باب در اينكه ائمه (ع) معدن علم و شجره نبوت و مختلف ملائكه‏اند

پ‏1- على بن الحسين (ع) فرمود: مردم چه خرده‏اى از ما مى گيرند، ما به خدا شجره نبوت، خاندان رحمت، معدن علم و محل رفت و آمد فرشته‏ها هستيم.پ 2- امير المؤمنين (ع) فرمود: به راستى ما خانواده شجره نبوت، موضع رسالت، مختلف فرشته‏ها، خانه رحمت و معدن دانشيم.پ 3- خَيْثَمَه گويد: امام صادق (ع) به من فرمود: اى خيثمه، ما شجره نبوت و خانه رحمت و كليدهاى حكمت و معدن علم و موضع رسالت و مختلف ملائكه و محل سِرِ خدائيم، ما سپرده خدائيم در ميان بندگانش، ما حرم اكبر خدائيم، ما پناه خدا و پيمان خدائيم، هر كه به عهده ما بپايد به عهد خدا پائيده است و هر كه آن را بشكند، پناه و عهد خدا را شكسته.