SURAT 61- Kepada Kumail ibn Ziyad an-Nakha'i, Gubernur Hit, mengungkapkan ketidaksenangan tentang ketidakmampuannya untuk mencegah perampokan oleh pasukan-pasuk

Amma ba 'du, kelalaian seseorang yang atasnya ia dijadikan penanggungjawabnya, dan melakukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain, adalah suatu kelemahan yang nyata dan pandangan yang meruntuhkan. Sesungguhnya hasrat majunya Anda kepada orang Qirqisia, dan (tindakan) Anda meninggalkan gudang senjata yang atasnya kami telah menempatkan Anda, tanpa seseorang untuk melindunginya atau melawan pasukan musuh, mengesankan pemikiran yang berserakan. Secara ini Anda menjadi seperti sebuah jembatan bagi musuh yang datang menjarah pada sekutu-sekutu Anda sementara senjata Anda lemah, tak ada kekaguman atas Anda di sekitar Anda; Anda tak mencegah serangan musuh; Anda tak dapat mematahkan kekuatannya; Anda tak dapat membela rakyat daerah Anda dan Anda tak dapat melaksanakan tugas-tugas atas nama imam Anda. •