KHOTBAH 93- Puji-pujian Allah kepada Nabi

Mahasuci Allah yang puncak-puncak keberanian tak dapat mendekati-Nya dan kehalusan pikiran tak mungkin mendapatkan-Nya. la adalah yang Pertama yang tiada batas bagi-Nya di mana la terisi di dalamnya, tak ada akhir di mana la akan berhenti.

Sebagian dari Khotbah yang Sama Tentang Nabi


Allah terus menyimpan para nabi di tempat penyimpanan yang terbaik dan menempatkan mereka pada tempat yang terbaik untuk didiami. la menggerakkan mereka susul-menyusul dari kakek moyang yang pilihan kepada kandungan-kandungan yang suci. Bilamana seorang pendahhulu di antara mereka mati, si pelanjut bangkit demi agama Allah.

Tentang Nabi dan 'ltrah-nya


Hingga kemuliaan dari Allah Yang Mahasuci Mahatinggi ini sampai kepada Muhammad SAWW. Allah mengeluarkan beliau dari sumber-sumber asal yang paling terpilih dan tempat-tempat penanaman yang paling mulia, yakni (garis) pohon yang sama dari mana ia mengeluarkan para nabi lain dan dari mana la memilih para pengemban amanat-Nya. Keturunan Muhammad adalah keturunan yang terbaik, kerabatnya adalah kerabat yang terbaik, dan silsilahnya adalah pohon (silsilah) yang terbaik. Pohon itu tumbuh dalam kemuliaan dan bangkit dalam keutamaan. la mempunyai cabang-cabang dan buah-buah yang tak terdekati.

Beliau adalah imam dari semua yang takwa, dan cahaya bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Beliau adalah lampu yang apinya bernyala, bintang yang cahayanya bersinar, dan latu yang percikan apinya terang. Perilaku beliau lurus, perangai beliau memberi pptunjuk, bicara beliau tegas, dan keputusan beliau adil. Allah mengutus beliau setelah senggang dari para nabi sebelumnya, ketika manusia telah jatuh dalam kesesatan perbuatan dan kebodohan. Allah menaruh belas kasihan kepada Anda.

Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda! Beramallah menurut petunjuk-petunjuk yang jelas, karena jalan itu lurus dan menuju ke rumah keselamatan, sementara Anda (masih) di tempat mencari keridaan Allah dan mempunyai waktu dan kesempatan. Kitab-kitab (amal perbuatan Anda) terbuka dan pena (para malaikat) sibuk (mencatat amal perbuatan Anda) sementara badan Anda sehat, lidah bebas, taubat diterima dan amal baik diberi pengakuan.