ABI AL-QASIM 'ABDUL 'AZHIM BIN 'ABDILLAH BIN 'ALI BIN AL-HASAN BIN ZAID BIN AL-HASAN BIN 'ALI BIN ABI THALIB AS.

Diriwayatkan dari Abû Turâb: Saya mendengar Abû Hammâd Al-Râzî berkata, "Saya datang menemui Imam 'Alî Al-Naqî as. di Samanra. Saya bertanya kepada beliau tentang beberapa hal yang halal dan yang haram. Beliau menjawab semua pertanyaanku. Ketika aku ingin pamit, beliau berkata kepadaku,
'Ya Hammâd, jika kamu mendapat kesulitan dalam urusan agamamu di daerah, yaitu di negeri Ray, maka tanyakanlah kepada 'Abdul 'Azhîm bin 'Abdillâh Al-Hasanî dan sampaikan salamku kepadanya.'"

Al-Muhaqqiq Al-Dâmâd dalam kitab Al-Rawâsyih berkata: Banyak sekali riwayat yang menjelaskan keutamaan berziarah ke makam 'Abdul 'Azhîm. Diriwayatkan bahwa barang siapa yang menziarahi makamnya, niscaya dia mendapatkan surga.

Ibnu Bâbawaih dan Ibnu Qûlawaih meriwayatkan hadis dengan sanad yang muktabar dari salah seorang penghuni kota Ray: Saya datang menemui Imam 'Alî Al-Naqî as. 
Beliau lalu bertanya, "Kamu darimana?" Saya menjawab, "Saya baru berziarah ke makam Imam Al-Husain as." Beliau berkata, "Ketahuilah, sekiranya kamu berziarah ke makam 'Abdul 'Azhîm di daerahmu, niscaya kamu mendapatkan pahala seperti pahala berziarah ke makam Imam Al-Husain bin 'Alî as."