باب در اينكه اگر روى زمين جز دو مرد نباشند بايد يكى از آنها امام باشد

پ‏1- ابن طيار گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود: اگر در زمين نماند جز دو كس بايد يكى از آنها حجت و امام باشد.پ 2- امام صادق (ع) فرمود: اگر دو كس بماند محققاً يكى از آنها حجت باشد.پ 3- امام صادق (ع) فرمود: اگر تنها دو مرد در زمين باشند، بايد يكى از آن دو امام باشد و فرمود: به درستى كه آخر كسى كه بميرد امام است تا كسى نماند كه بر خداى عز و جل حجت گيرد كه او را بى‏حجت واگذاشته.پ 4- امام صادق (ع) فرمود: اگر نماند در زمين جز دو كس‏

 

 

بايد يكى از آنها حجت باشد يا بايد دومى حجت باشد- ترديد از احمد بن محمد راوى حديث است.پ 5- يونس بن يعقوب گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى فرمود: اگر در زمين جز دو كس نمانند يكى از آنها امام باشد.