باب اختلاف حجت بر بندگانش

1- امام ششم (ع) فرمود: شش چيز است كه بندگان را در آن دستى نيست و سازنده آنها نيستند: معرفت، جهل، رضا، غضب، خواب، بيدارى.