باب اداى واجبهاى الهى

پ‏1- از على بن الحسين (ع) كه فرمود: هر كه بدان چه خدا بر او فرض كرده عمل كند بهتر مردم است.

 

پ‏2- از امام صادق (ع) در تفسير قول خدا عز و جل (200 سوره آل عمران): «صبر كنيد و هم صبرى كنيد و مرزدارى كنيد» فرمود:

صبر كنيد در انجام فرائض.پ 3- از آن حضرت در تفسير قول خدا عز و جل (200 سوره آل عمران): «صبر كنيد و هم صبرى كنيد و مرزدارى كنيد» فرمود:

صبر كنيد بر فرائض و هم صبرى كنيد در مصائب (همدردى) و پيوند خود را با ائمه نگهدارى كنيد (از دستبرد تبليغات مخالفان و يورش آنان- اين خود يك نوع مرزدارى است براى مذهب).

در روايت ابى السفاتج اين جمله را هم افزوده است كه:

بپرهيزيد نسبت به خدا پروردگار خود در آنچه بر شما فرض كرده است.پ 4- رسول خدا (ص) فرمود:

به واجبات خدا عمل كن تا پرهيزكارترين مردم باشى.پ 5- از امام صادق (ع) كه خدا تبارك و تعالى فرموده:

 

بنده من دوستى مرا جلب نكند به چيزى كه محبوبتر باشد نزد من از عمل بدان چه بر او واجب كردم.