17) KİTAP VE HADİS RİVAYETİ BABI

-Yazmanın ve kitaplara başvurmanın fazileti-

l-(139) ...Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a "Onlar ki, sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar."(Zümer, 18) ayetini sordum.

Buyurdu ki: «Burada hadis dinleyen ve dinlediği gibi ne fazla ne de eksik, olduğu gibi başkalarına aktaran kimse kastedilmiştir.»

2-(140) ...Muhammed b. Müslim şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Senden hadis dinliyorum, sonra buna bazı sözleri ekliyor, bazılarını da çıkarıyorum.

Buyurdu ki'. «Eğer anlamı kastediyorsan, bunun bir sakıncası yoktur.»

3-(141) ...Davud b. Ferkad'dan şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a dedim ki: Sizden dinlediğim bir sözü aynı lafızlarla rivayet etmek istiyorum; fakat aklıma gelmiyor. Buyurdu ki: «Bilerek mi unutuyorsun?» Dedim ki: Hayır.

-«Maksadın benim sözlerimin anlamını aktarmak mıdır?» dedi. -"Evet" dedim. Buyurdu ki: «Bunun bir sakıncası yoktur.»

4-(142)...Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: 

Bir hadisi sizden dinliyorum, babanızdan rivayet ediyorum veya babanızdan dinlemişim sizden rivayet ediyorum. Bunun bir sakıncası var mıdır?

Buyurdu ki: «Fark etmez. Ancak babamdan rivayet edersen, benim daha çok hoşuma gider.» Sonra Ebu Abdullah (aleyhisselâm) Cemil'e şunları söyledi: «Benden dinlediklerini babamdan rivayet et.»

5-(143)...Abdullah b. Sinan şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'a dedim ki: İnsanlar yanıma geliyorlar ve sizin hadislerinizi benden dinlemek istiyorlar. Hadisleri okumaya başladığımda bir süre sonra yoruluyor ve kendimde devam edecek gücü bulamıyorum.

Buyurdu ki: «Kitabın başından bir hadis, ortasından bir hadis ve sonundan bir hadis oku.»

6-(144) ...Ahmed b. Ömer el-Hallal şöyle rivayet eder:

Ebu'l-Hasan er-Rıza (Ali b. Musa aleyhisselâm)’a dedim ki: Bizim arkadaşları­mızdan bir adam, bana bir kitap veriyor ve bu kitaptaki sözleri benden rivayet et, de­miyor. "Bu kitabın içerdiği sözleri ondan rivayet etmem caiz midir?"

Buyurdu ki: «Kitabın ona ait olduğunu biliyorsan ondan rivayet et.»

7-(145) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle riva­yet eder:

Emir'ül-Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm) dedi ki:

«Bir hadisi aktardığınız zaman, onu size anlatan kişiye dayandırın; çünkü eğer bu hadis gerçekse sizin lehinize olur. Şayet yalan ise onun aleyhine olur.»

8-(146) ...Hüseyin el-Ahmesî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöy­le rivayet eder:

«Kalb yazıya güvenir, mutmain olur.»

9-(147) ...Ebu Basir şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum:

«Hadisleri yazın; çünkü yazmadıkça onları koruyamazsınız.»

10-(148) ...Ubeyd b. Zurare şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki:

«Yazdıklarınızı iyi koruyun; çünkü ileride bunlara ihtiyacınız olacak.»

11-(149) ...Mufaddal b. Ömer şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) bana dedi ki:

«Yaz ve ilmini arkadaşların arasında yay. Öldüğün zaman kitapların oğullarına miras kalsın. İnsanlar öyle bir zamana rastlayacaklar ki, fitnenin kol gezdiği bu zamanda; ancak kitaplarında sıcak bir dostluk bulacaklardır.»

12-(150) ...Muhammed b. Ali, merfu olarak Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir:

«Dallanıp budaklanmış yalandan sakının.»

Orada hazır bulunanlar: "Dallanmış budaklanmış yalan nedir?" diye sordular.

Buyurdu ki: «Bir adam sana bir hadis aktarsa, sen bu adamı atlayıp onun hadi­si aldığı adamı anarak rivayet etsen, bu, dallanıp budaklanmış yalan olur.»

13-(151) ...Cemil b. Derrac şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aley­hisselâm) dedi ki: «Bizim hadislerimizi doğru telâffuz edin ve dilbilim kurallarına uygun olarak yazın; çünkü biz düzgün konuşan bir sülâleyiz.»

14-(152) ...Hişam b. Salim, Hammad b. Osman ve diğerleri şöyle rivayet et­miştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duyduk:

«Benim sözüm, babamın sözüdür; babamın sözü, dedemin sözüdür; dedemin sözü, Hüseyin'in sözüdür; Hüseyin'in sözü, Hasan'ın sözüdür; Hasan'ın sözü, Emir'ül-Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib)’in sözüdür; Emir'ül-Mü'minin'in sözü, Resûlullah'ın (aleyhimusselâm) sözüdür; Resûlullah'ın sözü, Allah Azze ve Celle'nin sözüdür.»

15-(153) ...Muhammed b. Hasan b. Ebu Halid Şeynule şöyle rivayet eder:

Ebu Cafer-i Sani (Muhammed b. Ali b. Musa aleyhisselâm)'a sordum: Sana kurban olayım! Üstadlarımız Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan ve Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan hadis rivayet etmişlerdir. Ancak sıkı bir takiye döneminden geçtikleri için bunları sakladılar ve rivayet etmediler. On­lar ölünce kitaplar bize ulaştı. Şimdi ne yapmamız gerekir? Buyurdu ki: «Bunları anlatın; çünkü bunlar haktır.»