كتاب توحيد

باب حدوث عالم و اثبات پديد آرنده آن‏

باب تعبير از خدا به يك چيزى به طور مطلق

باب اينكه او را جز به خود او نتوان شناخت

باب كمترين حدّ خداشناسى

باب معبود

باب كون و مكان

باب نژاد و پيوست

باب نهى از سخن در كيفيت

باب در ابطال رؤيت

باب نهى از وصف خدا بغير آنچه خودش خود را بدان وصف كرده است

باب نهى از جسم و صورت در باره خدا

باب صفات ذات‏

باب ديگرى كه از باب اول و تتميم آن محسوب است

باب اراده و بيان اينكه اراده از صفات فعل است و بيان سائر صفات فعل

باب حدوث اسماء

باب معانى اسماء الهيه و اشتقاق آنها

باب ديگرى كه تتمه باب اول است (جز اينكه اضافه‏اى دارد در بيان فرق ميان مفهوم اسماء الهيه و اسماء مخلوقين)

باب تأويل كلمه الصّمد

باب حركت و انتقال

باب عرش و كرسى

باب روح

باب كليات توحيد

باب نوادر

باب بداء

باب اينكه چيزى در آسمان و زمين موجود نشود جز با هفت خصلت

باب مشيت و اراده‏

باب ابتلاء و اختبار يعنى امتحان و آزمايش

باب سعادت و خوشبختى و شقاوت و بدبختى

باب خير و شر: نيكى و بدى

باب جبر و قدر و امر بين الامرين

باب استطاعت: توانش

باب بيان و تعريف و اتمام حجت

باب اختلاف حجت بر بندگانش

باب راه مسئوليت خلق در برابر خدا

باب هدايت و اينكه هدايت از طرف خدا است عز و جل