PESAVER GECELERI

YAZARIN ÖNSÖZÜ

YOLCULUĞUN BAŞLANGICI

BİRİNCİ OTURUM

Şah Çırağın Cesedinin Bulunması

Zeyd Bin Ali (a.s)’ın Şahadet Vakıası

Hz.Ali (a.s)’ın Kabrinin Bulunması

İKİNCİ OTURUM

Şia Mezhebini Eleştirme

Selman, Ebuzer, Mikdad ve Ammar’ın Makamı

Allame-i Hilli’nin Kad’ıl- Kuzatla Münazarası

Muhammed Ehl-i Beyt’ine Salat Etme Hususunda Yapılan Tenkit ve Onun Yanıtı

DIPNOTLAR

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Gulat İnancı

Adak Adama

Şehid-i Salis’in (Üçüncü Şehidin) Şahadeti

İmamlar’ın Türbelerinin Eşiğini Öpmek Şirk Değildir

DIPNOTLAR

DÖRDÜNCÜ OTURUM

İmamet Konusu Üzerinde Tartışma

Nübüvvet-i Hasse’nin Özellikleri

Ömer Bin Hattab’tan Menzilet Hadisi

Hz.Harun’un Menziletinin Hz.Ali’yle Aynı Olduğunun İspatı

Hz.Ali’nin, Peygamber(s.a.a)’in Bütün Sıfatlarına Sahip Oluşu

Hz.Peygamber’in Allah Teala’dan Hz.Ali’yi Kendisi İçin Vezir İstemesi

BEŞİNCİ OTURUM

Kimse Sahabelerin Faziletlerini İnkar Etmiyor

Ebu Bekir’in Fazileti Hakkında Hadisin Nakledilmesi ve Onun Sahte Olduğuna Dair Yanıt

Ebu Hureyre’nin Kimliği ve Yerilmesi

Şehristani’nin Yanıltmaları

Ebu Bekir ve Ömer’in Faziletleri Hakkındaki Hadisler ve Onların Reddi

Hasan ve Hüseyin Cennet Gençlerinin Efendileridir” Hadisi Karşısında Hadis Uydurmaları

Hz. Fatıma, Alemdeki Kadınların En Üstünüdür

Zikr Ehli Âl-i Muhammed’dir

Hakikatin Gözler Önüne Serilmesi

ALTINCI OTURUM

Hz Ali’nin İslâm’daki Önceliği

İlmi ve Dini Tartışmalarda Ömer’in Şiddeti Yoktu

DIPNOTLAR

Hz. Ali’nin Halifeleri Kurtardığı Yerler ve Onların İtirafları

Hayber Fethinde Rayet (Bayrak) Hadisi

Velid Sarhoş Olduğu Halde Cemaat Namazı Kıldırdı

İbn-i Mes’ud’un Dövülmesi ve Ölümü

Ebuzer’in İncitilerek Sürgün Edilmesi ve Onun Rebeze Çölünde Vefatı

Şeyh: Övgü için nazil olduğu apaçıktır

YEDİNCİ OTURUM

Gerçekten İbrahim çok içli ve halim (yumuşak huylu) idi

İcmanın Reddine Dair Deliller

Usame’nin Oyuncularla Konuşması

İcmanın Gerçekleşmediğine Dair İki Fırkanın İttifakı

Sekaleyn ve Sefine Hadisleri

Hilafet Tayini Hakkında Yine Gerçeklerin Beyanı

Hz. Ali ve Haşimilerin Biati, Altı Aydan Sonra Tehditle Gerçekleşti

İnsafla Yargılamak Gerek

Hz. Fatıma’nın Çocuk Düşürdüğüne Dair Rivayetler

Fühuşun, Sünnilerin Bulunduğu Şehirlerde Daha Yaygın Oluşu

Ağlama ve Yas Tutmanın Netice ve Faydaları

Beş Seçkin İnsan, Her Çeşit Çirkin Amellerden Uzaktılar

İmam Hüseyin (a.s)’ın Mazlumiyeti Hakkında İngiliz Kadının Makalesi

Ehl-i Beyt İmamlarının Kabirlerini Ziyaret Etmenin Faydaları

SEKİZİNCİ OTURUM

İmanın Mertebeleri

Resulullah (s.a.a)’in Emri Üzere Ümmet Ehl-i Beyt’e Uymalıdır

Körü Körüne Taklit Etmek İnsana Yakışmaz

İmam Sadık (a.s)’ın Makamına İşaret

Caferi Mezhebinin Çıkışı

Neden Şiiler Sahabelere ve Hz. Peygamber (s.a.a)’in Eşlerine Dil Uzatıyorlar?

