باب در افراط و سستى در عبادت‏

پ‏1- از امام باقر (ع) كه رسول خدا فرمود:

هلا براى عبادتى شورى است و سپس به سستى گرايد:

هر كس شور عبادش به روش منشى كشاند راه جو است و هر كه به خلاف سنت من رود گمراه است و كردارش به نابودى كشد، هلا من نماز خوانم و بخوابم، روزه دارم و افطار كنم، بخندم و بگريم، هر كه از برنامه و روش من رو گرداند از من نيست، فرمود: براى پند، مرگ بس است و براى بى‏نيازى، يقين بس است و براى سرگرمى و اشتغال به كار، عبادت بس است.پ 2- از امام صادق (ع) كه فرمود:

 

هر كس را شورى است، و هر شورى را سستى به دنبال است، خوشا بر كسى كه سستى او به خوبى كشد.