باب بيست و دوم باب گلاب‏

پ‏گويم: در باب مشك آنچه بدان وابسته بود گذشت‏

اخبار باب‏

 

پ‏1- فقه الرضا: چون شانه كردى بروى خود گلاب بمال زيرا من روايت دارم از امام صادق (ع) كه فرمود: هر كه خواهد دنبال حاجتى رود گلاب تازه برويش زند كه حاجتش برآيد و رو سياهى و خوارى باو نرسد.پ 2- مكارم الاخلاق: روايت است از پيغمبر (ص) كه فرمود: گلاب رخسار را خرم كند و فقر را ببرد.پ و ثمالى از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: هر كه گلاب برويش زند آن روز سختى و ندارى نبيند، و هر كه خواهد گلاب بمالد بايد آن را برخسار و دستهاش بمالد و پروردگارش را سپاس گويد، و صلوات بر پيغمبر (ص) فرستد.پ 3- امان الاخطار: در كتاب مضمار روايت داريم در عمل روز يكم ماه رمضان از امام صادق (ع) كه هر كه مشتى گلاب برويش زند آن روز از خوارى و ندارى در امانست و هر كه گلاب بر سر خود نهد آن سال از بيمارى برسام برهد.پ 4- اقبال: مانند آن را از امام صادق آورده و بدنبالش افزوده واننهيد آنچه را به شما سفارش كنيم.