باب استوارى بر عمل و پى‏گيرى آن‏

پ‏1- امام صادق (ع) فرمود:

هر گاه مردى كارى پيش گرفت تا يك سال ادامه دهد و سپس اگر خواست عمل ديگرى پيش گيرد زيرا در يك سال شب قدر هست، اين است كه خدا خواسته است باشد.پ 2- از امام باقر (ع) كه فرمود:

محبوبترين عمل نزد خدا عز و جل آن عمل است كه بنده‏اى آن را ادامه دهد گرچه كم باشد.پ 3- فرمود:

چيزى نزد خدا عز و جل محبوب‏تر نيست از عملى كه ادامه داده شود و گرچه اندك باشد.پ 4- على بن الحسين (ع) بارها مى‏فرمود:

به راستى من دوست دارم پى‏گيرى عملى را و اگر چه كم باشد.پ 5- از امام باقر (ع) كه على بن الحسين (ع) بارها مى‏فرمود:

 

من دوست دارم كه بر پروردگارم در آيم و كردارم استوار باشد.پ 6- از سليمان بن خالد، گويد: امام صادق (ع) فرمود:

 

مبادا بر خود كارى را لازم گردانى و تا 12 ماه از آن دست بردارى.