باب 75 در باره اينكه آرزوى موفق بودن به كارهاى نيك ثواب دارد و در باره اينكه انسان يك روش خيرى را بر خود لازم سازد و در اينكه بايد انسان راضى و خشنود باشد به آن

پ‏مؤلف. در باب مضاعف شدن ثواب حسنات مطالبى كه اساس اين باب را استوار ميسازد گفته شد.

 [اخبار]

پ‏1- خصال. ابن متوكل ... از سكونى از حضرت صادق عليه السّلام از پدرانش از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله كه فرمود. كسى كه آرزوى چيزى را كند كه آن چيز مورد رضايت خداوند است اين شخص نمى‏ميرد مگر اينكه خداوند آن چيز را باو عطا ميفرمايد.پ در امالى صدوق هم چنين نقل شده است.پ 2- محاسن از پدرش ... از اسحاق بن عمار از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود هر مؤمنى كه سنت و روش خوبى را بر خود لازم سازد (مثلا بنا گذاشته بر نماز شب خواندن و يا هر روز صدقه دادن) سپس اگر موانعى پيش آيد و موفق به ادامه آن سنت و عمل خوب نشود خداوند مهربان تا آخر دنيا آن عمل را در نامه عملش ثبت ميفرمايد.پ 3- محاسن. از ابن محبوب از هشام بن سالم از ابى بصير از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود. بنده مؤمن تهيدست مثلا ميگويد خداوندا بمن روزى فراوان بده كه توفيق فلان خدمت از كارهاى نيك و خيرات را بدست آوردم اگر واقعا در اين تمنا و آرزوى خود صادق باشد خداوند مهربان همان خيرات را براى او ثبت ميفرمايد كه خداوند واسع بزرگوار است‏پ 4- محاسن. محمد بن حسن شمون ... از حكم بن عينيه كه گفت هنگامى كه امير مؤمنان عليه السّلام خوارج نهروان را كشت مردى خدمت حضرتش عرض كرد و يا أمير المؤمنين خوشا بحال ما كه اين صحنه را مشاهده نمود، و در ركاب شما اين خوارج را بهلاكت رسانديم. امير مؤمنان عليه- السّلام فرمود. سوگند بآن خدائى كه دانه را شكافته و موجودات را آفريده است. گروهى كه هنوز خداوند متعال پدران و اجداد آنها را نيافريده با ما شاهد اين صحنه بوده‏اند آن مرد عرضه داشت يا امير مؤمنان چگونه كسانى كه هنوز خلقت نشده و بدنيا نيامده‏اند با ما در اين موقف شاهد بوده‏اند؟ حضرت فرمود بله مردمى هستند كه در آخر الزمان مى‏آيند و در آنچه كه ما در آن هستيم با ما شريك و هم عقيده‏اند و تسليم ما هستند آنان جدا و واقعا شريك ما هستند در آن چيزى كه ما در آن بوده و هدف ما هست.

 

پ‏5- محاسن. محمد بن سلمه كه مرفوعا از امير مؤمنان عليه السّلام نقل نموده كه فرمود.

آنچه كه ميزان و معيار با هم بودن و هماهنگ بودن مردم است. رضا و خشم است بنا بر اين هر كس كه بكارى رضايت داشته باشد داخل آن كار و جزء انجام دهندگان آن كار است و هر كس كه نسبت بكارى خشمگين و نارضا باشد از آن كار خارج است. 6- محاسن ابن بزيع ... از سليمان بن خالد از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود.

 

اگر مردم و اهل آسمانها و زمين بودن خدمت پيامبر و همراه بودن بآن حضرت را دوست نداشته باشند قطعا از اهل دوزخ خواهند بود.