KANDUNGAN

KATA-KATA PILIHAN 

PRAKATA DAN KOMENTAR 

BAHAGIAN PERTAMA 

Pendahuluan al-Ikhtisas, penghafazan empat puluh hadis, tentera elit, ulama pewaris nabi a.s, orang ramai menjadi murtad selepas Nabi s.a.w melainkan tiga dan lain-lain.

Pendahuluan al-Ikhtisas 
Sesiapa yang menghafaz empat puluh hadis 
Tentera elit 
Ulama adalah pewaris Nabi s.a.w 
Kerana mereka bertujuh kamu diberi rezeki 
Orang ramai menjadi murtad selepas Nabi s.a.w Melainkan tiga 
Mereka yang terawal dan akrab dengan Amir al-Mukminin a.s 
Syi'ah di dalam pemerintahan al-Qaim a.s 
Al-Miqdad bin al-Aswad 
Salman al-Farisi 
Abu Dhar al-Ghifari dan 'Ammar bin Yasir 
'Umru bin al-Hamiqu al-Khaza'I 
Tangkal demam 
Hadis al-Ghar 
Kamu lebih baik daripada para sahabat al-Qaim a.s 
Di dalam al-Qur'an terdapat dua jenis imam 
Para nabi dan rasul adalah empat peringkat 
Al-Hujjah adalah sebelum dan bersama Kejadian 
Mencari rezeki dengan berdoa 
Asal kejadian para nabi dan mukminin 
Mukmin dicipta dari tanah para nabi a.s 
Pahala ziarah mukmin akan saudaranya kerana agama 
Mukmin adalah saudara mukmin 
Hak-hak mukmin ke atas mukmin 
Wasiat Abu Abdullah a.s kepada hamba-hambanya 
Kelebihan mukmin dan ujiannya 
Perkara yang tidak keluar dari rumah ini adalah batil 
Mukmin dan hak-hak persaudaraan 
Beberapa persoalan Yahudi kepada Rasulullah s.a.w Dan jawapannya 
Hadis Abdullah bin al-Mubarak tentang munajat lelaki yang bergantung di kelambu Ka'bah 


BAHAGIAN KEDUA 

Dialog Rasulullah s.a.w dengan Abdullah bin Salam, sifat Al-Qalam dan Lauh Mahfuz, Muhammad bin Muslim, Daud al-Raqiy dengan seorang Khawarij dan lain-lain.

Dialog Rasulullah s.a.w dengan Abdullah bin Salam 
Sifat al-Qalam dan Lauh Mahfuz 
Muhammad bin Muslim al-Thaqafi dan kezuhudannya 
Hadis Daud al-Raqiy dengan seorang Khawarij 
Hadis Abu al-Hasan Musa bin Ja'far dengan Harun al-Rasyid 
Abu al-Hasan Musa a.s, Harun al-Rasyid, Dan Fadhl 
Abu al-Hasan Musa a.s dengan Yunus 
Hadis daripada Sadiq oleh Sadiq 
Pembantu-pembantu Ahlu l-Bait a.s 
Hadis Jabir bin Abdullah dan penyampaian salam 
Salam Rasulullah s.a.w kepada Abu Ja'far al-Baqir a.s 
Hadis Rasulullah s.a.w bersama para sahabat selepas turun ayat al-Mawaddah 
Khuzaimah bin Thabit dhu al-Syahadatain 
Kemurtadan orang ramai selepas al-Husain a.s melainkan tiga 
Al-Asbagh bin Nabatah 
Hadis al-Asbagh bersama Amir al-Mukminin a.s tentang pengampunan dosa Syi'ah 
Zararah bin A'yan, Abu Basir, Muhammad bin Muslim, dan Barid bin Mu'awiyah penjaga agama 
Isa bin A'yan 
Imran bin Abdullah al-Qummi 
Muhammad bin Abu Bakr 
Abu Laila dan Syutair 
Abdullah bin Abbas bin Abd al-Muttalib 
Bilal bin Rabah 


BAHAGIAN KETIGA 

Sejarah Qanbar, Mitham bin Yahya , Rusyaid al-Hajari, Zaid bin Sauhan, al-Asytar al-Nakha'i, Sufyan, nama para syuhada' Karbala', Surat bin Kulaib dan lain-lain 

