باب اگر راز ائمه حفظ مى‏شد، به هر مردى از همه سود و زيانش خبر مى‏دادند

پ‏1- امام باقر (ع) فرمود: اگر زبان شما بند و بستى داشت به هر كدام شما از هر چه بسود او و يا به زيان اوست خبر مى‏دادم.پ 2- ابو بصير گويد: به امام صادق (ع) گفتم، از كجا به اصحاب خاصّ على (ع) كه علم مرگ و مير و بلاها را داشتند اين مصيبتها رسيد؟ با چهره خشم آلود به من پاسخ داد: از چه كسى به آنها رسيد، جز از خودشان؟ گفتم: شما چه مانعى داريد، قربانت؟

 

فرمود: اين در را بسته‏اند جز اينكه حسين بن على (ع) اندكى از آن را گشود، سپس فرمود: اى ابا محمد، به راستى آنان- اصحاب على (ع)- دهانشان بست و بند داشت و حفظ اسرار مى‏كردند.