باب حياء

پ‏1- از امام صادق (ع) كه فرمود:

حياء از ايمان است و ايمان در بهشت است.پ 2- فرمود:

حياء و عفت و كم گوئى و كندى زبان نه كندى دل از ايمان باشند.پ 3- فرمود:

هر كه كم رو است كم دانش است.پ 4- از يكى از دو امام (امام باقر و امام صادق (ع) فرمود:

حياء و ايمان همراهند و در يك رشته بسته‏اند و چون يكى از آنها رفت، ديگرى هم مى‏رود.پ 5- از امام صادق (ع) كه فرمود:

ايمان نيست براى كسى كه حياء ندارد.

 

پ‏6- رسول خدا (ص) فرمود:

حياء دو حياء است: يكى حياء خردمندانه و يكى حياء احمقانه، حياء خردمندانه دانش است و حياء احمقانه همان نادانى است.پ 7- از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) فرمود:

 

چهارند كه در هر كه باشند و از سر تا پايش گناه باشد خدا همه آن گناهان را به حسنه تبديل كند: راستگوئى و حياء و خوش خلقى و شكرگزارى.