Qanbar hamba Amir al-Mukminin a.s 
Mitham bin Yahya al-Tammar 
Rusyaid al-Hajari 
Zaid bin Sauhan 
Malik bin al-Harith bin al-Asytar al-Nakha'i 
Sufyan bin Laila al-Hamdan 
Nama-nama para syuhada' bersama al-Husain bin Ali a.s di Karbala' 
Nama-nama Hamba Ali bin al-Husain dan Abu Ja'far a.s 
Surat bin Kulaib al-Asadi 
Ibrahim bin Syu'aib 
Abdullah bin al-Mughirah al-Khazaz al-Kufi 
Sa'id bin Abd al-Malik al-Amawi 
Ismail bin Abd al-Rahman al-Ja'fi 
Abu Ahmad bin 'Umair 
Zakaria dan Abu Jarir Zakaria al-Qummiyyain 
Al-Mirzaban bin Imran al-Qummi al-Asy'ari 
Safwan bin Yahya 
Ali bin 'Ubaidillah bin Ali bin al-Husain a.s 
Soalan Abu Hanifah kepada Musa bin Ja'far dan Jawapannya 
Sesiapa yang ada hajat dan ingin melihat imam a.s 
Hadis Abu al Hasan al-Hadi a.s bersama saudaranya Musa bin Muhammad bin Ali bin Musa 
Hadis al-Hisyam bin al-Hakam dan pembuktian kelebihan Ali a.s 
Al-Makmun meminta nasihat Ali al-Ridha a.s 
Hadis perkahwinan anak perempuan al-Makmun dengan Abu Ja'far a.s 
Pujian tentang bandar Qum 
Hadis Muhammad bin Ali bin Musa al-Ridha dan beberapa saudaranya Abdullah bin Musa 
Sebab disunatkan mahar lima ratus dirham 
Sebab pengharaman arak, bangkai, darah 


BAHAGIAN KEEMPAT 

Pujian terhadap syi'ah, kisah lapan keping roti, Amir al-Mukminin a.s bersama Iblis, kias, dialog mukmin al-Taq dengan Abu Hanifah tentang talak dan lain-lain.

Hadis tentang pujian terhadap Syi'ah Imamiah 
Hukum ajaib Amir al-Mukminin a.s 
Hadis Amir al-Mukminin a.s bersama Iblis 
Bab Kias 
Dialog mukmin al-Taq dengan Abu Hanifah 
Riwayat sahabat kami dan orang lain 
Hadis Mubahalah 
Peringatan Ummu Salmah tentang 'Aisyah 
Ali menghantar Sa'sa'ah kepada Khawarij 
Tulisan tangan Abd al-Muttalib 
Hadis Rasulullah s.a.w tentang anggur 
Surat Muhammad bin Abu Bakr kepada Mu'awiyah 
Pengertian pakaian indah dan pakaian takwa dan mereka yang berjihad untuk kami 
Kathir al-Nuwa dan Zaid bin Ali bin al-Husain a.s 
Ali adalah lebih baik daripada mereka berdua 
Zuhair bin Mu'awiyah dan Makhul 
Hadis Jabir al-Ja'fi dan Abu Ja'far a.s tentang Surah al-Jumu'at 
Kelebihan malam Jumaat dan malamnya 
Khalifah-khalifah 
Wasiat-wasiat Nabi s.a.w kepada Ali a.s 
Hadis tentang percakapan sebahagian burung 
Penukaran bentuk manusia dan sebabnya 
Surat Mu'awiyah kepada Ali bin Abu Talib a.s 
Perbincangan Mu'awiyah dengan al-Tirmah 
Bacaan Abu Abdullah a.s 
Sembilan orang tidak diterima solat 
Kejadian manusia 
Mukmin adalah Hasyimi, Qurasyi, Nabati 


BAHAGIAN KELIMA 

Surat Ibn Di'bin tentang tujuh puluh kelebihan Amir al-Mukminin a.s, deringan telinga, alamat bencana di dalam setahun, ujian Amir al-Mukminin a.s dan lain-lain.

