باب هر گاه خدا خواهد مؤمن آفريند

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود:

 

در بهشت درختى است به نام (مزن) و هر گاه خدا خواهد مؤمنى بيافريند قطره‏اى از آن بچكاند و به هيچ سبزى و ميوه‏اى نرسد كه مؤمن يا كافر از آن بخورد جز آنكه خدا عز و جل از صلب او مؤمنى بر آرد.