باب در باره اينكه امامان گواهان خداى عز و جل هستند بر خلق او

پ‏1- سماعه گويد: امام صادق (ع) در تفسير قول خداى عز و جل (45 سوره نساء): «پس چطور است گاهى كه بياوريم از هر امتى گواهى (براى آن امت) و تو را به گواهى بر اينان احضار كنيم» فرمود: در باره امت محمد (ص) بخصوص نازل شده، در هر قرنى از ايشان امامى باشد از ما كه گواه است بر ايشان و محمد (ص) گواه است بر خود ماها.پ 2- بُرَيد عجلى گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم از قول خداى عز و جل (138 سوره بقره): «و همچنين شما را امت وسط ساختيم تا بر مردم گواه باشيد» فرمود: ما هستيم آن امت وسط و مائيم شهداء بر خلقش و حجتهاى او در زمينش، گفتم: تفسير قول خدا عز و جل را بفرمائيد (78 سوره حج): «ملت و كيش پدر شما ابراهيم است» فرمود: ما بخصوص مقصود هستيم «او است كه شما را پيش از اين مسلمان نام نهاده است» در هم كتبى كه گذشته است «و در اين» قرآن «تا آنكه رسول الله بر شما گواه باشد» پس رسول خدا بر ما گواه‏

 

است بواسطه آنچه از طرف خداى عز و جل به ما تبليغ كرده است و ما هستيم گواهان بر مردم ديگر، هر كه به راستى باور كند ما او را در قيامت تصديق كنيم و مؤمن معرفى كنيم و هر كه تكذيب كند و امامت ما را دروغ شمارد او را در قيامت تكذيب كنيم.پ 3- احمد بن عمر حلال گويد: از ابو الحسن (ع) از تفسير قول خدا عز و جل (21 سوره هود): «آيا پس كسى كه بَيّنه از پروردگار خود دارد و گواهى از وى در دنبال او است» پرسيدم، فرمود: مقصود از گواه امير المؤمنين (ع) است كه گواه و مصدق رسول خدا بود و رسول خدا (ص) بود كه بَيّنه و معجزه از پروردگارش داشت.پ 4- بُرَيْد عجلى گويد: به امام باقر (ع) گفتم: تفسير قول خدا تبارك و تعالى را بفرمائيد (138 سوره بقره): «و همچنين شما را امت وسط ساختيم تا گواه بر همه مردم باشيد و گواه بر شما هم رسول خدا است» فرمود: ما هستيم امّت وسط و ما هستيم گواهان خدا تبارك و تعالى بر خلقش و حجتهاى او در زمينش. گفتم: تفسير گفته خداى تعالى (77 و 78 سوره حج): «أيا آن كسانى كه گرويدند، ركوع كنيد و سجده كنيد و بپرستيد پروردگار خود را و كار نيك كنيد تا شايد رستگار شويد و در راه خدا به راستى جهاد كنيد، او است كه شما را برگزيده است» فرمود: ما را قصد كرده، ما هستيم برگزيده‏ها، خدا تبارك و تعالى در دين حرجى ننهاده و حرج از تنگ گرفتن سخت‏تر است «كيش پدر شما ابراهيم است» ما را بخصوص قصد كرده است‏

 

 

 «و شما را مسلمان نام نهاده» خدا ما را مسلمان ناميده است «از پيش» در كتب گذشته «و در اين» قرآن «تا آن رسول بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد» رسول خدا (ص) بدان چه به ما رسانيده است از خدا تبارك و تعالى به ما گواه است و ما بر مردم ديگر شاهديم، هر كه ما را تصديق كند روز قيامت او را تصديق كنيم و هر كه تكذيب كند او را تكذيب كنيم.پ 5- امير المؤمنين (ع) فرمود: به راستى خدا تبارك و تعالى ما را پاك كرده و مقام عصمت داده و ما را گواهان خلقش ساخته و حجت در زمينش، ما را همراه قرآن مقرر كرده و قرآن را به همراه ما نموده، نه از او جدا شويم و نه از ما جدا شود.