22) SÜNNETE UYMA VE KİTAPTAN ŞAHİT[21]LER GETİRME BABI

l-(199) ...es-Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan şöyle riva­yet eder:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki:

«Her hakkın ötesinde bir hakikat vardır ve her doğrunun üzerinde bir nur bu­lunur. Bir şey Allah'ın kitabına uygunsa onu alın, Allah'ın kitabına aykırı ise onu bir kenara bırakın.»

2-(200) ...Abdullah b. Ebu Ya'fur -Ayrıca Eban b. Osman- der ki:

Bana Hüseyin b. Ebu'1-A'lâ anlattı ki, ben de İbn Ebu Ya'fur'un soruyu yönelt­tiği bu mecliste bulunuyordum- şöyle rivayet eder: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a biri güvendiğimiz, biri de güvenmediğimiz kimseler tarafından rivayet edilen hadislerin ihtilaflı oluşlarıyla ilgili bir soru sordum.

Buyurdu ki: «Size bir hadis geldiği zaman, buna ilişkin Allah'ın kitabında ve Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin sözlerinde bir tanık buluyorsanız, bu hadisi alın. Yoksa o hadisi rivayet eden, kendi rivayetiyle amel etse daha iyidir.»

3-(201) ...Eyyub b. Hür şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Her şey kitap ve sünnete götürülür. Allah'ın kitabına uymayan bir hadis (söz), yaldızlı, süslü bir yalandan öte bir şey değildir.»

4-(202) ...Eyyub b. Raşit şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki:

«Kur'ân'a uymayan hadis, süslü bir yalandır.»

5-(203) ...İbn Ebu Umeyr, Hişam b. Hakem ve başkalarından şöyle rivayet et­miştir:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki:

«Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi) Mina'da Müslümanlara şöyle hitab etti: Ey İnsanlar! Benden rivayet edilip de Kur'ân'a uyan bir sözü ben söylemişim­dir, benden rivayet edilip de Allah'ın kitabına uymayan sözü, ben söylememişimdir.»

6-(204) Aynı rivayet zinciriyle İbn Ebu Umeyr, bazı arkadaşlarından şöyle ri­vayet eder: Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum:

«Allah'ın kitabına ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin sünnetine karşı çıkan, aykırı hareket eden, kâfir olmuştur.»

7-(205) ...Yunus, merfu olarak rivayet eder ki:

Ali b. Hüseyin (Zeyn 'ül-Âbidin aleyhisselâm) şöyle dedi:

«Allah katında amellerin en faziletlisi, az da olsa sünnete uygun olanıdır.»

8-(206) ...Eban b. Tâğlib, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'a bir soru sorulduğunu ve onun bu soruya cevap verdiğini, ardından soruyu soran adamın şöy­le dediğini rivayet eder:

"Ama fakihler sizin gibi düşünmüyorlar!"

İmam şöyle dedi: «Yazık sana! Sen bu güne kadar hiç fakih gördün mü? Hiç kuşkusuz gerçek fakih, dünyadan uzak duran, ahireti arzulayan, Nebi (sallallahu aleyhi ve âlihi)’nin sünnetine sarılan kimsedir.»

9-(207) ...Cafer, atalarından, Emir'ül-Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) buyurdu ki: «Amelsiz sözün bir değeri yoktur. Niyetsiz[22] söz ve amelin bir değeri yoktur.

10-(208) ...Cabir, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet eder:

«Her insanın bir hareketli, coşkulu, arzulu bir dönemi, bir de sakin, dingin ve mutmain olmuş bir zamanı vardır.

Kimin sükûnet dönemi Nebi'nin sünnetiyle örtüşmüşse, o hidâyet üzeredir ve kim de bid'at üzere karar kılmışsa, o adam sapmıştır.»

11-(209) ...Zurare İbn A'yen, Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)' dan şöyle rivayet etmiştir:

«Bir kimsenin davranışları sünnetin dışına taşıyorsa, onun sünnet çizgisine çe­kilmesi gerekir.»

12-(210) ...Sekunî, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan, o atalarından, Emir'ül-Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm)'m şöyle dediğini rivayet eder:

«İki türlü sünnet vardır.

Bir tür sünnet farz kapsamına girer. Bu gibi sünnetlere uymak, doğru yol üze­re olmak; onları terk etmek de sapıklık üzere olmak anlamına gelir.

Bir tür sünnet de vardır ki, farz alanına girmezler. Bu gibi sünnetlere uymak fazilet, onları terk etmek de günah sayılmaz.»


İlmin Fazileti Kitabının Sonu:

Âlemlerin Rabbi Olan Allah'a Hamd olsun.

Salât ve selam Hz: Muhammed'in(s.a.a)Onun Tertemiz Ehl-i Beyt'inin üzerine olsun.