NEHCUL-BELAGE

1.Bölüm ALLAH -HAZRETİ MUHAMMED (saa)-İmân -İslâm ve Kur'ân-ı Mecid

2 SIFFÎN'DEN DÖNDÜKTEN SONRA OKUDUKLARI HUTBE

72 Hz. peygamber'e (s.a.a) salavat getirmeyi bildiren hutbeleri

Hazreti Muhammed allâlhahu aleyhi ve âlihi ve sellem Hakkında

160 Bir hutbesinden Hazret-i Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem’i anlatan sözleri

161 Hazret-i Peygamber Sallallahu aleyhi ve Âlihi ve Sellem’i,Öven hutbelerinden

1.Bölüm Kur'an-ı Mecid'i Vasfeden bir hutbeleri

198 İslam ve Kur'an'a ait bir hutbelerinden

Kur'ân-ı Mecid, bir de şu suretle anlatılmaktadır

Yıldızların kutlu, kutsuz oluşuna gelince

2.Bölüm Kendİlerİ ve ehlİbeyt aleyhİmÜsselÂm

109 Bir Hutbelerinde Allah'ın İzzet ve Kudretini; Ezelİ ve Ebedi Oluşunu, Melekleri, Ölümü, Ahİretİ Anlattıktan Sonra Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyti Hakkında Buyururlar kİ

239 Âl-i Muhammed Sallallahu aleyhİ ve aleyhim’i, anlatan bir hutbelerinden

3. Bölüm dÜnya-Âhİret

111 (Allah'a hamd-ü senâ, Rasulüne selât-ü selâmdan)

131(Dünyayı kınayan, yeren birisini duyup buyurdular ki:)

4. Bölüm İÇtİmaÎ-İktİsadİ hutbelerİ Ümmet arasInda, ehİl olmadIklarI halde hÜkmetmeye kalkIŞanlar hakkInda

Bilginlerin fetvalardaki Ayrılıkları hakkında

38 Şüpheye dair

(Gene bu hutbeden):

(Burada, 2. bölümdeki 4. beyanattan sonra buyur-muşlardır ki)

140:(Halkın ayıbını söylemekten men' hususunda)

Hz.Peygamber'i (s.a.a) Öven, Araplara Öğüt Veren, Savaşları Anlatan Hutbeleri

Akıllı kişinin görür gözü, işinin sonunu görür; onun önünü, sonunu, iyisini, kötüsünü bilir.

192:KaasIa Hutbesİ

Münafıkları anlatan hutbelerden

Dünyada bu geniş evi ne yapacaksın? Âhirette buna, dünyadakinden daha muhtaç değil misin?

210:(Birisi, uydurma hadislerden, halk içinde rivâyet edilegelen ve birbirini tutmayan haberlerden sorunca buyurdular ki:)

[19] - Bu kısımda İsrail oğullarının sonlarını beyan buyurmaktadırlar.

5. Bölüm TARİhÎ Hutbeler İlk Üç Halîfe ZamanI

217: İmamet hususunda Kureyş'ten Şikayeti tazammun eden sözleri

3:Şıkşıkıyye hutbesi

ÖMER, İRAN SEFERİNE BİZZAT GİTMEK İSTEDİĞİ ZAMAN, ONA BUYURDULAR Kİ

ÖMER'İN, HİLÂFET İÇİN KURDUĞU ŞURADAKİ SÖZLERİ

74:Osman'a biate karar verileceği zamanki sözleri

130:Osman, Ebûzer'i (r.a) Rebeze'ye sürdüğü zaman, onu uğurlarken buyurmuşlardır ki

92:Kendi zamanları

126:Halka müsâvî olarak pay üleştirildiği, şeref sâhiplerinin üst tutulmadığı hakkında söz edilince buyurmuşlardır ki

30:(Osman'ın ölümüne sebep olduğu söylenince buyurmuşlardır ki:)

152:Osman'ın ölümünden ve kendilerine biat edildikten sonra okudukları hutbe

54:Kendilerine biat edilirken halkın hâli hakkında buyurdular ki

168:Biatten sonra Osman'ı öldürenlerin cezâlandırılmasını isteyenlere buyurdular ki

