باب در اينكه ائمه (ع) وارثان علم هستند يكى به ديگرى علم را به ارث دهد

پ‏1- امام صادق (ع) فرمود كه: على (ع) عالِم بود و علم به ارث مى‏رود، هرگز عالمى نميرد تا به جاى او بماند كسى كه علم او را بداند يا آنچه را خدا بخواهد بداند (يعنى بيش از علم امام سابق).پ 2- امام باقر (ع) فرمود: عِلمى كه با آدم (ع) نازل شد برداشته نشد، علم به ارث مى‏رود، على (ع) عالم اين امت بود و حق اين است كه نميرد از ما خانواده، عالمى هرگز تا بجاى او نشيند از اهل او كسى كه مثل علم او را بداند يا آنچه را خدا خواهد.پ 3- فرمود: محققاً علم به ارث مى‏رود، عالمى نميرد جز آنكه بجا گزارد كسى كه مثل او بداند يا هر چه خدا خواهد.

 

پ‏4- فضيل بن يسار گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

در على (ع) روش هزار تن از پيغمبران بود، به راستى علمى كه با آدم (ع) فرود آمد برداشته نشد، عالمى نميرد كه علمش از دست برود، علم ارث برده شود.پ 5- عمر بن ابان گويد: از امام باقر (ع) شنيدم مى‏فرمود: به راستى علمى كه با آدم نازل شد برداشته نشد، عالمى نميرد كه علمش از دست برود.پ 6- امام باقر (ع) مى‏فرمود: (اين مردم) نم را مى‏مكند و نهر بزرگ را از دست مى‏نهند، به او عرض شد: نهر بزرگ كدام است؟ فرمود: رسول خدا (ص) و علمى كه خدا به او داده است، خداى عز و جل سنت پيغمبران را از آدم (ع) تا محمد (ص) براى آن حضرت گرد آورد، به او عرض شد: اين سنت‏ها چه بود؟

فرمود:

علم و دانش همه پيغمبران يك جا، و رسول خدا (ص) آن را به على (ع) منتقل كرد، مردى به او گفت: يا ابن رسول اللَّه، امير المؤمنين (ع) داناتر بود يا يكى از پيغمبران؟ امام باقر (ع) فرمود:

بشنويد اين مرد چه مى‏گويد، خدا گوش هر كه را خواهد باز كند، من به او گفتم كه: خدا علم همه پيغمبران را براى محمد (ص) جمع‏

 

 

كرد و او هم همه را نزد على (ع) جمع كرد و به او تحويل داد و او باز هم از من مى‏پرسد، على داناتر است يا يكى از پيغمبران؟!.پ 7- امام باقر (ع) فرمود: علم پشت به پشت ارث مى‏رود، عالمى نميرد جز اينكه به جاى خود گذارد كسى كه مانند او بداند يا هر چه خدا خواهد بداند.پ 8- حارث بن مغيره گويد: از امام صادق (ع) شنيدم مى فرمود: به راستى علمى كه با آدم (ع) نازل شد، برداشته نشد، عالمى نمرده جز اينكه علم خود را به ديگرى ارث داده، به راستى زمين بى‏عالم نماند.