باب تعجيل در كار خير

پ‏1- حمزة بن حمران گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

هر گاه يكى از شما آهنگ كار نيكى كرد آن را پس نيندازد زيرا بنده‏اى بسا يك نمازى گذارد و يا روزى را روزه دارد و به او گفته شود، پس از آن هر كارى خواهى بكن كه خدايت آمرزيده.پ 2- امام صادق (ع) فرمود:

روز خود را به كار نيكى آغاز كنيد و بر فرشته‏هاى نگهبان‏

 

خود در آغاز آن كار نيكى براى نوشتن پيش داريد و در پايان آن هم كار نيكى تا در اين ميان براى شما آمرزش باشد.پ 3- فرمود:

پدرم هميشه مى‏فرمود: چون آهنگ كار نيكى كردى بشتاب، زيرا تو نمى‏دانى چه رخ مى‏دهد.پ 4- رسول خدا (ص) فرمود:

به راستى خدا دوست دارد از كار نيك آنچه در آن شتاب شود.پ 5- فرمود:

چون قصد خيرى كردى، آن را پس مينداز، زيرا بنده در روز گرمى روزه دارد و آنچه نزد خدا است بخواهد و خداوند او را بدان از دوزخ آزاد كند و نبايد هر چه كه با آن به خدا عز و جل نزديك شود كم شمارد گرچه پاره خرما باشد.پ 6- فرمود:

هر كه آهنگ كار نيكى كرد بايد در آن بشتابد و آن را پس نيندازد، زيرا بنده بسا باشد كه كارى كند و خدا تبارك و تعالى مى‏فرمايد: من تو را آمرزيدم و هرگز بر تو چيزى نمى‏نويسم و هر كه قصد گناهى كند بايد آن را نكند، زيرا بسا بنده كار بدى كند و خداى سبحانه او را بيند و مى‏فرمايد: نه، سوگند به عزت و جلالم، تو را پس از آن هرگز نيامرزم.

 

پ‏7- فرمود:

چون قصد چيزى از خير كردى آن را پس مينداز، زيرا خدا عز و جل بسا كه توجه به بنده‏اى كند، و او در حال طاعتى است، پس مى‏فرمايد: سوگند به عزت و جلالم پس از اين هرگز تو را عذاب نكنم و چون قصد معصيتى كردى آن را به كار مبند زيرا بسا كه در حالى خدا توجه به بنده كند كه مشغول گناه است، پس مى‏فرمايد:

سوگند به عزت و جلالم تو را بعد از آن هرگز نيامرزم.پ 8- از امام صادق (ع) فرمود:

هر گاه يكى از شماها قصد خير يا رساندن نفعى به غير كرد از سمت راست و چپش دو شيطانند، پس بشتابد، مبادا او را از آن باز دارند.پ 9- امام باقر (ع) مى‏فرمود:

هر كه قصد كار خيرى كند بايد بدان بشتابد زيرا هر كار خيرى پس افتد به راستى شيطان را در آن نظرى است.پ 10- مى‏فرمود (ع):

 

به راستى خدا كار خير را بر مردم دنيا سنگين ساخته مانند سنگينى آن در ترازوى عملشان در روز قيامت و خدا عز و جل كار شر را بر مردم دنيا سبك و آسان كرده مانند سبكى آن در ترازوى عملشان روز قيامت.