1) İLMİN FARZ, İLİM ÖĞRENMENİN VE İLMİ ÖĞRENMEYE TEŞVİK ETMENİN ZORUNLULUĞU BABI

l-(35) ...Abdurrahman b. Zeyd, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöy­le dediğini rivayet etmiş:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurdu:

«İlim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Haberiniz olsun ki, Allah, ilim öğren­cilerini sever.»

2-(36) ...İsa b. Abdullah el-Amerî Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini rivayet eder:

«İlim öğrenmek farzdır.»

3-(37) ...Yunus b. Abdurrahman, ashabının bazısından rivayet eder ki:

Ebu'l-Hasan (aleyhisselâm)'a soruldu: "İhtiyaç duyulan bir şeyle ilgili soru sor­maktan vazgeçilebilir mi?" Buyurdu ki: «Hayır...»

4-(38) ...Ebu İshak es-Sebiî, kendisine anlatan birinden şöyle rivayet eder:

Emir'ül-Mü'minin (Ali b. Ebu Tâlib aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Ey insanlar! Biliniz ki, dinin kemâle ermesi, olgunlaşması ilim öğrenmek ve ilmin gereğince hareket etmekle mümkündür. Haberiniz olsun! İlim öğrenmek, sizin için mal kazanmaktan daha gereklidir. Mal, Allah tarafından aranızda paylaştırılmış ve garanti altına alınmıştır. Malı, adalet sahibi Rabbiniz, aranızda bölüştürmüş ve ve­receğini garanti etmiştir. Payınızı eksiksiz olarak size verecektir. İlim ise âlimlerin yanında saklıdır. Onu ehlinden edinmeniz emredildi. O halde ilmi, ehlinden öğrenin.»

5-(39) ... Ebu Abdullah, ashabımızdan birinden merfu olarak Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet eder:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi) şöyle buyurmuştur: «İlim öğrenmek farz­dır.» Bir diğer hadiste Ebu Abdullah şöyle der: «Resûlullah buyurdu ki: «İlim öğren­mek her Müslüman’a farzdır. Haberiniz olsun! Allah, ilim öğrencilerini sever.»

6-(40) ...Ali b. Ebu Hamza şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aley­hisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Dinde derin anlayışı kazanın; çünkü dinde de­rin kavrayış sahibi olmayan bir kimse bedevidir.[1] Çünkü Allah, kitabında şöyle bu­yuruyor: "Dinde derin ve sağlam bilgi tahsil etseler ve döndükleri zaman kavimlerini inzâr eyleseler (uyarsalar), olur ki sakınırlar." (Tevbe, 122)»

7-(41) ...Mufaddal b. Ömer şöyle rivayet eder:

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: «Size Allah'ın dininde derin kavrayış kazanmayı ve bedeviler gibi olmamayı tavsiye ederim; çünkü bir kimse Allah'ın dininde derin kavrayışa sahip olmamışsa kıyamet günü Allah, onun yüzüne bakmaz, amellerini kötülüklerden arındırmaz.»

8-(42) ...Eban b. Tağlib, Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'ın şöyle dedi­ğini rivayet eder:

«Ashabımın dinde derin kavrayışa ulaşıncaya kadar başlarına kır­baçlarla vurulmasını isterdim.»

9- (43) ...Muhammed b. İsa, kendisine rivayet eden birinden, o da Ebu Abdul­lah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ dan rivayet eder ki:

Adamın biri İmam'a sordu:

"Sana kurban olayım, bir adam var; imamet meselesini biliyor ve evine ka­panmış, arkadaşlarımızdan hiç biriyle tanışmıyor, buna ne dersiniz?"

Buyurdu ki: «Peki, bu adam, dininde derin kavrayışa nasıl sahip olacak?»