پ (3) در باره حجّت و دليل آوردن خداى تعالى براى مردم بعقل و اينكه به اندازه عقلهاشان بحسابشان رسيدگى مينمايد

پ‏1- از حضرت ابى جعفر (امام محمد باقر، عليه السّلام) رسيده كه فرموده: خدا روز قيامت در باره حساب بندگان باندازه عقلهائى كه در دنيا بآنها داده باريك‏بينى مينمايد (با دقت و باريك‏بينى بحسابشان ميرسد).پ 2- رسول خدا (خدا بر او و خويشاوندانش رحمت و درود

 

 

فرستد) فرموده: ما گروه پيغمبران با مردم باندازه عقلهاشان سخن ميگوئيم.پ 3- رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله) فرموده: هر گاه نيكى حال و چگونگى مردى بشما رسيد (بشما گفتند: فلان كس بسيار نماز ميخواند و روزه ميگيرد و بحجّ ميرود و مانند آن) در نيكى عقلش بنگريد، زيرا باندازه عقلش جزاء و پاداش داده مى‏شود.