باب تفكر و انديشه‏

پ‏1- امير المؤمنين (ع) بارها مى‏فرمود:

دلت را با انديشه آگاه ساز، شب هنگام پهلو از بستر به كنار انداز و از خدا و پروردگارت پرهيز ساز.پ 2- حسن صيقل گويد: به امام صادق (ع) گفتم: اين كه مردم روايت مى‏كنند تفكر يك ساعت به از يك شب عبادت است، گفتم: چگونه بايد انديشيد؟

فرمود: به ويرانه مى‏گذرد، بگويد: كجايند آنها كه در تو نشيمن داشتند؟ كجايند آنها كه تو را ساختند؟ چه شده است تو را كه سخن نمى‏گوئى.پ 3- امام صادق (ع) فرمود:

بهترين عبادت ادامه تفكر است در باره خدا و نيروى او.پ 4- از معمر بن خلاد، گويد: از امام رضا (ع) شنيدم‏

 

مى‏فرمود:

عبادت به نماز و روزه بسيار نيست، همانا عبادت به تفكر در كار خدا عز و جل است.پ 5- امير المؤمنين (ع) فرمود:

 

انديشه و فكر دعوت مى‏كند به نيكوئى كردن و عمل بدان.