16:Hilâfetlerinin ilk zamanlarındaki bir Hutbeleri

178:Gene hilâfetlerinin ilk çağlarındaki bir hutbeleri

167:Hilâfetlerinin ilk zamanlarındaki hutbelerinden

7:Kendilerine muhâlefette bulunanlar hakkında buyurdular ki

6:Talha ve Zübeyr'le savaşmasını söyleyenlere buyurmuşlardır ki

9:Cemel savaşından önce kendilerini tehdit edenler için söyledikleri

174:Talha hakkındaki sözler

24:Cemel'den Önce

172:Cemel Dolayısıyla

10:Savaştan önce buyurmuşlardır ki

14:(Basralılar hakkında buyurmuşlardır ki)

51:Siffİn'de Muâvİye'nin Ordusu Fırat'ı Zaptedip Su Vermeyİnce Buyurdular kİ

98:(Ümeyyoğulları hakkında:)

84:(Amr b. Âs hakkında buyurmuşlardır ki:)

144:Sıffin'den Önce

89;(Bâzı ashabına hitapları:)

40:(Hâricîlerin, hüküm ancak Allah'ındır demelerini duyunca buyurdular ki:)

238:Hakemeyn Hakkında

Nehrivan'dan sonra

97:(Kufelilere Hutbeleri:)

35:(Hakemeynden sonra bir hutbeleri:)

47:(Kufe'ye Hitapları:)

158:(Ümeyyeoğulları'nı bildiren bir hutbeleri:)

27:(Muâviye orduları Anbar'ı yağma ettikten sonraki hutbeleri:)

119 (Halkı toplayıp savaşa sevk etmek için sözler söyle-dikleri vakit onlar, susup bir şey demeyince buyurdular ki.)

70:(İbn-i Mülcem tarafından yaralanacakları gecenin sonunda buyurmuşlardır ki)

79 Zilhccet'ül-Harâm 1389 Salı gecesi

Pazartesi günü öğleyin vefât eden H. Resul-i Ekrem (s.a.a), çarşamba gecesi defnedildi.

[4] - Hutbenin baş tarafında geçen "filân"dan maksat birinci halife Ebubekir'dir.

Bu bahse son verirken şunu da söylememiz gerekir

Hz. Emir (a.s), bu sözlerle Ömer'in sözlerini hatırlatmak-tadır.

[40] - Bu kısımda Emir'ül-Müminin (a.s), Hazreti Peygam-ber'den (s.a.a) sonraki olayları anlatmaktadır.

[46] - Amr, Muâviye'ye, kendisine Mısır'a vâli tayinini şart koşarak biat etmiştir; ona işaret buyuruyorlar.

[62] - Batılı, batıl olduğunu bildiği halde ısrâr ederek zulümle ona nâil olan, Sıffin ehlidir.

[74] - Ganm oğlu Firâs oğulları, yiğitlikleriyle meşhur olan bir boydur.

235:(Hazreti Rasûlullah sallâllahu Aleyhi ve âlihî vesel-lem'i, gasil ve teçhiz sırasında buyurdular ki:)

202:Seyyidet'ün Nisâ Fâtımat'üz-Zehrâ selâmullah aley-hâ'nın defninde Rasûlullah'a (s.a.a) hitapları.

217:İmamet hususunda Kureyş'ten Şikayeti tazammun eden sözleri

3:Şıkşıkıyye hutbesi

Bugün deveye binmişim; yolculuk zahmetine düşmüşüm

ÖMER,İRAN SEFERİNE BİZZAT GİTMEK İSTEDİĞİ ZAMAN, ONA BUYURDULAR Kİ

ÖMER'İN, HİLÂFET İÇİN KURDUĞU ŞURADAKİ SÖZLERİ

164:Halk, Osman aleyhine toplanıp onu, Hazreti Emir'e şikayet edince Hazret, Osmân'ın yanına varıp ona buyurdu ki

130:Osman, Ebûzer'i (r.a) Rebeze'ye sürdüğü zaman, onu uğurlarken buyurmuşlardır ki

92:Kendi zamanları

232:Hilâfetlerinin ilk günlerinde Abdullah b. Zem'a[24] gelmiş, mal istemişti; Hazret buyurdular ki

152:Osman'ın ölümünden ve kendilerine biat edildikten sonra okudukları hutbe

54:Kendilerine biat edilirken halkın hâli hakkında buyurdular ki

7:Kendilerine muhâlefette bulunanlar hakkında buyurdular ki

8:Zübeyr için söyledikleri

174:Talha hakkındaki sözler

172:Cemel Dolayısıyla

10:Savaştan önce buyurmuşlardır ki

148:(Cemel savaşında Talha ve Zübeyr hakkında buyurdular ki)