Surat Ibn Di'bin tentang tujuh puluh kelebihan Amir al-Mukminin a.s 
Sesiapa yang berdering telinganya 
Alamat-alamat bencana di dalam setahun 
Surat tentang ujian Amir al-Mukminin a.s 
Percakapan Jin tentang Nabi s.a.w 


BAHAGIAN KEENAM 

Hadis tentang Fadak, Saqifah Bani Sa'idah, balaghah Nabi s.a.w, qasidah al-Farazdaq untuk Ali bin al-Husain a.s dan lain-lain

Hadis tentang Fadak 
Hadis tentang Saqifah Bani Sa'idah 
Balaghah Nabi s.a.w 
Mutiara kata Amir al-Mukminin a.s 
Dialog Abu Hanifah dengan Abu Abdullah a.s 
Hadis tentang baghal betina Abu Hanifah 
Qasidah al-Farazdaq 
Abdullah bin Abu Ya'fur 
Isa bin Abdullah al-Qummi 
Hamraan bin A'yan 
Kelebihan Amir al-Mukminin a.s 
Najmah ibu al-Ridha a.s 
Empat perkara tabi'i 
Perkara Antara dua perkara 
Manaqib Amir al-Mukminin a.s 
Tentang Muhammad bin Muslim 
Abu Ja'far al-Ahwal, Mukmin al-Taq 
Jabir bin Yazid al-Ja'fi 
Hammad bin Isa al-Jahani al-Basri 
Huraiz bin Abdullah dan Ibn Maskan 
Pimpinan Imam Dua Belas 


BAHAGIAN KETUJUH 

Mashaf al-Zahra', mukjizat Amir al-Mukminin a.s, hikayat menakjubkan tentang Infak, kejadian roh-roh syi'ah, dua jenis kesabaran dan lain-lain. 

Mashaf al-Zahra' 
Mukjizat Amir al-Mukminin a.s 
Sujud matahari kepada Allah 
Hikayat menakjubkan tentang Infak 
Kejadian roh-roh syi'ah 
Kemampuan para imam a.s 
Himpunan kebaikan dunia dan akhirat 
Dua jenis kesabaran 
Celaan tidur keterlaluan 
Waktu-waktu makruh jimak 
Doa dapat menolak apa yang ditetapkan 
Mulailah sedekah dengan mereka 
Mukjizat Amir al-Mukminin a.s 
Sekutu syaitan 
Alamat-alamat anak zina 
Empat puluh perisai mukmin 
Ketakjuban diri dan akibatnya 
Salman, Abu Dhar, al-Miqdad, dan 'Ammar 
Hadis tentang doa dan waktu-waktunya 
Hadis tentang para imam a.s 
Ziarah mukmin kerana Allah 
Kebaikan dunia dan akhirat 
Kelebihan akhlak yang baik 
Celaan kepada umpat-umpatan 
Celaan kepada pembohongan 
Empat perkara di dalam Taurat 
Umpatan adalah lebih berat daripada zina 
Nasihat Abu Abdullah a.s kepada Hamraan 
Sebaik-baik ibadat adalah menjaga kehormatan 
Wasiat Amir al-Mukminin a.s kepada Muhammad bin al-Hanafiyyah 
Enam kalimat bagi Salman 
Mukmin tidak akan menjadi pembohong 
Kelebihan berdiam diri 


BAHAGIAN KELAPAN 

Para Imam selepas Nabi s.a.w, diazab enam dengan enam, khutbah Amir al-Mukminin a.s , dosa-dosa dan lain-lain. 

Para Imam selepas Nabi s.a.w adalah dua belas 
Diazab enam dengan enam 
Khutbah Amir al-Mukminin a.s 
Dosa-dosa dan kesannya 
Lima orang yang tidak boleh bersahabat 
Pengertian jihad akbar dan jihad asghar 
Pohon hajat kepada hati yang pemurah 
Mengenai kebaikan 
Abu Talib seperti penghuni gua 
Mimpi yang benar 
Pelaksanaan amanah 
Ketaatan kepada Ahlu l-Bait a.s 
Hamba Allah tercinta 
Ketakjuban diri 
Pengabaian hak 
Sebab kemustajaban doa dan sebaliknya 
Sifat akal dan kejahilan 
Kesempurnaan akal pada tiga perkara 
Kejahilan pada tiga perkara 
Kelebihan ilmu 
Tiga orang yang tidak dikenali 
Akulah yang telah membatalkan sihir 
Riwayat Abu al-'Azim tentang al-Ridha a.s 
Pendapat falsafah 
Kelebihan malu, amanah dan rahmat 
Kelebihan Amir al-Mukminin a.s 
Pembentangan wilayah Ahlu l-Bait a.s ke atas semua perkara 
Kelebihan mengenali wilayah Ahlu l-Bait a.s 
Balasan mereka yang menegah mukmin 
Persaudaraan ada dua jenis 
Tingkatan persahabatan 
Simpanlah hadis-hadis kami di benteng-benteng yang kukuh 
Kelebihan kemurahan hati 
Hukuman diat 
Alamat-alamat kejayaan 
Pemberitahuan apa yang akan berlaku 


BAHAGIAN KESEMBILAN 

Umpama ilmu Ahlu l-Bait a.s, hukum mengingkari imam daripada Allah, kelebihan keadilan dan beramal dengannya, bilangan para nabi a.s dan lain-lain.

