunnahnya (syaitan), maka dia adalah di atas agamanya dan tidak ada bahagiannya lagi di dalam agama Allah.

Abu Hanifah berkata: Ini 'Umar bin al-Khattab. Dia adalah imam muslimin yang terbaik berkata: Sesungguhnya Allah s.w.t telah menjadikan bagi kamu talak berperingkat-peringkat, tetapi kamu telah meminta ia dipercepatkannya, maka kami telah membolehkannya untuk kamu menurut apa yang kamu kehendaki .
Mukmin al-Taq berkata: Sesungguhnya 'Umar tidak mengetahui hukum-hukum agama. Abu Hanifah berkata: Bagaimana begitu? Mukmin al-Taq berkata: Apa yang aku katakan mengenainya, janganlah anda mengingkarinya. Adapun pertamanya 'Umar berkata: Seorang lelaki di dalam junub tidak boleh mengerjakan solat sehingga dia mendapati air sekalipun setahun. Sedangkan umat menyalahi pendapatnya.

Abu Kaif al 'Aidi datang kepadanya dan berkata: Wahai Amir al-Mukminin! Aku telah menghilangkan diri, kemudian aku telah kembali, tetapi aku dapati isteri aku telah berkahwin? Umar berkata: Jika dia (suaminya) telah melakukan persetubuhan dengannya, maka dia lebih berhak dengannya. Dan jika dia belum melakukan persetubuhan dengannya, maka anda adalah lebih berhak dengannya. Ini adalah hukum yang dia tidak ketahui sedangkan umat menyalahinya.

Umar juga memberi hukuman tentang seorang lelaki yang telah menghilang diri daripada keluarganya (ghaba) selama empat tahun. Dalam hal ini dia mengatakan isterinya itu boleh berkahwin jika dia mahu, sedangkan umat menyalahinya dan berpegang bahawa isterinya itu tidak boleh berkahwin selama-lamanya sehingga terbukti suaminya telah mati atau telah menjadi kafir atau telah menceraikannya.

Umar juga telah membunuh tujuh orang daripada penduduk Yaman dengan seorang lelaki dan berkata: Jika penduduk San'a' tidak diambil kira, nescaya aku membunuh mereka semua dengannya sedangkan umat menyalahinya.

Dibawa kepada 'Umar seorang perempuan yang hamil. Pembawa telah memberi penyaksian bahawa perempuan itu telah melakukan zina. Umar memerintahkan supaya ia direjam. Ali a.s berkata: Jika anda ada jalan ke atasnya, maka apakah jalan anda ke atas kandungannya? Umar berkata: Jika tidak ada Ali, nescaya binasalah 'Umar.

Seorang perempuan gila telah berzina dan dibawa kepada Umar. Dia memerintahkan supaya perempuan gila itu direjam. Ali a.s berkata: Tidakkah anda mengetahui bahawa al-Qalam (taklif) diangkat daripadanya sehingga ia sembuh. Maka 'Umar berkata: Jika tidak ada Ali, nescaya binasalah 'Umar.

Umar tidak mengetahui al-Kalalah, maka dia bertanya Nabi s.a.w tentangnya. Baginda s.a.w. telah memberitahunya, tetapi 'Umar tidak memahaminya. Selepas itu Umar memerintahkan anak perempuannya bertanya Nabi s.a.w mengenai al-Kalalah. Lalu anaknya bertanyakan kepada Rasulullah s.a.w. Baginda s.a.w. berkata: Bapa anda telah memerintahkan anda supaya bertanya aku? Dia menjawab: Ya. Baginda s.a.w. berkata: Bapa anda tidak akan memahaminya sehingga dia mati. Justeru siapa yang tidak mengetahui al-Kalalah, maka bagaimana dia mengetahui hukum-hukum agama?