باب كسى كه به او برسد عملى، ثوابى از طرف خدا دارد

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود:

كسى كه بشنود چيزى ثوابى دارد و آن كار را بكند، آن ثواب را ببرد و اگر چه نباشد چنانچه به او رسيده است.پ 2- از محمد بن مروان، گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى‏فرمود:

 

به هر كس برسد ثوابى از طرف خدا در برابر عملى و آن كار را بكند به خواهش آن ثواب، آن ثواب به او داده شود و اگر چه حديث چنان نباشد كه به او رسيده است.