باب شصت و يكم: درمان ورم كبد، دردهاى درون و پهلو

پ‏1- در طب: از عبد اللَّه و حسين دو پسر بسطام كه احمد بن رياح پزشك اين داروها را بما ديكته كرد و گفت: آنها را بامام عليه السّلام نموده و او پسنديده براى درد پهلو: فلفل 4 مثقال، زنجبيل، دار فلفل، بربخ، بسباسه، دارچينى از هر كدام 4 مثقال، كره پاك خوب 45 مثقال، شكر سفيد 36 مثقال بكوبند و از پارچه يا الك تنك درآرند و باو دو برابر وزن همه عسل بى‏كف معجون كنند، و هر كه براى درد پهلو خواهد 3 مثقال بنوشد، و براى سر قدم رفتن 7 تا 8 مثقال با آب نيم گرم بنوشد كه هر دردى را با خواست خدا بيرون كند، و با اين دارو نيازى بداروى ديگر نيست، و چون براى سر قدم رفتن نوشيد و بريده شد رويش عسل بنوشد كه خوبست و مجرّب.پ بيان: برنج چون هر قل داروئيست معروف براى اسهال از بلغم ...پ 2- در كافى (190- روضه): بسندش كه يك غلامى نزد ابى الحسن عليه السّلام شكوه كرد و از حالش پرسيد گفتند: درد سپرز دارد فرمود: سه روز كرّاث (تره) باو بخورانيد، و بدو خورانيدند و خون ايستاد و خوب شد.پ بيان: در قاموس گفته: قعد الدم يعنى آرام شد، و گويا درد سپرزش از طغيان خون بوده كه بسا از آن مى‏شود، و آنها گمان كردند از طحال است و اشتباه كردند، يا مقصود اينست كه در حال بيرون رفتن خون برآورده چون در نهايه گويد: «نهى ان يقعد على القبر» يعنى بر قبر قضاى حاجت نكند.پ 3- در مكارم 85- امام صادق عليه السّلام فرمود. براى درد پهلو كاشم بنوشيد.پ 4- در قصص: بسندى از عبد اللَّه بن سنان كه از امام ششم عليه السّلام پرسيد آيا بعيسى ميرسيد آنچه بآدميزاده‏ها رسد؟ فرمود: آرى: البته درد سالمندان در خرد-

 

ساليش دچار او ميشد و درد خردسالان در سالمنديش و بيمار ميشد، و چون درد پهلو گرفت در خردسالى با اينكه آن درد سالمندانست بمادرش گفت: عسل و شونيز (سياه دانه) و زيت بياور و خمير كن و نزد من آور، برايش آورد و بد ميداشت مادرش گفت: چرا بد ميدارى و خود آن را خواستى؟ گفت: بدانش پيغمبريش نسخه گرفتم و براى بيتابي كودكى آن را بد دارم، و دارو را ميبوئيد وانگه مينوشيد.پ 5- در محاسن- 344-: بسندى از عبيد اللَّه بن صالح خثعمى كه بامام ششم عليه السّلام از درد پهلو ناليدم فرمود، بر تو باد خوردن ريزه سفره، و خوردم و درد رفت.

 

ابراهيم- مكى از راويان حديث- گويد من در پهلوى راست و چپ درد يافتم و آن را بر گرفتم و از آن سود بردم.پ 6- و از همان (..) بسندى كه مردى بامام ششم از درد پهلو شكوه كرد، فرمود: چه بازت دارد از خوردن ريزه سفره.پ 7- و از همان- 552- از امام ششم عليه السّلام كه گلابى بخوريد كه دل را روشن كند، و دردهاى درون را بخواست خدا آرام كند.پ 8- در طب. 60- بسندى تا رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم كه كاشم بنوشيد زيرا براى درد پهلو خوبست.پ 9- و از همان- 30- كه مردى بامام پنجم از درد سپرز شكوه كرد و از اينكه بهر درمانى دست زده و هر روز بدتر شده تا بهلاكت كشانده فرمود: با تيكه‏اى نقره كرّاث (تره) بخر و خوبش با روغن عربى بجوشان، و سه روز اين درد را با آن درمان كن كه چون چنين كند خوب شود ان شاء اللَّه.