14) İLMİYLE ÇIKAR SAĞLAYAN VE ONUNLA BÖBÜRLENEN KİMSE BABI

1-(114) ...Suleym b. Kays şöyle rivayet eder:

Emir'ül-Mü'rninin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm)’dan şöyle duydum:

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu: İki muhteris doymaz: Dünyayı isteyen. İlmi talep eden. Kim dünyadan Allah'ın helâl ettiği şeylerle yetinirse selâ­mette olur. Kim dünyadan helâl olanların dışındaki şeyleri alırsa helak olur; ancak tevbe etmesi veya yaptıklarından vazgeçmesi başka.

Kim ilmi ehlinden öğrenir ve gereğince amel ederse kurtulur. Kim de dünya­lık elde etmek için ilim öğrenirse sadece onu elde etmekle kalır.»

2-(l 15) ...Ebu Hatice, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle riva­yet eder:

«Kim bizim hadislerimizi dünya çıkarı için öğrenmek isterse, onun ahirette hiçbir payı olmaz. Kim de bizim hadislerimizi ahiret hayrı için öğrenmek isterse Al­lah, ona hem dünyada, hem de ahirette hayır verir.»

3-(116) ...Hafs b. Ğiyas, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle ri­vayet eder:

«Kim dünya çıkarı için hadis öğrenmek isterse, onun ahirette hayırdan yana bir payı olmaz.»

4-(l 17) ...Hafs b. Giyas, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle ri­vayet eder:

«Dünyayı seven bir âlim gördüğünüz zaman, dininiz açısından onu ku­surlu görün; çünkü bir şeyi seven, onu kucaklar, korur.»

İmam devamla şöyle buyurdu: «Allah, Davud (aleyhisselâm)'a şöyle vahyetti: «Benimle arana dünya tarafından baştan çıkarılmış bir âlim koyma. Aksi tak­dirde bu adam seni, beni sevme yolundan alıkoyar. Çünkü dünyayı seven âlimler, beni arzulayan kullarımın yollarını kesenlerdir. Onlara vereceğim en küçük ceza, ba­na yakarmalarında kalplerinde duydukları hazzı kazıyıp yok etmenidir.»

5-(118) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle riva­yet eder:

«Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki:

«Fakihler, dünyaya girmedikleri sürece resullerin güvenilir adamlarıdırlar.» Orada hazır bulunanlar dediler ki: Ya Resûlullah! Dünyaya girmeleri ne demektir?

Buyurdu ki: «Sultanlara tabi olmaktır. Eğer sultanlara uyarlarsa, onları dini­niz açısından sakıncalı kimseler olarak belleyin.»

6-(119) ...Reb'i b. Abdullah, kendisine anlatan birinden, o Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder:

«Kim âlimler karşısında böbürlenmek veya akılsızlarla tartışmaya girip onlara üstünlük sağlamak ya da insanların ilgisini üzerine çekmek için ilim öğrenmeye çalı­şırsa, cehennemdeki oturağına şimdiden hazırlansın. Çünkü liderlik; ancak ona ehil olanlara yaraşır.»