باب شصت و هفتم درمان درد مفاصل و عرق النساء

پ‏1- در طب- 76- بسندى از احمد بن رياح پزشك كه بر امام عليه السّلام عرق النساء را عرضه كرد فرمود: كسى كه عرق النساء دارد يك ناخن چيده برگيرد و در جاى عرق نهد و بندد كه نافع است بخواست خدا، آسان و سود نقد دارد.

 

و چون بر صاحب درد سخت شود و پر بزند دو نكته بگيرد و بهم بندد و رانى كه عرق النساء در آنست از بالا تا قدم هر چه سخت تواند ببندد تا آنجا كه بسا بيهوش گردد، و در اين حال بايد ايستاده باشد، و باطن كف پاى دردناك را سخت ببندد بفشارد تا از آن خون سياهى برآيد، و جاى آن را با نمك و زيت پر كند و خوب مى‏شود بخواست خدا عز و جل.