باب بيست و پنجم در فضيلت شنواندن سخن به كربى دلتنگى‏

ثواب الاعمال: بسندش از ابن يزيد كه گفت در كتاب ابن فضال يافتم بنقل از ابى البخترى از امام ششم (ع) فرمود: شنواندن سخن به كسى كه كر است بى‏دلتنگى و اظهار نفرت يك صدقه گواراست.