پ (36) در باره توقّف و درنگ هنگام شبهه‏ها و چيزهائى كه حقّ و درستى از باطل و نادرستى تمييز داده نميشود، و در باره احتياط و دورانديشى در دين و آئين

پ‏1- از حضرت رضا (عليه السّلام) رسيده كه امير المؤمنين (عليه السّلام) به كميل پسر زياد فرمود: اى كميل برادر و دوستت دين تو است پس براى دينت احتياط كن بآنچه ميخواهى (ميتوانى).

 

 

پ‏2- از ابى سعيد زهرىّ از ابى جعفر (امام محمّد باقر) يا از ابى عبد اللَّه (امام جعفر صادق، عليهما السّلام) رسيده كه آن حضرت (: امام محمّد باقر، يا امام جعفر صادق، بر ايشان تحيّت و درود باد) فرموده: وقوف و درنگ نزد شبهه و چيزى كه حقّ از باطل تمييز داده نميشود بهتر است از افتادن بسختى و رنج در هلاك و تباهى شدن، و ترك و رها نمودن (نگفتن) تو حديث و سخنى را كه آن را (از ديگرى) روايت نكرده‏اى بهتر است از روايت كردنت حديثى را كه آن را حفظ و نگهدارى ننموده‏اى (آنچنان كه بوده است بيان نكرده‏اى).