باب در اينكه زمين بى‏حجت نماند

پ‏1- حسين بن ابى العلاء گويد: به امام صادق (ع) گفتم:

زمين تواند باشد و امام در آن نباشد؟ فرمود: نه، گفتم: دو امام در يك زمان باشند؟ فرمود: نه، جز آنكه يكى از آنها خاموش باشد و به كارى دست نزند.پ 2- اسحاق بن عمار گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى فرمود: به راستى زمين تهى نماند، جز اينكه بايد در او امامى باشد، براى آنكه اگر مؤمنان چيزى افزودند (به احكام خدا) آنها را به حق برگرداند و اگر چيزى كاستند براى آنها تكميل كند و رفع نقصان نمايد.پ 3- عبد اللَّه بن سليمان عامرى از امام صادق (ع) فرمود:

زمين هميشه نپايد جز آنكه براى خدا در آن حجتى بايد كه حلال و حرام را به مردم بفهماند و مردم را به راه خدا بخواند.پ 4- حسين بن ابى العلاء گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم كه:

 

زمين بى‏امام مى‏ماند؟ فرمود: نه.پ 5- يكى از دو امام (باقر يا صادق ع) فرمود: به راستى خدا زمين را بى‏عالِم (امام) نگذارد و اگر جز اين باشد حق از باطل شناخته نشود.پ 6- امام صادق (ع) فرمود: خدا بزرگوارتر و والاتر است از اينكه زمين را بى‏امام عادلى وانهد.پ 7- امير المؤمنين (ع) فرمود: بار خدايا به راستى تو زمين را از حجت خود بر خلقت تهى وانگذارى.پ 8- امام باقر (ع) فرمود: به خدا از روزى كه آدم (ع) قبض روح شده، خدا زمينى را وانگذارده جز آنكه در آن امام و پيشواى دادگسترى بوده است كه بوسيله آن به سوى خدا رهبرى مى‏شدند و او حجت خدا بوده است بر بندگانش و زمين بى‏حجت خدا بر

 

بندگانش نمى‏ماند.پ 9- ابو الحسن (مقصود امام دهم است- از مجلسى ره) فرمود:

به راستى زمين تهى از حجت نباشد و به خدا منم آن حجت.پ 10- ابى حمزه گويد: به امام صادق (ع) گفتم: زمين بى‏امام مى‏ماند؟ فرمود: اگر زمين بى‏امام شود، فرو رود، (اهل خود را در خود كشد و هلاك كند).پ 11- محمد بن فضيل گويد: به امام رضا (ع) عرض كردم:

زمين بى‏امام بجا مى‏ماند؟ فرمود: نه، گفتم: از امام صادق (ع) به ما روايتى رسيده است كه زمين بى‏امام نماند مگر آنكه خدا بر مردم زمين يا بر بندگان خود خشم گيرد، فرمود: نه، در اين صورت بجا نماند و فرو ريزد.پ 12- امام باقر (ع) فرمود: اگر به فرض محال امام يك ساعت از زمين برداشته شود، بل اهل خود موج بردارد (بالا و پائين شود) چنانچه دريا با اهل خود موج بردارد.پ 13- وشاء گويد: از امام رضا (ع) پرسيدم: زمين بى‏امام بجا مى‏ماند؟ فرمود: نه، گفتم: به ما روايت رسيده كه زمين بى‏امام بجا نماند مگر اينكه خداى عز و جل بر بندگان خشم كند، فرمود:

 

بجا نماند، در اين صورت فرو ريزد.