14:(Basralılar hakkında buyurmuşlardır ki)

26:(Sıffin savaşından önce)

46:(Şam'a hareket ederken buyurmuşlardı ki:)

75:Muâviye, Osman'ın kanına girmekle töhmetlediği zaman buyurdular ki

98:(Ümeyyoğulları hakkında:)

84:(Amr b. Âs hakkında buyurmuşlardır ki:)

144:Sıffin'den Önce

200:Muâviye hakkında

216:(Sıffin'de okudukları hutbe:)

89:(Bâzı ashabına hitapları:)

107:(Savaş sırasında:)

173:(Sıffin'den sonra, Nehrivan'dan önce)

40:(Hâricîlerin, hüküm ancak Allah'ındır demelerini duyunca buyurdular ki:

208:Hüküm kabûl etmesini zorladıkları zaman buyurdular ki:

238:Hakemeyn Hakkında

44:(Maskala b. Hubayrat'iş-Şeybânî, kaçıp Muâviye'ye gittiği zaman buyurdular ki

Nehrivan'dan sonra

180:Ashabını yererken buyurdular ki

97:(Kufelilere Hutbeleri:)

36:(Nehrivan'da Hâricilere hitapları:)

(Ümeyyeoğulları'nı bildiren bir hutbeleri:)

(Muâviye orduları Anbar'ı yağma ettikten sonraki hutbeleri:)

(İbn-i Mülcem tarafından yaralanacakları gecenin sonunda buyurmuşlardır ki:)

Birinci kısmın sonu 9 Zilhccet'ül-Harâm 1389 Salı gecesi

Bu bahse son verirken şunu da söylememiz gerekir

Hz. Emir (a.s), bu sözlerle Ömer'in sözlerini hatırlatmak-tadır

hudbenin devami

Cemel Savaşından Önce ve Cemel Savaşı Sırasında

(İmran b. Husayn'il-Huzzâî ile Talha ve Zübeyr'e gönderdikleri mektup)

Basra valisi Osman b. Huneyf'in bir düğüne çağrıl-dığını ve gittiğini duydukları zaman ona yazdıkları mektup

(Osman b. Huneyf'e, Cemel savaşından önceki mektupları)

Muaviye'ye Mektupları

Hakemeyn dolayısıyla yazıldığı anlaşılmaktadır

(Amr b. Âs'a mektupları:)

(Basra, Ehvaz, Fars ve Kirman illerinin âmili İbn-i Abbâs'ın memûru olan Ziyâd b. Ebih'e mektupları:)

SAVAŞ SIRASINDAKİ HİTABELERİ (Orduya Vasiyetleri:)

(Ebû-Mûsâ'l-Aş'ari'nin, hakem olarak gittiği yerden yazdığı mektuba cevapları:)

(Sıffîn'den döndükten sonra İmam Hasan aleyhisse-lâm'a yazdıkları vasiyetnâme)

İdArÎ MektuplarI, EmİrNAme ve Ahİt-NAmelerİ

(Hâris-i Hemdânî'ye Mektupları:)

(Haraç memurlarına emirleri:)

(Sınırları silahlarıyla koruyan kumandanlara:)

(Adeşir-i Hurre'de vâlileri bulunan Maskala b. Hubayra'ya mektupları:)

(Muhammet b. Ebi-bekr'i Mısır'a vâli tayin ettikleri zaman ona verdikleri emir:)

Rahmân ve Rahim Allah adıyla

İkinci Kısmın sonu. 18 Zilhıccet'ül-Harâ, İyd-i Gadîr, sali 1389.

Üstat Hasan Hasanzade Amuli

"Ebi Nasr Ali b. Ebi Sad Tabib şöyle diyor:

1.Bölüm: Din,İman, Mümin, Müslim, Kur'an, İbadet

"Gurer'ul-Hikem"den

2. Bölüm Hz.Muhammed (s.a.a), Kendileri, Ehl-i Beyt (a.s)

3. Bölüm Dünya-Âhiret

4. Bölüm Akıl, Bilgi

5. Bölüm Çeşitli Konulara Ait Vecizeleri

6. Bölüm Tarihi İlgilendiren Sözleri

7. Bölüm Gerçek, Adalet, Geçim, İnsanlık, Savaş

Abdülbâki GÖLPINARLI