باب در خودنمائى در بحث و ستيزه و دشمنى با مردان

پ‏1- از امام صادق (ع) كه امير المؤمنين (ع) فرمود:

بپرهيزيد از خودنمائى در بحث و ستيزه‏گرى، زيرا اين هر دو دلها را در برادران دينى تيره و بيمار كنند و نفاق و دوروئى در دلها بكارند و به بار آرند.پ 2- پيغمبر (ص) فرمود: سه تا است كه هر كه خدا را با داشتن‏

 

آنها ملاقات كند، به بهشت رود از هر درى كه خواهد: هر كه خُلق او خوب است، و از خدا در عيان و نهان بترسد، و مراء و جدال را ترك كند گرچه حق با او باشد.پ 3- فرمود: هر كه خدا را هدف بحث با مردم و ستيزه با آنها سازد، در معرض لغزش و گردش فراوان در آيد.پ 4- از امام صادق (ع)، فرمود:

مبادا با بردبارى يا سفيهى جدال كنى و به گفته او بى‏جا اعتراض كنى، زيرا حليم، دشمن تو شود و سفيه تو را آزار رساند.پ 5- فرمود (ع) رسول خدا (ص) فرمود:

نشد كه جبرئيل (ع) نزد من آيد جز اينكه گفت: اى محمد! از بغض و دشمنى كردن با مردم بپرهيز.پ 6- فرمود (ع) كه: جبرئيل (ع) به پيغمبر (ص) گفت:

بپرهيز از گفتگو و ستيزه‏گرى با مردان.پ 7- از امام صادق (ع) كه فرمود:

مبادا با يك ديگر بدى كنيد، زيرا باعث هلاكت است و موجب آشكار شدن عيبها.

 

پ‏8- امام صادق (ع) فرمود:

بپرهيزيد از ستيزه و دشمنى، زيرا دل را به خود مشغول كند و نفاق پديد آرد و كينه‏ها نتيجه دهد.پ 9- فرمود (ع) كه: رسول خدا (ص) فرمود:

نميشد كه جبرئيل نزد من آيد جز اينكه مى‏گفت: اى محمد! بپرهيز از كشمكش و دشمنى با مردان (اين حديث تكرار حديث پنجم است).پ 10- فرمود (ع) كه: رسول خدا (ص) فرموده:

هرگز جبرئيل نزد من نيامد جز اينكه مرا پند داد، و آخر سخنش به من اين بود كه:

بپرهيز از اينكه بدى را به بدى عوض بدهى، زيرا مايه كشف عيوب و رفتن آبرو است.پ 11- فرمود (ع) كه: رسول خدا (ص) فرموده:

جبرئيل در باره چيزى آن قدر سفارش به من نكرد كه در باره دشمنى با مردان.پ 12- امام صادق (ع) فرمود:

 

 

هر كه دشمنى كارد، آنچه كاشته بدرود.