Umpama ilmu Ahlu l-Bait a.s 
Hukum mengingkari imam daripada Allah 
Memasukkan kegembiraan kepada mukmin 
Kelebihan keadilan dan beramal dengannya 
Abu al-Hasan dan Harun al-Rasyid 
Agama dan kuasa adalah dua saudara kembar 
Rasulullah s.a.w dinamakan al-Ummiyyu 
Bilangan para nabi a.s 
Musa dan kaumnya yang tersesat di jalan 
Para Imam dari sudut perintah adalah sama 
Sesiapa yang telah mati tanpa imam 
Khazanah bumi untuk para imam a.s 
Mukjizat Ali bin Musa al-Ridha a.s. 
Mukjizat Amir al-Mukminin a.s 
Al-Kumait dan Abu Ja'far a.s 
Dialog Amir al-Mukminin a.s dengan Abu Bakr 
Imlak Jibrail ke atas Amir al-Mukminin a.s 
Keadaan Mu'awiyah di Barzakh 
Dua orang fasiq dikeluarkan secara segar 
Mentaati para wasi difardukan 
Semua perkara di dalam Kitab dan Sunnah Allah 
Rasulullah s.a.w telah mengajar Ali seribu bab 
'Umru bin Huraith dan keburukannya 
Kitab-kitab adalah di sisi para imam a.s 
Rasulullah s.a.w mengajar Ali seribu kalimat 
Keilmuan para imam a.s 


BAHAGIAN KESEPULUH 

Para imam mengetahui semua lisan dan bahasa, di sisi mereka kitab para nabi a.s, mereka mengetahui semua keadaan manusia ketika melihat mereka dan lain-lain.

Para imam mengetahui semua lisan dan bahasa 
Di sisi mereka kitab-kitab para nabi a.s 
Mereka mengetahui percakapan burung 
Mereka mengetahui percakapan binatang yang lain 
Jika anda menyebut 'Uthman 
Mereka mengetahui keadaan manusia 
Para imam a.s adalah Mutawassimin 
Di sisi kami Ahlu l-Bait benteng ilmu 
Penciptaan syi'ah dua ribu tahun sebelum Adam a.s. 
Sekiranya ilmu mereka tidak bertambah 
Bumi dilipatkan untuk mereka 


BAHAGIAN KESEBELAS 

Keganjilan keadaan dan perbuatan mereka, pembunuhan Mu'alla bin Khanis, jangan menjadi tawanan dengan hadis kami, Haudh al-Kauthar, mukjizat Imam Ja'far dan lain-lain.

Keganjilan keadaan dan perbuatan mereka 
Pembunuhan Mu'alla bin Khanis 
Jangan menjadi tawanan dengan hadis kami 
Imam Ja'far a.s dan Haudh al-Kauthar 
Mukjizat Abu Ja'far al-Baqir a.s 
Mukjizat Imam Ja'far bersama Mu'alla bin Khanis 
Mukjizat Abu al-Hasan Musa bin Ja'far a.s 
Mukjizat dan kekeramatan Amir al-Mukminin a.s 
Perbezaan antara rasul, nabi dan muhaddath 
Semua para imam a.s adalah Muhaddathun 
Urusan keagamaan diserahkan kepada mereka 
Tentang penciptaan Adam a.s dan zuriatnya 
Tingkatan dalam warisan 
Mengingkari hak para imam a.s 
Mutiara kata dan nasihat 


BAHAGIAN KEDUA BELAS 

Wasiat Luqman, Salman al-Farisi, khutbah terakhir Rasulullah s.a.w, para nabi a.s menyeru kepada wilayah Ali a.s dan lain-lain 

Wasiat Luqman 
Kelebihan Salman al-Farisi 
Khutbah terakhir Rasulullah s.a.w 
Kata-kata al-Sadiq a. s tentang Ama'a'aah 
Semua nabi a.s menyeru kepada wilayah Ali a.s 
Hadis Abdullah bin Abu Bakr al-Arjani 
Kitab sifat syurga dan neraka 
Bab sifat neraka 
Pahala cinta kerana Allah