باب در اينكه ائمه به كدام از گذشتگان مى‏مانند و بدىِ اطلاق پيغمبرى بر آن‏

پ‏1- حمران بن اعين گويد: به امام باقر (ع) گفتم:

علماء (ائمه ع) چه موقعيتى دارند؟ فرمود: چون ذى القرنين باشند و صاحب سليمان (آصف بن برخيا) و صاحب موسى (يوشع بن نون).پ 2- امام صادق (ع) فرمود: در باره ما نسبت به همان دانستن حلال و حرام بايد توقف كرد و اما نبوت در ما نيست.پ 3- ايوب بن حر گويد از امام صادق (ع) شنيدم ميفرمود:

براستى خدا عز ذكره به پيغمبر شما پيغمبران را پايان داد و هرگز بعد از او پيغمبرى نخواهد بود و با كتاب شما (قرآن) به كتابهاى آسمانى پايان داد و بعد از او هرگز كتاب آسمانى نباشد و در آن بيان درست و كامل هر چيزى را نازل كرده و آفرينش شما و آفرينش آسمانها و اخبار وقايع پيش از شما را، و وسيله قطع دعاوى شما است و در آن است خبر آنچه بعد از شما است و امر بهشت و دوزخ و سرانجام شما.پ 4- حارث بن مغيره گويد: امام باقر (ع) فرمود: على (ع) از

 

فرشته‏ها حديث دريافت مى‏كرد، گفتم: مى‏فرمائيد: پيغمبر بود؟

دست خود را حركت داد هم چنان (يعنى براى تاكيد در نفى نبوت دست خود را حركت داد- از مجلسى ره) سپس فرمود: يا بود مانند رفيق سليمان يا رفيق موسى يا مانند ذو القرنين يا مانند هر كه به شما رسيد كه خود او گفته است مانند او در ميان شما است.پ 5- بريد بن معاويه گويد از امام باقر و امام صادق (ع) پرسيدم شما چه مقامى داريد و به كدام از گذشتگان مى‏مانيد فرمود:

به صاحب موسى و ذو القرنين كه هر دو عالم بودند ولى پيغمبر نبودند.پ 6- سدير گويد: به امام صادق (ع) گفتم: قومى معتقدند كه شما معبوديد و از قرآن دليل بر آن آورند و اين آيه را خوانند (84 سوره زخرف): «او است كه در آسمان معبود است و در زمين هم معبود است» فرمود: اى سدير! گوشم، چشمم، تنم، خونم و مويم از اين مردم بيزار است و خدا هم از آنها بيزار است، اينان بر كيشِ من و كيش پدران من نيستند، به خدا سوگند، كه خدا مرا و آنها را در قيامت گرد هم نياورد جز آنكه بر آنها خشمگين باشد.

گويد: گفتم: نزد ما مردمى باشند كه گويند: شما رسولان خدائيد و گواه قول خود بر ما آيه قرآن خوانند (51 سوره مؤمنون): «ايا رسولان خدا، از چيزهاى خوب بخوريد و كارهاى خوب كنيد، براستى من بدان چه عمل كنيد دانايم» فرمود: اى سدير! گوشم، چشمم، مويم، تنم، گوشتم و خونم از اينان هم بيزار است، خدا و رسولش از آنها بيزارند اينان بر كيش من نيستند و نه بر كيش‏

 

پدرانم، به خدا سوگند كه روز قيامت خدا مرا و آنها را گرد هم نياورد جز آنكه بر آنها خشمناك است.

گويد: گفتم: پس شما چه هستيد؟ فرمود: ما خزانه دار علمِ خدائيم، ما ترجمان و مفسر أمر خدائيم، ما مردمى معصوم و پاكيم، خدا تبارك و تعالى أمر به اطاعت ما فرموده و از نافرمانى ما غدقن كرده، ما حجتِ رسائيم بر هر كه زير آسمان و روى زمين است.پ 7- محمد بن مسلم گويد:

از امام صادق (ع) شنيدم كه مى‏فرمود:

 

ائمّه (ع) به جاى رسول خدايند (ص) جز اينكه پيغمبر نيستند و آن شماره از زنها كه براى رسول خدا (ص) حلال بود، براى آنها حلال نيست، و در جز اينها به جاى رسول خدا (ص) باشند.