باب هر كه يا ربّ يا ربّ گويد

پ‏1- از امام صادق (ع) فرمود:

هر كه ده بار يا ربّ يا ربّ گويد، به او گفته شود: لبيك چه حاجتى دارى.پ 2- از محمد بن حمران گويد: اسماعيل (فرزند امام صادق (ع) بيمار شد و امام صادق (ع) به او فرمود:

ده بار بگو: يا ربّ يا ربّ، زيرا هر كه آن را بگويد، به او ندا رسد: لبيك! چه حاجتى دارى.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

 

هر كه بگويد: يا ربّ يا اللَّه يا ربّ يا اللَّه تا نفسش ببرد، به او گفته شود: لبيك! چه حاجتى دارى.