باب اينكه چيزى در آسمان و زمين موجود نشود جز با هفت خصلت

1- امام صادق (ع) فرمود: نه در زمين و نه در آسمان چيزى نباشد جز با اين هفت خصلت: به مشيت و اراده و قدر و قضاء و اذن و كتاب و اجل، هر كه گمان برد كه مى‏تواند يكى از اينها را نقض كند محققا كافر است.

 

 

2- امام كاظم (ع) فرمود: در آسمانها و در زمين چيزى نباشد جز با هفت: به قضا و قدر و اراده و مشيت و ثبت در دفتر و مدت مقرر و اجازه، هر كه جز اين معتقد باشد محققا بر خدا دروغ بسته و يا بر خداى عز و جل رد كرده است.