باب در اينكه اتمام حجت از طرف خدا بر خلقش ميسّر نباشد جز به وجود امام‏

پ‏1- عبد صالح (امام كاظم ع) فرمود: راستى كه از طرف خدا بر خلق او اتمام حجت نشود جز به وجود امام تا شناخته شود (زنده شناخته شده خ ل).پ 2- امام رضا (ع) از امام صادق (ع) همين مضمون را باز گفته است.پ 3- امام رضا (ع) همين مضمون را فرموده است.پ 4- امام صادق (ع) فرمود: حجت (رهبر از طرف خدا) پيش از مردم ديگر بوده و به همراه مردم هم هست و پس از مردم هم خواهد بود.