باب در اينكه ائمه أطهار (ع) چون بر سر كار آيند به حكم داود و خاندان داود قضاوت كنند و گواه نخواهند

پ- 1- ابى عبيده حذاء گويد: در دوران امام باقر هنگامى كه وفات كرد ما شيعه چون گله بى‏چوپان سر گردان بوديم و به سالم بن ابى حفصه (زيدى متعصب بود كه امام صادق او را لعن و تكفير كرد) بر خورديم، او به من گفت: اى ابى عبيده امامت كيست؟

گفتم: امامان من آل محمدند، گفت هلاكى و هلاك مى‏كنى، آيا من و تو از امام باقر (ع) نشنيديم كه مى‏فرمود: هر كه بميرد و بالاى سرش امامى نباشد به مردن جاهليت مرده است.

گفتم: آرى به جان خودم و من خودم در حدود سه روز پيش از اين خدمت امام صادق رفته بودم و معرفت آن حضرت به امامت به من روزى شده بود از طرف خدا، و من به امام صادق (ع) گزارش دادم كه سالم به من چنين و چنان گفت فرمود: اى ابا عبيده امامى از ما نميرد تا به جاى خود گذارد كسى كه مانند او كار كند و به روش او برود و بدان چه او مردم را مى‏خواند بخواند اى ابا عبيده به راستى مطلب اين است كه آنچه به داود (ع) داده شد جلو

 

گير نشد از آنچه به سليمان دادند.

سپس فرمود: اى ابا عبيده چون قائم آل محمد (ع) قيام كند، به حكم داود و سليمان قضاوت كند و گواه نخواهد.پ 2- ابان گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود: دنيا به پايان نرسد تا از نژاد من مردى برآيد كه به روش حكمت آل داود قضاوت كند و گواه نخواهد، به هر كس حق واقعى او را بدهد.پ 3- عمار ساباطى گويد: به امام صادق (ع) گفتم: شما اگر حكمروا شُديد چه حكمى مى‏كنيد؟ فرمود: به حكم خدا و حكم داود چون موضوعى به ما مراجعه شود كه حكم آن نزد ما حاضر نباشد روح القدس آن را به ما القاء مى‏كند.پ 4- جعيد همدانى گويد: به على بن الحسين (ع) گفتم: به چه روشى شما قضاوت مى‏كنيد؟ فرمود: به روش قضاوت آل داود و اگر از چيزى درمانديم روح القدس به ما مى‏رساند.پ 5- عمار ساباطى گويد: به امام صادق (ع) گفتم: مقام ائمه چيست؟ فرمود: چون مقام ذى القرنين و چون مقام يوشع و چون مقام آصف يار سليمان، گفت: به چه حكم مى‏كند؟ فرمود: به‏

 

 

حكم خدا و حكم آل داود و حكم آل محمد (ص) و روح القدس آن را به ما القاء مى‏كند و مى‏رساند.