باب وقتى كه امام همه علوم امام پيش از خود را مى‏داند

پ‏1- يكى از اصحاب ما گويند: به امام صادق (ع) گفتم: كى امام دومين ميداند آنچه نزد امام اولى است؟ فرمود: در آخر دقيقه زندگى او.

پ‏2- عبيد بن زراره و جمعى به همراه او گويند: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود: آن كه بعد از امام باشد علمِ كسى كه پيش از او است در آخرين دقيقه زندگى او درك مى‏كند.پ 3- يكى از اصحاب از امام صادق (ع) گويد: به او گفتم:

امام چه وقتى متصدى امامت مى‏شود و كار به دست او مى‏افتد؟

فرمود:

 

در آخرين دقيقه از زندگى امام سابق.