توصيف عدل

پ‏1- معلى از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمودند: روز قيامت كسانى زياد حسرت مى‏خورند كه از عدالت سخن گفته ولى در هنگام عمل آن را بكار نبسته‏اند.پ 2- قتيبه اعشى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: روز قيامت كسانى زياد عذاب مى‏شوند كه از عدالت گفتگو كرده ولى به آن عمل نكرده‏اند.پ 3- ابو بصير از امام صادق عليه السّلام در تفسير آيه شريفه: فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَ الْغاوُونَ فرمودند: اى ابو بصير آنها كسانى مى‏باشند كه با زبان خود از عدالت صحبت‏

 

 

كردند ولى در عمل با آن به مخالفت برخاستند.پ 4- خيثمه گويد: امام باقر عليه السّلام فرمودند: به شيعيان ما برسانيد كه به مقامات عاليه در نزد خداوند نخواهيد رسيد مگر آنگاه كه عمل كنيد و به شيعيان ما بگوئيد كسانى روز قيامت بيشتر حسرت مى‏خورند كه از عدالت بحث كنند، ولى در هنگام كار بردن آن خوددارى نمايند و با عدالت رفتار نكنند.