Rıdvan Biatine Dair Cevap

Sahabe Masum Değildir

Gadir-i Hum Hadisi ve Onun Niteliği

Ashaba Uymak Hadisi Sahih Değildir

Mevla Kelimesini Eleştiri

Sahabenin Ahdi Bozması

Sahabenin Uhud, Huneyn ve Hudeybiye’de Ahitlerini Çiğnemesi

Hz. Ali’nin Ebu Bekir’e Delil Getirmesi

Hz. Ali, İlim ve Hikmet Kapısıdır

Vesayet Hakkındaki Rivayetlerin Nakli

Peygamber’in Vasiyetine Engel Olunduğunu Bildiren Rivayetin Kaynakları

Özrü Kabahatinden Daha Kötü

Kutbuddin Şirazi’nin Ömer’in Sözlerine İtirazı

Halifelerin Fedek’i Fatıma (a.s)’ın Evlatlarına Geri Vermesi

Zu’ş- Şehadeteyn Olan Huzeyme

Peygamber (s.a.a)’in Eşleri Ehl-i Beyt’ten Değildir

Allah-u Teala Ali’yi Peygameber’in Şahidi Kılmıştır

Hz. Ali’yi İncitenleri Kınayan Rivayetler

Fatıma’yı İncitmek, Allah’ı ve Peygamber’i İncitmektir

Ebu Bekir ve Ömer’in Hz. Fatıma’yı Ziyaret Etmesi

DOKUZUNCU OTURUM

Hz. Ali’nin Faziletleri Sınırsızdır

Aişe’nin Emriyle Basra’da Sahabe ve Müminlerin Katliamı

DOKUZUNCU OTURUM (2. Kısım)

Hz. Ali’nin Nesep ve Soyunun Temizliği

Ebu Talib (r.a)’in İmanı Hakkında İhtilaf

Ebu Talib (r.a)’in İmanına Dair Deliller

Muaviye Vahiy Katibi Değil, Mektupların Katibiydi

Hz. Ali (a.s)’ın Düşmanı Kafirdir

Yine Ebu Talib’in İmanına Dair Deliller

Ebu Talib’in İmanını Saklamasının Sebebi

Mut’anın Helal Olduğuna Dair Deliller

Sahabe ve Tabiin Büyükleri, Mut’a Ayetinin Nesh Edilmediğine Hükmetmişlerdir

Müçtehit Hükümleri Değiştirebilir mi?

Hz. Ali (a.s) Ka’be’de Doğmuştur

Esedullah vücuda geldi,Perdenin arkasında var olan geldi

Ali (a.s)’ın Adı Ezan ve İkamenin Bir Parçası Değildir

Hz. Ali’nin Züht ve Takvası

Hakikat Ehli İnsafla Yargılasınlar

Fatıma (a.s): “Bu benim en büyük arzumdur.” dedi

ONUNCU OTURUM

Bütün İlimler, Hz. Ali’nin Yanında Elinin İçi Gibiydi

DIPNOTLAR

Dini İnançlar Körü körüne Olmamalıdır

Türbete Secde Etme Konusunda İhtilaf

Abdestte Ayakların Yıkanması Kur’ân’ın Apaçık Nassına Aykırıdır

Şiiler Kerbela Toprağına Secdeyi Farz Bilmiyorlar

Hz.Ali’nin Hilafeti Dönemindeki Kıyamların Sebepleri

İlim İki Kısımdır; Zatî ve Arazî

Peygamber ve Vasiler Gayp İlmini Biliyorlardı

Ben Hikmet Eviyim” Hadisinin Beyanı

Cifr-i Camia Kitabının Niteliği Hususunda

Hz.Ali (a.s) şöyle buyurdu

Habib Bin Ammar’ın Bayraktarlığından Haber Vermesi

Hz. Ali (a.s)’ın En Bilgin ve En Faziletli Oluşu

Gustavlobon’un İslam Medeniyetinin Batıdaki Etkisi Hakkındaki Sözü

İnsaf Üzere Yargılamak Gerekir

İMAM HÜSEYİN (A.S)’IN KUTLU DOĞUMU

Şiilere o mübarek gün kutlu olsun

Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun

Taberani şu eki de rivayet etmektedir

Emir sahiplerinden maksat, Ali ve on bir evladıdır

Benim vasilerim on iki kişidir

Bazı rivayette ise; “Hepsi de Haşim oğullarındandır.” diye yer almıştır

Tatlı dilli Fars şairi şöyle diyor

Peygamber (s.a.a) de bir hadiste şöyle buyuruyor

KAYNAKÇA